Zastavit zavádění bezdrátových sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Tato petice vznikla z důvodu narůstající expozice elektromagnetickými poli a jejich nepříznivého působení na člověka i prostředí v ČR.

 

Pro platnost podepsání petice je nutné potvrdit Váš podpis odkazem, který se objeví v emailové zprávě ze stránek petice24.com. Pokud zpráva s odkazem nebyla v Doručené poště, může být například ve složkách s názvem Spam nebo Hromadná pošta.

 

Vážená paní, vážený pane,

 v médiích se objevují zprávy o záměru zavádět nové technologie páté generace do infrastruktur mobilních operátorů, hovoří se pouze o výhodách a nemluví se o účincích bezdrátových technologií na lidské zdraví.

 

Od 17.6.2020 probíhá ostrý provoz technologie 5G v Praze, v centru Kolína a má docházet k dlouhodobým testům v některých dalších velkých městech a lokalitách např. v Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Bílině a Jeseníku, viz. články: https://www.emfsmog.cz/tag/jesenik/.

 

Žádáme zvolené zástupce, aby byly před nasazením jakékoliv nové technologie ze zdravotního hlediska dostatečně prozkoumány, s cílem nenavyšovat, ale snižovat oproti stávajícím prostředkům zátěž na zdraví člověka, zvířat i na životní prostředí.

 

V tisku je technologie 5G prezentována jako téměř podobná starším generacím, to je však zavádějící, neboť 5G narozdíl od starších všesměrově vysílajících systémů používá nově funkce úzké směrování paprsků na koncové zařízení nebo Massive MIMO. Tyto rozdíly jsou zmiňovány v kapitole 1.7. a 4.3. analýzy technologie 5G vydané výborem Evropského parlamentu ITRE

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf.

V doporučeních zprávy byla uvedena nutnost více prozkoumat také 5G technologii MIMO, aby nedocházelo k neznámému vícenásobnému šíření záření na obyvatelstvo.

V kapitole 4.3. (doporučení č.4.) je doporučeno prosadit instalace menších stanic (small cell - SAWAPs na milimetrových vlnách 27Ghz v zemích jednotně bez schvalování místních úřadů. 

V únoru 2019 došel americký senátor Blumenthal během slyšení v senátu ke zjištění, že na území USA nebyl tehdy proveden žádný nezávislý výzkum zdravotních rizik 5G. http://www.emfsmog.cz/2020/01/17/slyseni-mobilnich-operatoru-pred-u-s-senatem/

 

Expozice obyvatelstva bezdrátovými technologiemi (i mimo 5G) narůstá, dle našeho mínění by se vláda měla zabývat úpravou bezpečnostních limitů elektromagnetického záření a zlepšit edukaci ohledně bezdrátových technologií a ochranu primárně alespoň u nižších věkových skupin a osob se zdravotními obtížemi (na úrovni užívaných služeb i klientských přístrojů). Některé západní země toto činí řadu let ve spolupráci s lékařskými a technickými odborníky v rámci principu předběžné opatrnosti.

Např. Izrael https://www.emfsmog.cz/2019/09/09/zakaz-wifi-ve-skolach-haifa-izrael/, Francie, Kypr (celonárodní osvětová kampaň od vládních činitelů pro rodiče a děti https://www.emfsmog.cz/2020/01/12/prekvapivy-lidr-v-oblasti-prevence/, podpora zón bez 5G aj.

Lze shlédnout kyperskou osvětovou kampan za roky 2015-2018 s českými titulky

https://www.youtube.com/watch?v=DSWG0DoQTpY

https://www.youtube.com/watch?v=pmDIsLlp2qE

https://www.youtube.com/watch?v=Yt2oD7cU7wY)

 

Již před koncepcí 5G zahraniční vědecké kapacity požadovaly pozastavit rozvoj bezdrátových technologií a upravit bezpečnostní limity při budování nových pozemních stanic - desítky peticí a prohlášení (Freiburskou výzvu podepsalo 3000 lékařů).

