PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE A ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

PETICE ZA SNÍŽENÍ PŘÍMÉ VYUČOVACÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE A  ZLEPŠENÍ JEJICH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

ze dne 10. 5. 2018 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

Vážený pane ministře,

my, níže podepsaní občané České republiky, se stavíme za podporu školních metodiků prevence, kteří již několik let marně čekají na zlepšení svých pracovních podmínek, aby mohli vykonávat všechny činnosti, které jim ukládá v rámci jejich pozice vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Přestože činnosti školních metodiků prevence byly v poslední době významně rozšířeny, zůstává smutným faktem, že na svou práci nemají čas a za výkon své funkce nejsou dostatečně finančně ohodnoceni. Navíc nemají často ani vyhovující prostory pro svou práci. Na řadě škol má školní metodik prevence funkci kumulovanou s funkcí výchovného poradce nebo třídního učitele. Tento stav v podstatě potvrdila i Česká školní inspekce v tematické zprávě Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách Čj.: ČŠIG-3529/16-G2.

Naposledy, kdy bylo snížení přímé vyučovací povinnosti školních metodiků prevence včleněno do připravované novely Zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), se zdálo, že k němu konečně dojde. Bohužel však novela (obsahující i nový kariérní řád pedagogických pracovníků) byla v červenci 2017 zamítnuta Poslaneckou sněmovnou ČR. K navržené a opakovaně slibované změně tedy opět nedošlo a mezi školními metodiky prevence se nese skepse k tomu, že k ní vůbec kdy dojde. To ještě více přispívá k časté frustraci pracovníků na pozici školního metodika prevence.

Pozice školního metodika prevence je v českém systému školské prevence rizikového chování zcela zásadní a nezastupitelná. Školní metodik prevence koordinuje tvorbu, realizaci a evaluaci preventivního programu školy a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Zároveň metodicky vede pedagogy školy, koordinuje jejich vzdělávání v oblasti školské prevence a spolupracuje se specializovanými organizacemi. V případě výskytu rizikového chování ve škole zajišťuje rychlou odbornou pomoc. Na základě sledování reálného výskytu rizikového chování na školách se domníváme, že jeho důležitost ještě poroste. Touto výzvou adresovanou do Vašich rukou chceme předejít situaci, kdy mezi pedagogy nebude motivace přijmout výzvu ředitele školy stát se školním metodikem prevence, kdy budou prevenci rizikového chování na škole zabezpečovat profesně vyhořelí pedagogové, kdy bude koordinace primární prevence rizikového chování váznout právě na tom, že školní metodik prevence nezvládne postihnout všechny oblasti, které by bylo potřeba řešit.

Podobnou výzvu jsme již v roce 2013 adresovali tehdejšímu ministru školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Daliboru Štysovi, CSc.

Vážený pane ministře, chceme Vás touto cestou požádat o to, abyste se rychle jako ministr školství zasadil o snížení přímé vyučovací povinnosti školních metodiků prevence a zlepšení jejich pracovních podmínek. Přispějete tak k bezpečí na našich školách.

Děkujeme.

Podepsaní občané České republiky  


Pavel Klíma, Iva Světlá, Lenka Marušková, Pavla Kosinková, Lucie Kolářová, Martina Zelená, Hellena H    Kontaktujte autora petice