Petice za zrušení zamítavého stanoviska Národního památkového ústavu

Vážený pane ministře Mgr. Martine Baxo, vážený pane ombudsmane, Stanislave Křečku,
obracíme se na Vás ohledně výše uvedené stavby č.p. 110, kde byla v předchozích letech dle našeho názoru provedena citlivá přestavba zachovávající hmotu a zároveň estetický ráz historického centra obce Hukvaldy. Tento dům není evidován v ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale spadá pod pozemky v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek r. č. 708, 2614, 707, 712, 711, 2355 pro historické jádro sídelního vesnického útvaru Hukvaldy, které bylo zřízeno rozhodnutím č. j. 251/404/5/93 ze dne 25. 6. 1993 Okresního soudu ve Frýdku, referátu kultury, rejst. č. ÚSKP 3469 a v ochranném pásmu Hukvaldy – hrad, prohlášeném Radou ONV Frýdek-Místek dne 24. 4. 1981, rejst. č. ÚSKP 3425. Když ani v jednom rozhodnutí není vymezen a blíže charakterizován předmět ochrany s určením normativů.Původní budova byla součástí zaniklého hospodářského dvora, se kterým tvoří jeden celek. Areál prošel v minulosti soudními spory mezi obcí Hukvaldy a Biskupstvím ostravsko-opavským, do té doby výrazně zchátral. Soudní spor vyhrála obec Hukvaldy, která nechala vypracovat projekt rekonstrukce celého areálu firmou RMBA architekti, s. r. o. v čele s Ing. arch. Romanou Mališ Bílkovou. V současné době obec získala dotaci z brownfieldů na rekonstrukci hlavní části kravína.
Při přestavbě domu č.p. 110 o výměře 133 m2 byl dodržen hlavní požadavek památkového ústavu a to vystavění a dodržení hmoty se sousedící budovou, i když původní projekt přestavby byl pro nižší stavbu. Dodržením hmoty dle požadavku památkového ústavu se stavba investorům prodražila o cca 8.000.000,- Kč, což je z celkové investice 17.000.000,- Kč navýšení víc jak o 50%. Majitelka této nemovitosti paní Tereza Bartulcová se živí jako designérka, na svém kontě má již mnoho interiérových a exteriérových realizací, stejně tak i realizací staveb. Sama je obyvatelkou obce Hukvaldy a její velkou patriotkou. Při projektu úzce spolupracovala s projektantkou této stavby, kterou je také výše zmíněná Ing. arch. Romana Mališ Bílková. Projekty budovy č.p. 110 i celého hukvaldského dvora na sebe tak úzce navazují.
Při dodržení požadované hmoty stavby navržené pracovníky Národního památkového ústavu by byl dle názoru majitelů konečný výsledek architektonickým paskvilem, z tohoto důvodu při realizaci zvolili přírodní materiály, tzn. obklady z pálených cihel (namísto omítané fasády), břidlicovou střešní krytinu (namísto plechové krytiny) a dřevěná okna, které nebyly v souladu se stavebním povolením, stavbě ale prospěly.
Budova je sídlem malého Venkovského hotelu Ráj na zemi se čtyřmi pokoji, pro jehož stavbu byla také projektována. Na konci roku 2021 se hotel umístil mezi vítězi v prestižní soutěži Amazing places v České republice v kategorii Boutique hotelů a dle reakcí klientů, návštěvníků Hukvald a spoluobčanů získal toto ocenění oprávněně.
I přes to byli majitelé vyzváni k odstranění cihlových obkladů, některých oken a nahrazení střešní břidlice plechem. Taktéž i k nahrazení dvou vikýřů za střešní okna. Nejen, že by tyto změny vedly k dalším finančním nákladům ze strany investorů v řádu několika miliónů korun, budova by se navíc změnila v nevzhlednou stavbu, která by rázu momentálně nastavenému rázu obce a přilehlému rekonstruovanému hukvaldskému dvoru uškodila. Proto jsme se rozhodli k sepsání této petice.
Vážený pane ministře, prosíme Vás, abyste se zasadil o to, aby Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ostravě a stavební úřad v Brušperku, přehodnotil své zamítavé stanovisko a zvážil zahájení řízení o odstranění stavby. S veškerou pokorou Vám zasíláme tuto petici, kterou stvrzujeme níže svými podpisy, spolu s fotodokumentací dané nemovitosti i sousedících nemovitostí k posouzení.


Ing. Helena Kubešová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Helena Kubešová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...