http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN

Současné bezpečnostní předpisy jsou založeny na desítky let zastaralé hypotéze, že ohřev je jediný škodlivý efekt elektromagnetického záření. Toto potvrzují medicínští odborníci. Důkazy o působení záření a konkrétně i milimetrových vln (pro plánované small cells 5G 27Ghz a pro 60Ghz wifi) existují již půl století).https://www.emfsmog.cz/2020/05/28/53-let-stare-dukazy-o-skodlivosti-milimetrovych-vln-aneb-dalsi-aliance-pstrosu/

Vědci v řadě nových vědeckých studií výzkumníci prezentovali různé druhy zdravotních problémů (např. poruchy plodnosti a vývoje u dětí, narušování DNA, poruchy a poškození imunitního systému, nervového systému, psychické potíže, problémy s učením, srdeční nemoci ovlivněním variability tepu srdce atd.) mohou být způsobeny i nevýhřevným účinkem („non-thermaleffect“) z úrovně záření o několik řádů nižších, než jsou hodnoty uváděné v mezinárodních bezpečnostních předpisech. Více ovlivněné jsou nejmladší věkové skupiny, což vychází z tělesné konstituce (objem tělesné hmoty v těle, tloušťka kostí).

 

Z dostupných informací bylo dohledáno, že bylo plánováno nejprve využít dřívější TV pásma (700 MHz), což by při snížení nebo zachování stejného počtu vysílacích zařízení a výkonů na nich mohlo přivádět k myšlence, že se stávající stav nezmění - ale to v případě, že by nové služby mobilního volání 5G zcela nahradily předchozí technologie bez ponechání starších služeb 2G až 4G (to však nelze, 5G je navíc odlišná modulací i typem vysílání - úzce směrované paprsky). Poté kromě pásem 700 MHz a nad 3GHz, bylo záměrem používat pro krátkou vzdálenost bezdrátové komunikace kmitočty nad 25GHz. Pokud by došlo k nasazení nového druhu SAWAPs zařízení, pracujících na desítkách GHz, výrazně by se zvýšila v zastavěných lokalitách a veřejných prostranstvích expozice elektromagnetickým zářením. Technologie na vyšších kmitočtech mají vyšší rychlost, ale na úkor krátkého dosahu, venkovní prostory by byly z tohoto důvodu pokrývány větším počtem nových pozemních stanic s nezanedbatelným výkonem (německý tisk uváděl varianty SAWAPs podle potřeby 1W až 100W, tj. deseti až tisícínásobek výkonu běžného wifi routeru), umisťovaných v řádech desítek metrů poř. stovky metrů od sebe. Milimetrové vlny (30-300Ghz) byly ve vícero nejnovějších lékařských studií označeny jako zdravotní riziko, ty informace jsou známy desítky let.

Některá evropská města a zahraniční státy pozastavily v 2019 nasazování 5G technologií (např. Bad Wieese https://www.emfsmog.cz/2019/11/21/lazenske-mesto-bad-wiessee-de-proti-5g/, Brussel, Kalamata, okresy v Irsku, kolem stovky měst v Itálii  atd. (viz. přehled zdálostí: https://www.emfsmog.cz/nejsme-v-tom-sami/).

 

Namísto propagace bezdrátového propojení uvnitř, a i vně budov by bylo vhodné upřednostnit kabelové propojení (jako to probíhá na řadě školních učeben v USA a výše uvedených zemích). Podpořit kabelový rozvod internetu i hlasové komunikace do koncových míst na firmách, úřadech, v domovech. Technologie  kabelů např. optických je sice nákladnější, ale spolehlivá, odolná, bez zátěže na zdraví člověka a životní prostředí.

Myslíme si, že rychlost i pokrytí mobilních sítí je ve velkých městech i v menších obcích nyní dostatečná.  Veřejné prostory obcí, kavárny, úřady, bývají kromě mobilních sítí hustě pokryty lokálními poskytovateli bezdrátového internetu. Kromě možnosti bezdrátových systémů většina institucí a domácností vlastní rychlý kabelový internet.

