Zásadně nesouhlasíme se záměrem výstavby velkokapacitního Parkovacího pavilonu Budějovická v Praze 4 soukromým investorem

 ZÁSADNÍ NESOUHLAS SE ZÁMĚREM VÝSTAVBY VELKOKAPACITNÍHO PARKOVACÍHO PAVILONU BUDĚJOVICKÁ V PRAZE 4 SOUKROMÝM INVESTOREM

PROSÍME -> POTVRĎTE SVŮJ PODPIS V E-MAILU, KTERÝ VÁM PŘIJDE -> možná bude doručen jako "HROMADNÝ MAIL" nebo "SPAM" -> zkontrolujte je!

ZDE >>> 10 důvodů, PROČ PODEPSAT petici proti výstavbě parkovacího pavilonu Budějovická (https://www.petice.com/a/238797?u=2613028) <<< ZDE

Zmenšený_IMG_6265.jpeg

PETICE  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 sb. o právu petičním  

určena Úřadu MČ Prahy 4, Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu živ. prostředí ČR  

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice vyjadřujeme jako občané bydlící a pracující v nejbližším okolí

zásadní nesouhlas se záměrem výstavby velkokapacitního Parkovacího pavilonu Budějovická v Praze 4 soukromým investorem.  

Dne 6. 5. 2019 se veřejnost dozvěděla z denního tisku (MF DNES), že je opět aktuální projekt výstavby vysokokapacitního čtrnáctipodlažního parkovacího pavilonu, který se soukromý investor snaží prosadit od roku 2010. Proti této stavbě se odvolalo mnoho subjektů a byla vůči ní vznesena i žaloba. Závazné rozhodnutí OŽPAD Magistrátu hl. m. Prahy prodlužující platnost souhlasného stanoviska EIA k výstavbě tohoto pavilonu, které se dne 17.4. 2019 objevilo na portálu EIA, je ale zatíženo vadou vzhledem k tomu, že nebyla zveřejněna aktualizace investora, na základě které bylo rozhodnutí vydáno. Toto rozhodnutí tedy porušilo transparentnost, a znemožnilo veřejnosti se k plánovanému stavebnímu záměru vyjádřit. Zmiňované rozhodnutí tvrdí, že se v okolí plánované stavby od roku 2010 nic nezměnilo a zcela opomíjí fakt, že objekt původní polikliniky byl ze tří stran dostavěn dalšími budovami včetně parkovacího domu, a to týmž soukromým investorem. Hodnoty imisí a hlukové zátěže, uváděné v rozhodnutí OŽPAD, byly stanoveny pouze odhadem, (jediný měřicí bod v okolí na poliklinice Budějovická byl zrušen), a naprosto nekorespondují s realitou, kdy došlo k několikanásobnému nárůstu provozu a ekologickému zatížení této lokality. Rozhodnutí OŽPAD Magistrátu hl. m. Prahy, které cituje z aktualizace posudku EIA po 8 letech, že „imisní hodnoty jsou dokonce nižší než před 8 lety“, je tak více než zavádějící. Tuto skutečnost jednoznačně potvrzují závěry výzkumných studií měření NO2 a s tím spojených negativních dopadů na lidské zdraví MUDr. Miroslava Šuty a MUDr. Radima Šráma, DrSc., zveřejněné na Tiskové konferenci Komise životního prostředí AV ČR dne 10. 7. 2019. Z výsledků měření jednoznačně vyplývá, že prognózy dopravního zatížení v Praze 4 byly TSK-ÚDI a IPR Praha stanoveny mylně. Porovnáme-li dvě měřící místa na Praze 4 vzdálená 300 metrů, a to Hvězdova 35 a Na Veselí, došlo za 19 let k nárůstu imisí NO2 až o 15,9%, což je přímo alarmující.  

Na základě výše uvedených skutečností vyjadřujeme zásadní nesouhlas se stavbou parkovacího pavilonu, která by měla významný negativní dopad na zdraví místních obyvatel včetně zaměstnanců okolních administrativních budov, a došlo by tak ještě k dalšímu snížení kvality životní úrovně v již tak stavebně přeexponované a ekologicky zatížené lokalitě. Žádáme Komisi pro územní rozvoj a výstavbu Prahy 4 o odnětí souhlasu MČ Prahy 4 s umístěním cizí stavby na pozemku v její správě. Dále žádáme o zpracování nové studie EIA, která by vycházela z reálného stavu, a to řádných měření v dotčené lokalitě.   Na základě závěrů Tiskové konference Komise životního prostředí AV ČR nelze do oblasti s překročeným limitem umístit další přitížení. Z tohoto důvodu by dopravní koncepce Pankrácké pláně a Budějovické měla být významně revidována. Žádáme, aby MČ Prahy 4 hájila zájmy voličů, tzn. místních obyvatel, v kontextu zásadních negativních dopadů výstavby Parkovacího pavilonu Budějovická na jejich zdraví a kvalitu životní úrovně, aby se tato lokalita nestala pro místní občany neobyvatelnou.  

V Praze dne 23. 8. 2019  

Kontakt pro korespondenci: Orthotes, s.r.o,, datová schránka: c6pkapk  

Kontakt pro podepsání či odevzdání vyplněného petičního archu:  

recepce Orthotes, s.r.o., Antala Staška 1356/76, 140 00 Praha 4, pondělí až pátek od 7 do 15 hodin

----- 

ZDE >>> 10 důvodů, PROČ PODEPSAT petici proti výstavbě parkovacího pavilonu Budějovická (https://www.petice.com/a/238797?u=2613028) <<< ZDE

PROSÍME -> POTVRĎTE SVŮJ PODPIS V E-MAILU, KTERÝ VÁM PŘIJDE -> možná bude doručen jako "HROMADNÝ MAIL" nebo "SPAM" -> zkontrolujte je!


Orthotes, s.r.o., datová schránka: c6pkapk, Antala Staška 1356/76, 140 00 Praha 4    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Orthotes, s.r.o., datová schránka: c6pkapk, Antala Staška 1356/76, 140 00 Praha 4, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...