Podpořte Zoo Ústí nad Labem

Po půl roce byl z funkce ředitele Zoologické zahrady v Ústí nad Labem odvolán Mgr. Jiří Bálek, který byl do funkce dosazen dne 1. března 2015.

Pokud s tímto krokem nesouhlasíte, svou podporu Zoo Ústí nad Labem můžete vyjádřit svým podpisem v této petici.

Níže jsou uvedeny změny a vylepšení, které Mgr. Bálek za svého působení v Zoo Ústí n L. stihl zrealizovat (převzato z tiskové zprávy Zoo Ústí n L.):

Nastavení základních pravidel fungování organizace:

 • pravidelné týdenní porady vedení s kontrolou plnění úkolů (včetně písemných zápisů)
 • postupné vytváření nových vnitřních předpisů (nahrazení starých vnitřních předpisů z let 2006 a 2007)
 • zavedení systému žádanek, objednávek, rozpočtů před realizací akcí vč. trojstupňového systému schvalování (funkční systém vnitřní kontroly oběhu účetních dokladů)
 • zavedení systému poptávek (minimálně tři firmy) před schválením realizace akce
 • revize starých smluv, příprava nových výběrových řízení na příští rok
 • zrušení paušálních plateb za některé poradenské služby (roční úspora cca 170 tis. Kč)
 • zavedení knih jízd služebních vozidel (dosud nefungovalo, nebyla kontrola nad režimem a účelností využívání služebních vozů)
 • celoplošné zavedení čipování příchodů a odchodů (elektronická evidence docházky)
 • nový Organizační řád vymezující přesnou funkční strukturu organizace
 • zamykání brány u služební vrátnice při nepřítomnosti ostrahy (během obchůzky, dříve zůstávala brána odemčená)

Konkrétní změny a novinky na jednotlivých úsecích:

1. Stabilizace managementu zoologického útvaru

 • Obnovení odborných postů: Vedoucí zoologického útvaru, registrátor a krmivář
 • Nástup kvalifikovaného odborníka na post krmiváře, nástup nového zoologa

2. Kvalitativní změny ve fungování zoologického útvaru

 • Obnovení systematické spolupráce mezi Provozním útvarem a Zoologickým útvarem – týdenní porady, soupisy technických požadavků
 • Zavedení denního hlášení chovatelů (zpětná vazba pro zoology, provoz, zahradníky a propagaci)
 • Honorování chovatelů za předváděcí akce (komentovaná krmení) – pro větší motivaci chovatelů

3. Nová expozice „Baja California“ (slavnostní otevření u příležitosti Mezinárodního dne Země 25. dubna 2015)

 • vytvoření unikátní smíšené expozice pěti druhů plazů z oblasti Kalifornského poloostrova

4. Nová expozice želv ostruhatých (slavnostní otevření u příležitosti Světového dne želv 23. května 2015)

 • venkovní výběh pro želvy ostruhaté vytvořený s minimálními náklady (využit odpadový okus od žiraf), želvy byly do té doby 14 let chovány pouze v interiéru

5. Výrazná úprava výběhu pro lemury kata (červen 2015)

 • Výběh byl doplněn parkosy, lany, kamennými skalkami, stříškami, pítky a novou výsadbou tak, aby odpovídal přirozenému biotopu lemurů kata
 • vstup pro veřejnost upraven ve stylu madagaskarské rezervace Berenty
 • otevření 6. června (víkendy), od 4. července denně včetně nové předváděcí akce pro návštěvníky krmení lemurů doplněné komentářem chovatelů

6. Nový výběh pro dikobrazy (5. září 2015)

 • Výstavba nového výběhu na dosud nevyužitém místě v blízkosti výběhu oslů, zatraktivnění návštěvnické trasy
 • po dvaceti letech se do zoo vrátili dikobrazi

7. Úprava seníku nad pavilonem nosorožců pro naskladňování velkých balíků

 • doposud řešeno naskladňováním volného sena za použití starého fukaru, nyní mechanizací, tj. výrazná úspora lidské práce

8. Zlepšení welfare poníků

 • Odstranění panelů ze dvorku, nahrazeno substrátem

9. Nová expozice tan a velemyší obláčkových

 • dva nové druhy do zoo

10. Zadání a vytvoření Studie přestavby pavilonu lachtanů na expozici tučňáků

11. Příprava rekonstrukce výběhu pro kabary pižmové (nový vzácný druh v zoo)

 • využití finančních prostředků z nadace ČEZ (200 tisíc bylo připsáno na účet zoo na konci loňského roku, ale původně zamýšlená stavba nebyla realizována, Rada Nadace ČEZ byla požádána o posunutí termínu a změnu určení na nový projekt – schváleno)

12. Transport osla somálského do Zoo Taipei

 • významný transport zvířete do třetí země v rámci mezinárodní spolupráce – založení nové populace ex situ v tomto regionu, náročná administrativní příprava

13. Oprava oplocení areálu zoo, výstavba chybějící části oplocení

 • Dlouhodobě zanedbáno, na mnoha místech chyběly betonové dílce, část nebyla vůbec oplocena (nelegální vstupy lidí – vyšlapané pěšiny, pronikání prasat do areálu)
 • splnění jedné z podmínek pro udržení licence zoo

14. Zabezpečovací prvky v pavilonu slonů

 • Z důvodu zvýšené vzájemné agrese slonic byla vybudována zábrana proti pádu slona do příkopu v pavilonu

15. Absolvování výroční kontroly Krajské veterinární správy (srpen 2015)

 • Bez připomínek

16. Oddělení zázemí pavilonu slonů od návštěvnických prostor

 • výstavba oplocení a vrat zakrývajících biologický odpad a další prostory, které by neměly rušit návštěvníky