Myslíme si také, že většina tzv. 5G aplikací, je velmi dobře proveditelná stávajícími technologiemi, a že se využití pro 5G vytváří teprve dodatečně.

My níže podepsaní nesouhlasíme s názorem zaznívajícím od některých našich zástupců, že většina občanů požaduje rychlejší a výkonnější bezdrátové sítě (wifi/mobilní aj.), aby na úkor možných zdravotních problémů sledovali na mobilních zařízeních internetové obsahy v nejvyšší kvalitě nebo vyžadovali "chytré" domácí spotřebiče připojené neustále do bezdrátových sítí. Mimo venkovní vysílače jsou to i spotřební přístroje a bezdrátové systémy uvnitř budov nebo v bezprostřední blízkosti osob (chytré měřiče spotřeby, chytrá elektronika, mobilní telefony, přístroje a spotřebiče vysílající a pracující s wifi, DECT, bluetooth atd.), které se na zátěži rovněž podílejí.

 

Telekomunikační vysílače, zařízení pro datové přenosy, pro bezdrátovou komunikaci (např. i DECT bezdrátové chůvičky, bezdrátové telefony, mobily), popř. vysokonapěťové systémy by měly oddáleny od míst nebo bezdrátové nahrazeny za drátové v místech, kde se sdružují primárně mladší věkové skupiny a lidé se zdravotními potížemi. Bylo by vhodné ve zdravotnických zařízeních, školách, školkách,  nastavit pro nové i stávající technologie striktnější limity na elektromagnetické záření (opět výčet ze zahraničí zde: https://www.emfsmog.cz/nejsme-v-tom-sami/ ).

 

V rámci zdravotních preventivních opatření Velká Británie (2007), Německo (2007), Izrael, Rusko, Indie, belgická vládní agentura pro zájmy dětí Kind en Gezin  (2008), zdravotní komise v Torontu (2008), britský systém zdravotnictví National Health Service, Vídeňská lékařská komora, americká Mayo Clinic aj. doporučily omezit užívání mobilních telefonů a wifi. Kypr v r. 2017 vyhláškou nařídil školám zrušit wi-fi zařízení a obnovit kabelová spojení. Francie zákonem zakázala bezdrátové technologie v budovách školek a jeslí, nařídila uvnitř škol vypínat bezdrátový internet, když neslouží pro výuku, omezila propagaci mobilu u ucha bez užívání příslušenství, které snižuje vystavení záření, regulovala instalace rádiostanic a telekomunikačních věží, zpřísnila monitorování záření a nařídila snižovat úrovně záření v zástavbách, kde byly dříve vysoké hodnoty.

viz. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

 

My níže podepsaní, žádáme naše zvolené zástupce, aby zastavili nasazování technologií páté generace, neboť tyto prokazatelně nesníží zátěž na životní prostředí i na člověka. Aby upřednostnili ochranu životního prostředí a právo na ochranu zdraví člověka dle zákona č. 23/1991 Sb čl. 31 před tvorbou investičních projektů, aby zahájili veřejnou diskusi za přizvání nestranných odborníků ze zdravotního sektoru, z energetiky a telekomunikací ohledně problematiky nových i stávajících technologií, a aby byly projednány revize bezpečnostních limitů technologií již užívaných.

 

Zde je i znění přeložené mezinárodní 5G petice, kterou podepsalo 200 000 osob po celém světě: https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1c603ce643e38f9f489/1544212943443/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD+v%C3%BDzva+-+Zastavme+5G+projekt+na+Zemi+i+ve+vesm%C3%ADru.pdf

----------------

Aktuálně probíhá komunikace s politiky a snaha o veřejnou diskusi ohledně těchto témat.

Na stránkách https://www.emfsmog.cz/ jsou uvedeny informace, které je možné studovat, udělat si na problematiku vlastní názor, a také sdílet dalším lidem.

Rádi bychom Vás poprosili o diskusi mezi lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají, a také se svými zvolenými zástupci.

Děkujeme.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji EMFSmog.CZ svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...