Snaha o povolení Protestantské církve svaté Korony

Podpisem petice prokážete cennou pomoc pro naše řízení proti Ministerstvu kultury, které se ze všech sil brání vydat povolení o vzniku naší Protestantské církve svaté Korony.

                    Děkujeme.

Podpisem se nepřihlašujete za člena církve, ale potvrzujete, že podle vašeho názoru vám tato církev nevadí a má právo na svou existenci.

PS: Bylo by skvělé, kdybyste tuto petici přeposlali k podpisu i dalším lidem, se kterými byste chtěli v radosti, úctě, lásce, vděku a víře v Boha duší i v ně ztrávit zbytek tohoto života.  :-)))

 

Schéma principu víry Protestantské církve svaté Korony (PCSK) podle Břetislava

Protože moudrost nespočívá v dosaženém vzdělání, v množství titulů, moci či statků, hledejte ji v tom, jak člověk nabyté zkušenosti, znalosti a schopnosti umí použít srdcem.

Lidé si většinou neumějí představit a pochopit Boha jinak než jako termín "náhoda". Zprvu je to v běžné soutěži o přežití obvyklé. Pokud k vám věk nepřichází sám, ale přichází v doprovodu moudrosti, pokory, lásky, vděku a životního nadhledu, uvědomujete si, že všechno "náhodné" se děje přesně tak, jako by to bylo řízeno Bohem. Postupně oponu životního hemžení, chtění, strachu a mámení nejen vlastní existenční důležitosti prohlédnete a uvidíte, že úplně všechno zapadá do naší logické koncepce existence Boha, kdy Bůh má 2 funkce. První a nejvyšší spočívá v jedinečnosti, k jejímuž pochopení je nezbytná dualita. A ta je ve druhé funkci, kterou chápeme jako pozitivní a na stejné úrovni má i negativního zástupce chápaného, jako Ďábel, kterým je na úrovni první šéfem. Díky tomu jsme schopni odlišit dobo od zla, pravdu od lži, lásku od nenávisti a vnímat a definovat celé spektrum Božího království na Zemi.

Moderní doba zhoubné parazitní individualizace trhá mocnou společnost na jednotlivé spotřebně ovladatelné a vystrašené kousky rodiny, děti a všechno s hesly "Rozděl a panuj!", "Neprodáš - zahyneš!", "Chtěj hned - zaplatíš později!", "Slibem neurazíš.", "Splň si naši nabídku snů s výhodným úvěrem!", "Není důležité, koho volíš, ale kdo počítá hlasy!", "Lež ve jménu zisku je základem obchodního úspěchu!". Přítomné místní Peklo za to nabízí bezprostřední spotřební radovánky a povrchní uspokojování se na dluh s úpisem ne Duše, ale času a bioenergie svého marněného života těla a nemysli.

Každé náboženství světa je postaveno na moudrosti, laskavosti, naděje a empatie, jako skvěle využitelný zdroj řízení, kontroly a těžby vazalů nalákaných na vhodného proroka nebo jeho svatořečený tým pro naději na smysl bytí. V našem případě se jedná o tragický příběh Ježíše i Korony položivší život v Jeho jménu, za což byla svatořečena jako patronka epidemií.

My se snažíme pochopit Boha jako soubor mnoha Duší podobný lidským buňkám v koncepci jimi oživených těl. Chápeme Boha analogicky stvořeného z Jeho jakoby buněčných fragmentů, které nazýváme "Duše", o níž jsme přesvědčeni, že oživuje naše těla až po smrt.

Duše je nesmrtelná, protože je vlastně nehmotným, sebezdokonalujícím se programem, softwarem. A tento program je určen k oživování a řízení těla člověka. Je řízena systémem "motivačních událostí". Motivační události jsou složeny ze zdánlivě náhodných projevů života všeho a všech kolem nás, což je námi chápáno jako Božské vedení, Božská znamení, testy, kterými nás Bůh duší učí překonávat potíže, jež nám sám pro rozvoj našich Duší, a tím potažmo Sebe, ordinuje až do úplného opotřebování našich těl.

