Petice proti Pětici, demise Vlády, rozpuštění Parlamentu, abdikace Prezidenta

📺zlo nelze porazit dalším zlem - ať už větším nebo menším, ke kterému se např. uchyluje většina voličské základny, ve jménu vzývání dobra společnosti.

Zlo lze porazit jediným prostředkem - být sám dobrý... a dobře myslet, a dobře konat...

Čím více nás přejde na stranu dobra... světla... Tím méně zbude času a prostoru pro zlo. Záleží na každém z nás. Není to žádná hromadná, natož organizovaná aktivita. V určitém bodě se stane zlo natolik opovrženíhodným, a tedy slabým, že jakákoliv myšlenka na jeho trestání a boje s ním, budou přinejmenším trapné a ponižující. V tom čase nastane i spravedlnost.

 

Díky předem všem😁 za pozitivní reakci, snad i za přečtení a tedy osobní odvahu😋. Hlavně ale za podpisy 😍.

Toto je jen počátek a spíše až svého druhu sociální experiment. Jde mi o to zjistit, jak moc jsou lidé ochotni reagovat na jiné úrovně výzev, nikoliv jen pouhé pseudoangažované komentáře na socNetu, v práci, apod.
Je třeba se začít zgruntu zajímat o prvotní příčiny, nikoliv až opožděně a nedostatečně reagovat na další a další nezákonné, protiobčanské a antidemokratické podrazy od správců místních i státních. Lidé jsou pasivní, vystrašení, navzájem znepřáteleni a téměř nevzdělaní, co se občanství týče.
Bez jejich dovzdělání a výchovy, jejich sjednocení a emancipace toho jednotlivec proti mocenské zvûli nezmůže zhola nic. Naše převaha je v početní přesile, základním povědomí o Ústavě a LZP&S, solidární pospolitosti a důsledné vytrvalosti. Vypadá to možná hrozivě a složitě, ale jsou to všechno pouze základní lidské dovednosti. Problém nás občanů, tedy alespoň jejich většiny, téměř všech, je pasivita, až skoro zimní spánek... Náměsíčnost... Hypnotický trans...
Na fb profilu Clove Garlic, uveden v zápatí Petice, je nezkrácené znění, pracovní verze. Budu rád, pokud z něj načerpáte inspiraci a třeba i potvrzení svých aktivit, že jste na správné cestě a že se vyplatí vytrvat.
Ještě jednou díky a přeji hezký den, Milan Česnák & Jitka Dušková. 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PETICE PROTI PĚTICI (stranicko-vládnímu konglomerátu).
Otevřené projevení blbé nálady a plíživé nedůvěry občanů – Vládě, Parlamentu a Prezidentu ČR.

VÝZVA PRO VŠECHNY OBČANSKÉ AKTIVISTY, NEROZHODNUTÉ VOLIČE, NESPOKOJENÉ OBČANY, PRO VŠECHNY, KTERÝM NENÍ OSUD ZEMĚ LHOSTEJNÝ A CÍTÍ ROZPAKY A NESPOKOJENOST SE SOUČASNÝM VÝVOJEM. NEJEN V NAŠÍ VLASTI, ALE I EVROPĚ A CELÉM SVĚTĚ.

Úvodem
Slova fiktivního citátu:

Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest nespravedlností, sobectvím a tyranií lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede slabé z údolí temnoty. Neb ten jest skutečným pastýřem a spasitelem zbloudilých dětí. A já srazím k zemi mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když uvalím svou mstu na Tebe, seznáš, že jméno mé je Bůh.

(Vysvětlí jim, že teď už nechce být tyranem, ale tím silným, který chrání slabé.)

(WIKI – PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ)

Úvodem jsem si dovolil stručný výtah z Listiny základních lidských práv a svobod. Kdo zná anebo kdo literu zákona naopak moc nemusí, klidně přeskočí – pro dokreslení souvislostí s předkládaným textem je to přímo spjaté, a pro některé, většinou aktuálně ve společnosti řešených témat či problémů, můžou být vhodnou pomůckou pro bližší pochopení potencionálních souvislostí a vztahů, rovněž tak i pro vůbec první seznamování s textem Listiny, snad alespoň trochu přitažlivou a zajímavou formou ve vztahu k níže uváděnému, následujícímu textu:

Listina základních práv a svobod
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


Nejvyšším výkonným a usnášeníschopným orgánem každé lidové moci, každého demokratického a právního státu, není ani vláda, ani parlament (s jakýmkoliv počtem komor, pro jistotu a ochranu demokracie), ani prezident i se svou celou kanceláří. Je jím vůle všeho lidu a její jednomyslné vyjádření, její manifestace při národních, třeba i celostátních shromážděních.

