Zastavit zavádění bezdrátových sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Petice vznikla z důvodu narůstající expozice elektromagnetickými poli a jejich nepříznivého působení člověka a na životní prostředí.

---

Prosím, pokud užijete emailovou adresu, je Váš podpis platný, až potvrdíte kliknutím na odkaz zaslaný ze stránek petice.com. Pokud se email s potvrzujícím odkazem petice neobjevil v Doručené poště, prosím, podívejte se do složek SPAM a Hromadná pošta.

---

Vážená paní, vážený pane,

 

v médiích se objevují zprávy o záměru zavádět nové technologie páté generace do infrastruktur mobilních operátorů. Prezentují se výhody rychlosti přenosů dat, nízké zpoždění, ale téměř se nehovoří o účincích bezdrátových technologií na lidské zdraví.

 

Po prvním testování 5G v Kolíně v 2019 má docházet k dlouhodobým testům v Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Bílině a Jeseníku, kde byl záměr, aby se obec stala testovací lokalitou, schválen některými zastupiteli bez upozornění obyvatel (https://www.emfsmog.cz/tag/jesenik/).

 

Žádáme zvolené zástupce, aby byly před nasazením jakékoliv nové technologie ze zdravotního hlediska dostatečně prozkoumány, s cílem nenavyšovat, ale snižovat oproti stávajícím prostředkům zátěž na zdraví člověka, zvířat i na životní prostředí.

 

Technologie 5G je skutečně od stávajících systémů - všesměrově vysílajících odlišná, neboť svůj výkon směřuje v úzkých paprscích přímo na místo, kde se nachází 5G zařízení. Toto je zmiňováno v kapitole 1.7. a 4.3. analýzy technologie 5G vydané výborem Evropského parlamentu ITRE

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf,

kde jsou k uvedena doporučení o nutnosti více prozkoumat 5G technologii MIMO, aby nedocházelo k neznámému vícenásobnému šíření záření na obyvatelstvo.

Informace v kapitole 4.3. (doporučení č.4.) ohledně snahy EU prosadit instalace menších stanic (small cells) nebo také SAWAPs (Small Area Wireless Access Points) v zemích jednotně bez schvalování úřadů nepůsobí na občany nijak příjemně.

 

V únoru 2019 došel senátor Blumenthal během slyšení v americkém senátu ke zjištění, že na území USA nebyl tehdy proveden žádný nezávislý výzkum zdravotních rizik 5G. http://www.emfsmog.cz/2020/01/17/slyseni-mobilnich-operatoru-pred-u-s-senatem/

 

Vzhledem k nárustající expozici obyvatelstva bezdrátovými technologiemi (i mimo 5G)  by se vláda měla přednostně zabývat diskusí nad úpravou bezpečnostních limitů elektromagnetického záření tak, aby se zlepšila dle našeho mínění nedostatečná edukace a ochrana primárně nižších věkových skupin a osob se zdravotními obtížemi (na úrovni užívaných služeb i klientských přístrojů). Inspirovat se můžeme veřejnými činiteli v západních zemích (např. Izrael https://www.emfsmog.cz/2019/09/09/zakaz-wifi-ve-skolach-haifa-izrael/, Francie, Kypr a jeho osvětová kampaň vlády pro rodiče a děti https://www.emfsmog.cz/2020/01/12/prekvapivy-lidr-v-oblasti-prevence/ aj.), kteří toto ve spolupráci s lékařskými a technickými odborníky činí řadu let v rámci principu předběžné opatrnosti.

 

Již před koncepcí 5G zahraniční vědecké kapacity žádaly pozastavit rozvoj bezdrátových technologií a upravit bezpečnostní limity při budování nových pozemních stanic prostřednictvím desítky peticí a prohlášení, např. Freiburská výzva s podpisem 3000 lékařů.

http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

Současné bezpečnostní předpisy ohledně mikrovnných technologií jsou založeny na zastaralé hypotéze, že ohřev je jediný škodlivý efekt elektromagnetického záření. Vědci v řadě vědeckých studií prokázali, že mnoho různých druhů zdravotních problémů (např. poruchy plodnosti a vývoje u dětí, narušování DNA, poruchy a poškození imunitního systému, nervového systému, psychické potíže, problémy s učením, roztěkanost, srdeční nemoci související s ovlivněním variability tepu srdce a zvýšené riziko dalších vážných onemocnění) může být způsobeno i nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“), a to z úrovně záření o několik řádů nižších, než jsou hodnoty uváděné v mezinárodních bezpečnostních předpisech. Nejvíce ovlivněné jsou nejmladší věkové skupiny, což vychází z tělesné konstituce (objem tělesné hmoty v těle).