17. Spolupráce na vývoji receptury specializovaného granulátu pro slony

 • Nový granulát vychází i ekonomicky úsporněji
 • O produkt projevily zájem i ostatní české zoo

18. Propojení oddělení marketingu, propagace a vzdělávání s návštěvnickým servisem, vznik nového útvaru kontaktu s veřejností, který zabezpečuje všechny související oblasti (vzdělávání, marketing, propagaci, služby návštěvníkům, suvenýry, pokladny…)

19. Nové webové stránky zoo www.zoousti.cz (vizuálně s ohledem na stávající grafický manuál zoo, přehlednější a logičtější struktura, základní informace poskytovány také v němčině a v angličtině)

20. Výrazně častější frekvence vkládání novinek na facebook zoo, větší kontakt s uživateli

21. Pravidelné vydávání tiskových zpráv zoo o novinkách a akcích, užší spolupráce s médii

22. Změna charakteru akcí pro veřejnost, větší provázanost s etnickými prvky, kulturou, cestováním a faunou konkrétních oblastí, odbourání komerčně-zábavných programů nesouvisejících se zoo a zvířaty

23. Prodloužení otevírací doby v letní sezóně (lze využít až do 21.00 hodin, umožňuje návštěvu zoo i po práci)

24. Výrazné snížení ceny permanentních vstupenek, tedy větší dostupnost pro častější návštěvy zoo a budování okruhu stálých návštěvníků a příznivců zoo (jejich prodej vzrostl až osminásobně!)

25. Vytvoření nových informačních a propagačních letáků zoo v českém a německém jazyce, distribuce bližším i vzdálenějším turistickým cílům (informační střediska, památky, kempy, zajímavosti…)

26. Jednání o zviditelnění zoo (Krajský úřad, Magistrát – cestovní ruch, MO Neštěmice…) a o zlepšení navigačního systému pro mimoústecké návštěvníky (v květnu podány žádosti o povolení umístění nových poutačů u zoo a o doplnění svislých dopravních návěstí o směr na ZOO)

27. Ochranářské projekty in-situ se v březnu 2015 rozšířily o Projekt Tarsius (ochrana nártouna na Filipínách), naplňování jedné z klíčových rolí moderních zoo 

28. Otevření nové prodejny suvenýrů Pueblo (výrazné stavební změny, vznik relaxačního místa, terasa pro občerstvení)

29. Otevření nové prodejny suvenýrů ve správní budově zoo (Sepilok), zcela nové vybavení (pulty, police, pokladny, terárium se zvířaty…)

30. Nová občerstvení: Papua (správní budova zoo), Xacalli (u Puebla), palačinkárna Rikša (u výběhu anoa), gril a zmrzlinový stánek Ice ´n´ Go (výběh gepardů) – nájemci

31. Instalace tří mlžítek pro osvěžení návštěvníků v letním období – reakce na extrémně horké počasí letošního roku

32. Instalace 14 nových úvazů na psy s miskami na vodu, výrazné navýšení počtu míst (průchozí výběhy, dětská hřiště…)

33. Zavedení pravidelné očisty veřejných toalet, včetně kontrol (3x denně)

34. Dokončení Venkovského dvorku (slavnostní otevření při zahájení letní sezóny 28. března 2015)

35. Vybudování nového stání pro kontejnery u správní budovy (lepší estetické umístění kontejnerů na tříděný odpad a uvolnění místa pro další návštěvnické prvky)

36. Zprovoznění místnosti v suterénu exotária pro skladování sušiny

37. Likvidace bývalé mazutové kotelny v exotáriu (ekologická zátěž)

38. Oprava výběhu anoa (zídka, oplocení)

39. Terénní úpravy po bývalé expozici koček rybářských

40. Dokončení zastřešení restaurace Savana

41. Oprava a nové pokrytí střechy skladů údržby vč. klempířských prvků (vyřešení zatékání do elektrodílny)

42. Nové zastřešení skladu pilin a sena v pavilonu šelem

43. Vymalování stáje poníků, žiraf, zimoviště

44. Opravy chodníků

45. Nová lávka pro nosály

46. Terénní úpravy u dětské zoo

47. Očištění Trpasličího hrádku (odstranění náletů, zamezení další destrukce)

48. Terénní úpravy a zavedení systému skladování v prostoru mezi ploty (mezisklad), využití starých panelů nahromaděných na různých místech v zoo pro zpevnění povrchu (sklad sypkého materiálu)

49. Zprovoznění podlahového vytápění u orangutanů

50. Zprovoznění nové zelené mašinky (pořízeno v roce 2014 za 1,6 milionu Kč, v poruše od 11/2014, nebylo minulým vedením řešeno, podařilo se přesvědčit dodavatelskou firmu na opravu v záruce, přestože byla minulým vedením uzavřena smlouva na pouze půlroční záruku)

51. Odstranění starého palisádového ohrazení ve výběhu nilgau a instalace nových parkosů pro supy

52. Příprava opravy hydrostanice (horní vodárna), zamezení vytékání vody na elektroinstalaci

53. Terénní úpravy hydrostanice u Puebla, včetně nového zábradlí

54. Vyčištění a opravy žlabů u svodů pavilonů v zoo

55. Výměna skla v pavilonu opic (dlouhodobě neřešeno, vyřešeno na pojišťovnu)

56. Opravy uchycení skel v exotáriu

57. A mnoho dalších každodenních údržbářských prací spojených s provozem zoo


Jana Pluháčková    Kontaktujte autora petice