Stav společenské nouze, ekonomické i morální
Pojďme, všichni dohromady, společnými silami porazit blbou náladu, zbavit se smrtelně nebezpečného stresu, deprese, beznaděje, zoufalství, pesimismu, ...

My, budeme žádat – a strana a vláda nám bude naslouchat. Požádejme o jejich souhlas a potvrzení našich požadavků – požadujme po straně a vládě „nemožné“ (jak prý kdysi prohlásil a vyzval svůj lid Churchill). Požadujme po svých leaderech, jak s oblibou pro sebe používá označení premiant premiérů – Fiala, dárek a těšme se společně z jejich radosti nad radostí obdarovaných. Mějme radost společnou.
Chudí občané ve své vlasti žádají bohatou vládu, parlament a kancelář prezidenta republiky: Pojďme si navzájem říkat pravdu a být na sebe hodní.
Usilujme společně o laskavý přístup… Solidaritu… Vzájemnou sebedůvěru…
Potřebujeme se navzájem! Není to o svobodné volbě, o oblibě kohokoliv a čehokoliv kýmkoliv – o náladě a oblíbenosti a příklonu k výhodnějším možnostem. Je to o nutnosti – je to o potřebě! A o tom, být kdykoliv připraven konat dobrou věc.

Pojďme konečně začít opravdu něco dělat pro společnou věc, ve prospěch celku a nejen prospěchu osobního, ve jménu ekonomického kanibalismu – urvi co můžeš, maximalizace zisku a po nás potopa a trvale utržitelného růstu (od slova trh... a utrhni – co můžeš a až následně, drž! - tedy oné naivistické udržitelnosti kontinuálního,
globálně centralisticky plánovaného a řízeného, hospodářského růstu). Cokoliv. A i když se to nepovede, můžeme nakonec s klidným svědomím konstatovat, společně s jedním z hrdinů Formanova filmu, Přelet nad kukaččím hnízdem, s obnovenou nadějí v očích – alespoň jsme to zkusili!
Přestaňme donekonečna a bezvýsledně, bohapustě a negativně ve svém odmítání – diskutovat na socnetu, jalově demonstrovat za své oprávněné požadavky, umně artikulované a manifestované občanskými leadery na nejrůznějších sociálních sítích a všech demonstračních pódiích světa – které, ani jediný z nich, nebyly nikdy dotaženy k výsledku, ke zdárnému konci. Nevést donekonečna – jednotlivé monology jednotlivců – s nulovým efektem... prospěchem.
Pojďme vést společné dialogy. Pokud možno, pozitivně konstruktivní. Pojďme přestat vyjadřovat nesouhlas - na socnetu, demonstracích… a začněme už konečně aktivně, emancipovaně a dominantně navrhovat, obhajovat a prosazovat alternativní a proobčanská řešení, jako pozitivně konstruktivní návrhy ke spoluúčasti a spolupráci při přímé správě naší země – udělejme z naší plutokracie, elitářské šlechty a rádoby nadvládců, nepřipouštějící jiné názory a činnost, než ty stranické, privátní a vládní - všechno, jen ne občanské – řádné správce a hospodáře se svěřeným majetkem – státem a republikou ČR.

Kontrolujme jejich činnost efektivně, s možností použít, po
užívat opravné prostředky – nejen pouze výlučně jedinkrát za 4 roky, zhruba jednu hodinu i s cestou – při plnění oné čestné i nejčestnější povinnosti občana, voliče – v jejíž pozitivní význam a přínos už dávno většina z nás, rezignovaně a v beznaději, přestala věřit. Věřit v tolik potřebnou… a stále nenaplněnou a vždy znovu a znovu, desítky let odkládanou, oddalovanou (až budou volby… ale teď už určitě… teď už to konečně musí vyjít...) změnu. Věřit ve šťastnější budoucnost, hospodářský rozvoj a občanskou (nejen tu elitářskou) PROSPERITU. A o tu jde nám všem především, jednomyslně a bez rozdílu.
Pojďme se tedy zasadit společně, rukou nerozdílnou a myslí jednotnou, udělat vše pro to, aby každý jeden z nás mohl plnohodnotně žít ve své domovině, na základě důstojné a spravedlivé odměny za svou práci.


A proto, z těchto a dalších, i nezmiňovaných důvodů, předkládáme naše mimořádné požadavky
na státní a vládní organizace a jejich zástupce.

Požadavky
My, zástupci, členové a sympatizanti komunity OBČANSKÁ PROSPERITA, z hlediska vyššího principu občanského i mravního a většinou našeho lidu:


Ukládáme Vládě ČR – obnovit jednání o důchodech a vrátit stav do doby před „velkou důchodovou loupeží“.