 

Z dostupných informací bylo dohledáno, že bylo plánováno nejprve využít dřívější TV pásma (700 MHz), což by při snížení nebo zachování stejného počtu vysílacích zařízení a výkonů na nich mohlo přivádět k myšlence, že se stávající stav nezmění - ale to v případě, že by nové služby mobilního volání 5G zcela nahradily předchozí technologie bez ponechání starších služeb 2G až 4G (to však nelze, 5G je navíc odlišná modulací i typem vysílání - úzce směrované paprsky). Poté kromě pásem 700 MHz a nad 3GHz, bylo záměrem používat pro krátkou vzdálenost bezdrátové komunikace kmitočty nad 25GHz. Pokud by došlo k nasazení nového druhu SAWAPs zařízení, pracujících na desítkách GHz s úzce směrovanými paprsky, výrazně by se zvýšila v zastavěných lokalitách a veřejných prostranstvích expozice elektromagnetickým zářením. Technologie na vyšších kmitočtech mají vyšší rychlost, ale na úkor krátkého dosahu, venkovní prostory by byly z tohoto důvodu pokrývány větším počtem nových pozemních stanic s nezanedbatelným výkonem (německý tisk uváděl varianty SAWAPs podle potřeby 1W až 100W, tj. deseti až tisícínásobek výkonu běžného wifi routeru), umisťovaných v řádech desítek metrů od sebe.

Některá evropská města a zahraniční státy pozastavily v 2019 nasazování 5G technologií (např. Bad Wieese https://www.emfsmog.cz/2019/11/21/lazenske-mesto-bad-wiessee-de-proti-5g/, Brussel, Kalamata, okresy v Irsku, kolem stovky měst v Itálii  atd. (viz. přehled zdálostí: https://www.emfsmog.cz/nejsme-v-tom-sami/).

 

Namísto propagace bezdrátového propojení uvnitř, a i vně budov by bylo vhodné upřednostnit kabelové propojení (jako to probíhá např. na řadě škol - učeben v USA a výše uvedených zemích). Podpořit kabelový rozvod internetu i hlasové komunikace do koncových míst na firmách, úřadech, v domovech. Technologie  kabelů např. optických je sice nákladnější, ale spolehlivá, odolná, bez zátěže na zdraví člověka a životní prostředí.

Myslíme si, že rychlost i pokrytí mobilních sítí je ve velkých městech i v menších obcích nyní dostatečná.  Veřejné prostory obcí, kavárny, úřady, bývají kromě mobilních sítí hustě pokryty lokálními poskytovateli bezdrátového internetu. Kromě možnosti bezdrátových systémů většina institucí a domácností vlastní rychlý kabelový internet.

Myslíme si také, že většina tzv. 5G aplikací, je velmi dobře proveditelná stávajícími technologiemi, a že se využití pro 5G vytváří teprve dodatečně.

My níže podepsaní nesouhlasíme s názorem zaznívajícím od některých našich zástupců, že většina občanů požaduje rychlejší a výkonnější bezdrátové sítě (wifi/mobilní aj.), aby na úkor možných zdravotních problémů sledovali na mobilních zařízeních internetové obsahy v nejvyšší kvalitě nebo vyžadovali "chytré" domácí spotřebiče připojené neustále do bezdrátových sítí. Mimo venkovní vysílače jsou to i spotřební přístroje a bezdrátové systémy uvnitř budov nebo v bezprostřední blízkosti osob (chytré měřiče spotřeby, chytrá elektronika, mobilní telefony, přístroje a spotřebiče vysílající a pracující s wifi, DECT, bluetooth atd.), které se na zátěži rovněž podílejí.

 

Telekomunikační vysílače, zařízení pro datové přenosy, pro bezdrátovou komunikaci (např. i DECT bezdrátové chůvičky, bezdrátové telefony, mobily), popř. vysokonapěťové systémy by měly oddáleny od míst nebo nahrazeny za drátové v místech, kde se sdružují primárně mladší věkové skupiny a lidé se zdravotními potížemi. Bylo by vhodné ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních nastavit pro nové i stávající technologie striktnější limity na elektromagnetické záření (opět výčet ze zahraničí zde: https://www.emfsmog.cz/nejsme-v-tom-sami/ ).

 

V rámci zdravotních preventivních opatření Velká Británie (2007), Německo (2007), Izrael, Rusko, Indie, belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin  (2008), zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi. Kypr v r. 2017 vyhláškou nařídil školám zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová spojení. Francie zákonem zakázala bezdrátové technologie v budovách školek a jeslí, nařídila uvnitř škol vypínat bezdrátový internet, když neslouží pro výuku, omezila propagaci mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které snižuje vystavení záření, regulovala instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísnila monitorování záření a nařídila snižovat úrovně záření v zástavbách, kde byly dříve vysoké hodnoty.

viz. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

 

My níže podepsaní, žádáme naše zvolené zástupce, aby zastavili nasazování technologií páté generace, neboť tyto prokazatelně nesníží zátěž na životní prostředí i na člověka. Aby upřednostnili ochranu životního prostředí a právo na ochranu zdraví člověka dle zákona č. 23/1991 Sb čl. 31 před tvorbou investičních projektů, aby zahájili veřejnou diskusi za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií, a aby byly projednány revize bezpečnostních limitů technologií již užívaných.

 

Zde je i znění přeložené mezinárodní 5G petice, kterou podepsalo 200 000 osob po celém světě: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf

----------------

Aktuálně probíhá komunikace s politiky a snaha o veřejnou diskusi ohledně těchto témat.

Na stránkách https://www.emfsmog.cz/ jsou uvedeny informace, které je možné studovat, udělat si na problematiku vlastní názor, a také sdílet dalším lidem.

Rádi bychom Vás poprosili o diskusi mezi lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají, a také se svými zvolenými zástupci.

Děkujeme.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji EMFSmog.CZ, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 1000 lidí.

Zjistit více...