Proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín ze dne 28.3.2019

P E T I C E proti výstavbě bytových objektů a zachování stávající zeleně v lokalitě Třebešín na parcelních číslech: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice v Praze 10 ze dne 28.3.2019 (Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

eeeee2.png

Adresovaná:  Renatě Chmelové, starostce MČ Praha 10, jmenovitě 44 členům Zastupitelstva MČ Praha 10, Radě MČ Praha 10, MUDr. Zdeňku Hřibovi, primátorovi HMP, Radě HMP a Zastupitelstvu HMP.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni následujícími informacemi, které k nám pronikly. Vlastník pozemků p.č.1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/29 a 1463/3 v KÚ Strašnice AZ Premika s.r.o. spolu s firmou CRESCON, a.s. jako investoři nechali vypracovat architektonickou studii u RH-ARCH s.r.o. pro „Bydlení pro seniory – Třebešín“. Studie navrhuje realizovat 114 ubytovacích jednotek s určením pro „aktivní a soběstačné“ seniory, 106 parkovacích míst v garážích, dále 11 povrchových, celkem 117 stání, která NERESPEKTUJE okolní zástavbu. Jsme proti realizaci výše uvedeného stavebního záměru!!!  Výše uvedené pozemky jsou v platném územním plánu určeny pro účely veřejného vybavení - VV.  V současné době je zde předškolní zařízení pro děti, což odpovídá hlavnímu využití ploch veřejného vybavení. Navrhovaná výstavba nových bytů pro „aktivní seniory“ neodpovídá přípustnému využití na plochách veřejného vybavení. Lokalita Třebešín je zahradním městem s plochami čistě obytnými - OB, hlavním využitím jsou plochy pro bydlení. V navrhované studii na pozemcích, které vlastní AZ Premika, jsou umístěny tři bytové domy s výškou až pěti nadzemních podlaží. Svým objemem a dispozicí bytových jednotek (2 + kk, 3 + kk a 4 + kk) se jedná o činžovní bytovou zástavbu, vč. koeficientů garážových stání, která neodpovídá sousední zástavbě rodinných domů s maximální výškou tří nadzemních podlaží. Navrhovanou blokovou zástavbou na horizontu území by došlo k znehodnocení charakteru zahradního města. Studie se vůbec nezabývá dopravní obslužností a kapacitou stávajících komunikací (ulic Na Třebešíně, sudá a lichá čísla), která je již v současné době, dle zpracované dopravní studie, na 106 % své průjezdnosti a automobily zde jezdí po chodnících. V případě další výstavby, navyšující počty vozidel v dané lokalitě o cca 120 vozidel, bude docházet ke kolapsu dopravy v okrsku a podstatnému zhoršení ovzduší. Prostřednictvím této petice žádáme, vás dotčené orgány a instituce, abyste se zasadily o přijetí takových opatření, aby lokalita Třebešín zůstala zahradním městem, nebyla do lokality vkládána sídlištní bytová výstavba a na výše uvedených parcelách zůstala potřebná mateřská škola (případně podobná zástavba veřejného vybavení). Rovněž žádáme o zachování současného stavu zastavěnosti a výšky budov na p.č. 1463/4, 1463/5, 1463/6 a 1463/29 v KÚ Strašnice a zachování stávající zeleně na parcele č. 1463/3 v KÚ Strašnice o výměře 4 694 m2, která je v současném územním plánu uvedena jako rekreační plocha a sportoviště a je potřebná jako zahrada mateřské školy. Dále žádáme, abyste se zasadily o přijetí takových opatření, která zamezí povolení stavby navrhovaného objektu, který využití pro sociální účely pouze zastírá skutečnou výstavbu bytových jednotek.

dddd.png

ssd1.png

 

wwwww.png

ppppp.png

Za petiční výbor:

Ing. Jana Mádlová, Třebešín, Praha 10

Ing. Miluše Havlenová, Třebešín, Praha 10

Renata Roudnická, Třebešín, Praha 10

Petici sestavil petiční výbor za Spolek Třebešín 2018 z.s. Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.  

 


Ing. Jana Mádlová, Spolek Třebešín 2018 z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. Jana Mádlová, Spolek Třebešín 2018 z.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...