Stanovisko studentstva FAMU k současné situaci v Gaze a její vyobrazení v ČT // Statement of the FAMU students on the current situation in Gaza and its image in the Czech TV

CZ: Stanovisko studentstva, absolventstva a profesionálstva na FAMU 

My, studentstvo, absolventstvo a profesionálstvo FAMU, jsme hluboce znepokojeno a zarmouceno pokračujícím masakrem palestinského lidu v Gaze. Jako individuality, které se věnují síle obrazu a jeho vlivu na společnost, se cítíme povinny vyjádřit se k neobjektivnímu narativu, který Česká televize prezentuje o tomto konfliktu ve svém zpravodajství. 

Odborná analýza z Masarykovy univerzity upozorňuje na to, že Česká televize soustavně zobrazuje palestinské obyvatelstvo dehumanizujícím způsobem, zatímco izraelským obětem nabízí sympatický obraz. Tato rozdílnost ve zpravodajství nejenže uvádí veřejnost v omyl, ale přispívá i k ospravedlňování násilí vůči nevinným civilistům a civilistkám. Česká televize vytrhává události z historického kontextu a ztotožňuje kritiku Izraele nebo podporu potřeb palestinského obyvatelstva s podporou násilí a terorismu. Palestinským hlasům navíc nebyl poskytnut dostatečný vysílací čas, aby mohly promluvit samy za sebe.

Jsme hluboce znepokojeni*y zločiny páchanými na palestinském lidu a vyzýváme k okamžitému ukončení bombardovací kampaně, jakož i k neomezeným dodávkám humanitární pomoci do Gazy a ke ukončení obléhání, které způsobuje vážný hladomor a utrpení. Přejeme si také, aby se izraelští rukojmí opět setkali se svými rodinami a blízkými a aby Izrael ukončil nespravedlivé zacházení s tisíci zadrženými Palestinci a Palestinkami. Jako studentstvo uměleckých a filmových oborů se řídíme souborem základních hodnot, které vycházejí z humanismu a které jsou také uvedeny v etickém kodexu přijatém naší školou. Jsme pevně přesvědčeno, že tyto hodnoty, mezi něž patří podpora lidských práv, svobody, rovnosti a solidarity, by měly platit univerzálně a bez výjimky. 

Přejeme si spravedlivý a trvalý mír, který bude respektovat lidskost všech zúčastněných osob. Doufáme, že Česká televize a všechna média budou usilovat o spravedlivé a vyvážené zpravodajství, které uzná utrpení všech lidí a bude prosazovat pravdivost.Palestinské obyvatelstvo si stejně jako všichni lidé zaslouží důstojné zacházení a respekt a jejich práva musí být dodržována.

***

EN: Statement from Students, Alumni and Professors of FAMU

We, the students, alumni and professionals of FAMU are deeply concerned and saddened by the ongoing massacre of the Palestinian people in Gaza. As individuals dedicated to the power of the image and the impact it has on society, we also feel compelled to address the biased narrative presented by Czech Television in its coverage of this conflict. 

The expert analysis from Masaryk University has highlighted that Czech Television has consistently portrayed Palestinians in a dehumanizing manner while offering a sympathetic portrayal of Israeli victims. This disparity in coverage not only misleads the public but also contributes to the justification of violence against innocent civilians. Czech TV has taken the events out of their historical context, using a framing that could lead viewers to equate criticism of Israel or support for the Palestinian population's needs with support for violence and terrorism. Additionally, there has been a lack of adequate airtime given to Palestinians to speak for themselves.

We are deeply troubled by the crimes being committed against the Palestinian people and call for an immediate end to the bombing campaign, as well as the unrestricted delivery of humanitarian aid into Gaza and the lifting of the siege, which is causing severe famine and suffering. We also wish to see the Israeli hostages reunited with their families and loved ones, and an end to the unjust treatment and detainment of thousands of Palestinians by Israel.

We wish to see a just and lasting peace that respects the humanity of all individuals involved. It is our hope that Czech Television, and all media outlets, strive to provide fair and balanced coverage that acknowledges the suffering of all people and upholds the truth.

As art and film students, we adhere to a set of core values rooted in humanism, as also outlined in the code of ethics adopted by our school. It is our firm belief that these values, which include the endorsement of human rights, freedom, equality, and solidarity, should apply universally, without exception. Palestinians, like all people, deserve to be treated with dignity and respect, and their rights must be upheld.


Amelie Kostelková, studentstvo KP FAMU    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Amelie Kostelková, studentstvo KP FAMU bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...