Delegujeme na obě komory Parlamentu, s důrazem na gesci „Pirátů“ – projednání nikoliv plánovaného navýšení, ale trvalé a okamžité zrušení poplatků TV + R (rozhlas a televize), včetně placených a jinak blokovaných cookies přístupů na celý obsah iNETu.

Pověřujeme prezidenta ČR – pro vyhlášení stavu míru a zrušení stavu válečného, premiérem Fialou veřejně i mediálně vyhlášeného.

Rovněž pak žádáme všechny zmíněné vrcholové orgány ČR, aby bezodkladně zahájily rozpravy a připravily a odsouhlasily, odhlasovaly zákon pro dočasné zrušení daně z nemovitostí, jako legitimní požadavek lidu ČR, v rámci oprávněného zájmu pro konkrétní finanční benefit a poměrnou finanční kompenzaci negativních projevů hospodářské recese, inflace, krize, chudoby a všech válečných konfliktů na světě – jimiž, kromě jiného, jsou: světově unikátní výše a v hrubém nepoměru k příjmovým podmínkám nejchudších obyvatel, řadových občanů a čím více i zvyšujícího se počtu členů tzv. střední třídy – ceny strategických komodit – energií, pohonných hmot, základních potravin, léků,… atd., apod.

V samém závěru požadujeme, namísto zrušení plánovaně navrhovaných dvou svátků – údajně s významným ekonomickým přínosem pro „státní ka(p)su“ – zavedení svátku nového, stanoveného na 1.7., (již od příštího roku) – DATUM, KDY SKONČILA BLBÁ NÁLADA – jako Den občanské národní solidarity (všichni se potřebujeme navzájem – měli bychom utvářet a být nedílnou součástí národní ekonomické symbiózy a společenské dělby práce – státní správa potřebuje (k)lid, lid potřebuje státní, ale i místní správu, zaměstnavatel potřebuje zaměstnance a naopak, učitel se potřebuje s žáky navzájem, rodiče s dětmi taktéž – a naopak. I když ani to již zhusta není pravidlem! Žena muže a muž ženu. Abych se nevyhýbal tématům, silně oficiálními a masmultimediálními dezinformacemi poznamenaným.

Letos (pevně věřím a doufám, že napřesrok už to bude oficiální :-) ) tento sváteční a pro náš, všemi milovaný stát, významný den, ještě proběhne „pouhým“ předáním vysvědčení „Lid, Vládě ČR“, současně s ukončením školního roku a předáním vysvědčení na školách… Současně by na tomto setkání měly proběhnout „závěrečné pohovory studujících s přednášejícími“ – občanů, aktivistů se státní i místní správou – takový prapočátek a zahájení všelidového dialogu, občanské a národní jednoty a spolupráce.
Na místech setkání by měly být dostupné fyzické, papírové archy petentů „Petice proti Pětici“. Když už manifestovat a demonstrovat, tak s konkrétními požadavky – reálné požadavky, realistické výsledky!

Celkový výběr požadavků Prosperity na státní a vládní instituce není náhodný, ani chaotický, nesmyslný, apod. Je to soubor požadavků s relativně jednoduchou administrací na provedení, u některých bude stačit i pouhé upuštění od plánovaného záměru, které se dotýkají co největšího počtu občanů pro danou oblast, tak aby občan konečně měl i hmotný podíl a odměnu za účast na efektivní kontrole a přímé správě své země. Snad poprvé v historii?!?

Rozpočtový rozdíl, který by případně i vznikl přijetím našich požadavků, by měl být sanován z rezerv a přebytků, dohledáním řádně provedenou a hloubkovou kontrolou všech dílčích rozpočtů z kapitol rozpočtu státního i rozpočtů místních samospráv, atd., apod.

https://hlidacipes.org/stat-netusi-kolik-penez-da-jen-za-spravu-dotaci-jde-pritom-az-o-desitky-miliard/

https://echo24.cz/a/HU5pP/zpravy-domov-stat-posilal-hasicum-a-policistum-51-miliardy-nevedel-na-co?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=938810&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.context

https://hlidacipes.org/ceska-dotacni-ekonomika-vime-kam-a-komu-jdou-stovky-miliard-z-evropskych-a-narodnich-dotaci/

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2024-55374

další odkazy uvnitř odkazů :-)

Listina základních práv a svobod
Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


Sliby – chyby
Ústavní zákon č. 66/1990 Sb.

(zrušen 1.1. 2024)
Čl. 1

Poslanec České národní rady a národního výboru skládá tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a Československé socialistické republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a Československé socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.".

Čl. 2

Členové vlády České republiky skládají tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a Československé socialistické republice. Své povinnosti budu plnit podle vůle lidu a v zájmu lidu. Budu zachovávat ústavní a ostatní zákony České republiky a Československé socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.".