Po odumření těla odchází Duše do Božského Světla, což chápeme jako Božský, počítači podobný virtuální server a je podle naší víry proměnlivou strukturou vytvořenou z Duší, tedy z programů, které byly v průběhu života lidí, a pravděpodobně i jiných bytostí, natolik zdokonaleny, že se mohou podílet na koordinaci Božského řízení světa právě přes své sebezdokonalovací subprogramy, které chápeme jako Duše.

Naše buňky žijí v lidském těle průměrně 7 roků, potom se pomnoží a odumírají. Do jejich DNA se při tom ukládají všechny odchylky, kterými se buňky, přežívající v daném prostředí, musely za dobu svého života pro zachování své existence pozměnit a přizpůsobit se. Jejich dceřiné buňky tedy již nejsou úplně stejné. Takto se zdokonaluje v prostředí, i prostředím samým, řídící systém oživování těla, tedy Duše, a také její bioenergetický a duchovní potenciál. Analogicky stejně lze chápat i Boha Duší. Ten má Duše oživující naše těla na stejné úrovni, jako my lidé máme naše buňky.

Duši chápeme jako sebezdokonalující se řídící jednotku Božského subprogramu neustále řídícího naše těla v okolním prostředí.

My se snažíme přijímat s pomocí víry v naše Duše a v Boha Duší na původním skvělém křesťanském základu, počínaje vírou v Ježíše, respektive v Jeho Duši, a ve strukturu Duší Jeho Otce, neduálního Boha, způsobem, který zde popisuji. Toto je základní strukturou naší víry, vycházející z moderního ateistického vzdělání postupně prolínajícího v chápání duchovní struktury řízení světa Bohem. A čím více to chápeme, tím více nám je zřetelná logika Božského dění v prostředí.

Respektujeme, že většina lidí nyní v Boha nevěří, jen v peníze, sebestředné pohodlí, ve strach, v moc a v konečnou smrt.

Ty, kteří tápou v království reklamy na to, co nepotřebují, všeprolínajícími lžemi a strachem o základní existenci, PCSK oslovuje prostřednictvím alternativní a logicky stravitelné víry, která mysli lidí, rozjitřené událostmi poslední doby, nabízí zklidňující, nekonfliktní východisko ze současného duchovního marastu. Toho lze dosáhnout pochopením, že vše se děje z Boží vůle za účelem zdokonalování Duše, aby poznala rozdíl mezi povrchním uspokojováním se a vnitřní harmonií, strachem a pohodou, predátorem a obětí, dobrem a zlem, láskou a nenávistí, hospodařením v čase bytí v podmínkách pravdy a lži, vděkem až jedinečným Božským nadhledem.

A v tom očekáváme od vrchnosti řídící společnost pomoc, která se zatím bohužel soustředila na odmítání a zákazy.

Mnoho lidí stále marně čeká na schválení naší víry ministerstvem kultury.

Bůh nám, v rámci oddělování zrna od plev, dal záchranné znamení k pomoci proti negativním vlivům, kdy systém vládnoucí v ČR nutí své voliče nechat se podvolit Satanu, bez možnosti mu vzdorovat. Snažíme se tedy nabídnout tuto koncepci chápání Boha Duší a Duší ve formě laskavé asertivní církve, spočívající na demokratických principech a umožňující věřícím pochopit podstatu víry při zachování vlastní, z Boží milosti soukromé vůle v řízení svého těla k přežívání ve stávající toxické společnosti, která upřednostňuje násilné nucení k čemukoliv a rozdělování společného vlastnictví v neprospěch absolutní většiny členů.

Vzhledem k tomu, že vláda společnosti pro nás zřetelně vytváří významný duchovní rozkol, snaží se naše PCSK Božským nadhledem vnímat záměry Boha a klidnit mysl podobně, jako to kdysi činil Ježíš. PCSK je tolerantní a nevylučuje ani jiné alternativy chápání Boha.


Břetislav Nový    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Břetislav Nový svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...