Petice za změnu zřizovatele Veselé školy

Petice za změnu zřizovatele Veselé školy  

Vážený pane kardinále, vážení členové České biskupské konference,

obracíme se na vás s naléhavou žádostí o vyjádření souhlasu se změnou zřizovatele Veselé školy z důvodu ztráty důvěry v současného zřizovatele. Veselá škola byla založena jako unikátní projekt již v roce 1990, u jejího zrodu stála stávající ředitelka Mgr. Jana Válková, pod správu Arcibiskupství pražského přešla jako hotový a živý organismus až v roce 1995. Jedná se o otevřenou a svobodnou školu, která umožňuje v centru Prahy dětem zažívat radost ze života v důvěrném prostředí dobrých vztahů a zároveň jim umožňuje plný rozvoj jejich individuálních schopností a dovedností, to vše na základě křesťanských hodnot sdílených nikoli pouhým slovem, ale také životem. Právě z těchto důvodů jsme jako rodiče pro naše děti tuto školu vybrali. A právě proto jsou zde naše děti šťastné.

Od června 2018 však zřizovatel zahájil sérii kroků, které toto unikátní prostředí bez udání závažných důvodů destabilizují. Nejprve šest dní před koncem školního roku bez jakéhokoli předchozího varování odvolal ředitelku školy Mgr. Janu Válkovou. Nepochybně i na základě protestu rodičů a intenzivního vyjednávání se podařilo tuto situaci zvrátit, když sám pan kardinál toto odvolání zrušil. Zároveň s tím nás rodiče informoval, že zřídí společnou skupinu zřizovatele, školy a rodičů, která napraví tzv. administrativní pochybení, tedy oficiální důvod pro původní odvolání ředitelky. Žádná taková skupina však nevznikla.

V rozporu s tímto původním písemným vyjádřením pana kardinála byla na podzim 2018 zřízena tzv. vizitační komise, do které nebyli rodiče přizváni jako partneři, nýbrž jen jako svědci. Pohled rodičů navíc nebyl v závěrečné vizitační zprávě vůbec zmíněn. Vizitační zpráva vlastně pouze shrnula tvrzení církevního školského referátu. Přesto však konstatovala, že pochybení se stala na obou stranách. Škola dle ní pochybila v oblasti administrativy a musí tato pochybení odstranit, zřizovatel pochybil ve způsobu komunikace se školou a rodiči. Vizitační komise též doporučila odvolat ředitelku. Paralelně s vizitací proběhla na žádost zřizovatele i řádná školní inspekce, která však neshledala žádné vážné nedostatky a žádné odvolání ředitelky či vyhlášení konkurzu či jiné personální změny nenavrhla.

Navzdory tomu na základě výsledků vizitace a s poukazem na inspekční zprávu prohlásili kardinál Duka a biskup Malý na setkání s rodiči, učiteli a vedením Veselé školy 14. 5. 2019, že vypíší výběrové řízení na pozici ředitele Veselé školy. Zároveň s tím veřejně slíbili rodičům, že do pátku 17. 5. 2019 dodají veškeré podklady pro toto řízení tak, aby proběhlo transparentně a umožňovalo rodičům ovlivnit jeho výsledek.

Od té doby a přes opakované urgence s námi zřizovatel nekomunikoval a nekomunikuje. Do dnešního dne nebyla dodána patřičná dokumentace k výběrovému řízení a zástupcům rodičů bylo sděleno, že vše potřebné dostanou těsně před výběrovým řízením.

Výše zmíněné události nás rodiče vedou k zásadní ztrátě důvěry ve zřizovatele. Zřizovatel sice deklaruje svůj zájem o zachování Veselé školy, jenže tváří v tvář činům jde o prázdné proklamace. Namísto podpory a ocenění výsledků zřizovatel školu systematicky destabilizuje a uvádí do nejistoty její vedení, učitelský sbor, žáky i rodiče. Zvolený postup výběrového řízení ani náznakem nenasvědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit.

Stávající vedení Veselé školy se ve snaze zachránit Veselou školu rozhodlo založit nového zřizovatele – zapsaný ústav s názvem Veselá škola – základní škola a základní umělecká škola, z. ú. Zároveň požádalo stávajícího zřizovatele Arcibiskupství pražské o souhlas s převodem Veselé školy pod nového zřizovatele. Ve spolupráci s odborníky pak připravilo dokumenty, které umožní změnu zřizovatele a jeho zapsání do rejstříku MŠMT ČR tak, aby Veselá škola mohla kontinuálně fungovat i ve školním roce 2019/2020.

Pokud zřizovatel dohodu podepíše, může Veselá škola od září 2019 nadále fungovat jako prostředí, které jsme si pro naše děti vybrali. Změna zřizovatele situaci stabilizuje a umožní pokračovat ve stejném křesťanském duchu a za stejných ekonomických podmínek. A to ve prospěch všech, kdo Veselou školu tvoří – zejména však dětí. Zřizovatel tím zároveň prokáže, že slova o křesťanské službě myslí vážně.   Na tomto základě a z důvodů výše uvedených žádáme o udělení souhlasu se změnou zřizovatele Veselé školy.


Ondřej Beránek, Dana Moree, Monika Nedelková, Jindřich Pavliš, Ladislav Mrklas    Kontaktujte autora petice