A spravedlnost pro všechny
Jedna z mála povinností – řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky, konkrétně zmiňovaných ve „Slibu“ – povinnost ctění a dodržování nejen zákonů ČR, tak jak jim ukládá „jmenovací slib“, ale i jejich morální svědomí. Ale hlavně – ctění a dodržování vůle moci všeho lidu, tedy nejen „svých“ voličů, ale jeho většiny – jako základní podmínky demokratického řádu republiky – nikoliv pouze úzké skupiny partajních příslušníků a jejich spolupracovníků a sympatizantů. Ohýbat zákony a účelově je upravovat, neustále vydávat nové a nové, to dokáže každý průměrný úředník, případně domluvená skupina úředníků. Těžko ale ohýbat vůli lidu, pokud je jednomyslná, sjednocená a vytrvalá. Což prozatím bohužel nejsme – to je asi celý kámen úrazu a jádro pudla. Ale to nic, budoucnost je před námi a zákony na naší straně! :-)

Pokud je
v naší zemi možné, bez možnosti účinné ochrany a obrany, aby se zákony zcela jednoúčelově tvořily a bezprecedentně porušovaly nejvyššími ústavodárnými orgány – jejich vrcholnými představiteli, na základě dohody a uvážení několika málo osob, byť i oficiálně lidem volenými – i přes odpor široké i odborné veřejnosti – pak je asi zcela na místě se domnívat, že kromě řádu právního, je ohrožen i řád demokratický. Samotné základy státu a republiky. A zcela určitě se tedy nemůže jednat o výkon funkce v intencích Slibu – dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí a jejich nejlepších schopností. Po více než dvou letech činnosti Pětice ve správě země, v podivuhodném stranickopředsednickém konglomerátu, viz (4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu, v nejvyšších vládních funkcích, Poslanecké sněmovně, je snad více než dostatečným důkazem i dokladem o absolutním porušování „jmenovacího slibu“. Významně, opakovaně, ve velkém rozsahu. A tedy z čistě právního pohledu – o jeho naprostou a okamžitou neplatnost. Nejen o porušování zákonů, ale i Ústavy samé, včetně LZP&S.

Nejvyšším výkonným a usnášeníschopným orgánem každé lidové moci, každého demokratického a právního státu, není ani vláda, ani parlament (s jakýmkoliv počtem komor, pro jistotu a ochranu demokracie), ani prezident i se svou celou kanceláří. Je jím vůle všeho lidu a její jednomyslné vyjádření, její manifestace při národních, třeba i celostátních shromážděních.

Východiska z krize
Z hlediska vyššího principu občanského i mravního:
demise či odvolání z funkce není ostuda ani zločin. :-)

Listina základních práv a svobod
Článek 21
(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Závěr
Závěrem otevřeného dopisu s požadavky a Petice proti Pětici bychom vám všem chtěli poděkovat za trpělivost, pochopení a shovívavost při četbě a kritickém hodnocení našeho textu výzvy pro účast všech občanů, alespoň co největšího počtu, na přímé správě své vlasti a zároveň popřát naději i radost z očekávání lepší a ještě lepší budoucnosti, kromě dobrého a ještě lepšího každého nového rána (František Nepil) :-) , velkolepé prázdninové zážitky, poklidný relax času dovolených, letních teplot, sezónního ovoce a lidské radosti a optimismu, víru v dobrého člověka, to vše přeje do dalších dní, týdnů a měsíců i let našich životů celý tým:

OBČANSKÁ PROSPERITA – HOJNOST – HOSPODÁŘSKÁ OBNOVA , JEDNOTA, NÁROČNOST, OBĚTAVOST, SOLIDARITA, TRPĚLIVOST.

Za přípravný výbor komunity Občanská prosperita, autoři „Petice proti Pětici“:

Milan Česnák a Jitka Dušková, zakládající členové, v. r.
46334 Hrádek nad Nisou, Nová Loučná 183

mail:
alliumparadoxum@centrum.cz
obcanskaprosperita@seznam.cz

telefon 722 173 431

č.ú. 305494283/0300
č.ú. 171145693/0600

Meta (facebook) – Clove Garlic
Meta – skupiny:
-
U. P. R., uživatelsky přívětivá republika
-
iNET & TV+R – bez poplatků… a bez reklam!
-
obcanskaprosperitaPETICE PROTI PĚTICI, LIST Č. …… Z CELKOVÉHO POČTU …….. (podpisový arch)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

BYDLIŠTĚ

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Milan Česnák, komunita lidí "Občanská prosperita"    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Milan Česnák, komunita lidí "Občanská prosperita" bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Milan Česnák, komunita lidí "Občanská prosperita", aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...