Petice za zakrytí Radlické radiály v úseku Nové Butovice, Botanika, Jinonice a Staré Butovice

Header.pngZa posledních 30 let se život zde v Jinonicích, Starých i Nových Butovicích, Botanice a na Praze 13 velmi výrazně změnil. Vznikly zde velké rezidenční čtvrti, kde žijí desetitisíce lidí. Takto rozsáhlá urbanizace zde v době plánování Radlické radiály (dále jen RR) neexistovala. Zřejmě proto byl v minulosti předložen návrh dálničního typu komunikace, dokonce s estakádou, která se zvedá 11m nad úroveň terénu. Tento typ řešení je v městské aglomeraci velmi nevhodný. Nicméně toto zastaralé řešení bylo ponecháno v aktuální dokumentaci (z roku 2017) pro územní řízení.

Díky petici z roku 2018, kterou mnoho z nás také podepsalo, nechalo město zpracovat dokumentaci Technická studie 2022, která potvrzuje, že lepší řešení radiály je možné (odstranění estakády, lepší řešení křižovatek a zakrytí radiály).

Tato studie je bohužel stále pouze studií a není zatím schváleným projektem, podle kterého se bude Radlická radiála stavět. Je ale důkazem, že lze nalézt dobrá řešení.

Jsme zásadně proti, aby nevhodný projekt z roku 2017 získal územní rozhodnutí a případné změny se řešily následně. Máme obavy, že navrhované změny se v budoucnosti neuskuteční a RR bude postavena dle starých návrhů (2017), tedy nezakrytá část kolem sídliště Botanika, estakáda v oblasti Jinonického záměčku a oddělené tunely v okolí Tyršovy školy.Text1.png

 1. Oblast sídliště Nové Butovice a Botanika: Žádáme o realizaci Varianty C (kompletní zakrytí) a o prodloužení zakrytí o 150 metrů směrem k MÚK Bucharova. Stejně tak žádáme o zakrytí východním směrem.
 2. Oblast metro Nové Butovice a Jinonický zámeček: Žádáme o realizaci Varianty ”BC” (odstranění dálniční estakády ve výšce 11 m) a dále o kompletní zakrytí v této oblasti.
 3. Oblast sportovního areálu FK Motorlet a Sokol Jinonice: Žádáme o zakrytí v oblasti sportoviště dle varianty BC.
 4. Oblast ZŠ Tyršova: Žádáme o spojení Jinonického a Butovického tunelu (kompletní zakrytí).
 5. Oblast metro Jinonice: Žádáme o realizaci Varianty E, která umožní urbanizaci oblasti.

Tuto petici sepisujeme a podepisujeme, aby byl slyšet náš hlas. Naším zájmem není výstavbu brzdit nebo blokovat. Chápeme, že pro řadu městských částí je RR důležitá a prospěšná. Zároveň však trváme na právu na kvalitní život v oblasti, kde většina z nás žije již desítky let. Zajímáme se o místo, kde žijeme, kde chodí do škol naše děti. Nepřejeme si, aby každý den přebíhaly nad dálniční tepnou, dýchaly zplodiny z aut a potýkaly se s neustálým hlukem, protože podoba RR nebyla po řadu let aktualizována. Žijeme v 21. století, v době, kdy urbanistické trendy ve městech zohledňují potřeby místních obyvatel. Proto je neakceptovatelné, abychom v Praze vybudovali takto výraznou jizvu, která zde bude další desítky let. Žádáme Vás proto, jako naše zástupce, abyste aktivně hájili zájmy místních občanů na kvalitní život v našem městě a naši přírodu.

V Praze dne 2.6.2023

Petiční výbor ve složení: Předseda Ing. Michal Janků, Ing. arch. Kateřina Veselá, Ing. Michal Procházka MDDr. Petr Smejkal

Kontakt: www.zakrytaradiala.cz

 Header2.png


Tato petice navazuje na “Petici za zlepšení Radlické radiály” z 25. ledna 2018 (dále také jen “Petice 2018!) a je adresována především Hlavnímu městu Praha, Městské části Praha 5 a Městské části Praha 13 ve věci stavby označené jako „Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567“ (dále také jen „RR“), která má být umístěna mj. v katastrálním území Jinonice.


RR má sloužit jako sběrná komunikace pro jihozápadní část Prahy, avšak podle dosavadních návrhů lze očekávat, že se z ní stane tranzitní komunikace celorepublikového významu pro osobní dopravu ve směru západ – východ (např. Plzeň – Hradec Králové/Mladá Boleslav). Lze tedy očekávat, že RR bude významně sloužit mimopražským občanům, kteří cestují do centra Prahy či jen Prahou projíždějí. Proto jsme přesvědčeni, že zvolené řešení by mělo maximálně chránit zájmy pražských občanů žijících v okolí RR. Na základě podkladů z procesu EIA, která byla zpracována v roce 2008, máme důvodné obavy, že na stavebním úřadě aktuálně projednávaná varianta RR dle dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2017 (dále jen “DUR 2017”) zvýší hluk i emisní zatížení. Navíc zvolená nezakrytá varianta RR rozděluje území města na dvě oddělené lokality a znehodnocuje městské pozemky, které by mohly sloužit např. pro výstavbu městských bytů.


Jako občané dotčených lokalit (rezidenční čtvrť Botanika, sídliště Nové Butovice, okolí Jinonického zámečku, Jinonice a Butovice oceňujeme, že v návaznosti na Petici 2018 náměstek pro dopravu P. Dolínek dne 17.4.2018 ustanovil “Pracovní skupinu na zlepšení Radlické radiály” za účasti zástupců OSI MHMP, Sdružení PUDIS-SATRA, veřejnosti, MČ Praha 5, MČ Praha 13 a IPR HMP, která identifikovala klíčové problémy projektu. Na základě doporučení pracovní skupiny nechal náměstek pro dopravu A. Scheinherr zpracovat technickou studii, která měla za cíl prověřit lepší řešení problematických míst projektu. Technická studie byla představena v roce 2022 a Rada HMP je schválila 1.8.2022 (dále jen “Technická studie 2022”).


Cílem této petice je podpořit novou městotvornou podobu RR naznačenou v Technické studii 2022, jež bude respektovat zájmy všech obyvatel žijících v jejím bezprostředním okolí a zohledňovat změny, které zde za posledních 30 let proběhly. Tím máme na mysli zejména ochranu lidského zdraví a celkově moderní urbanistické řešení, které se promítá i do přístupu IPR Praha k již existujícím stavbám z minulého století, jako je zlidšťování pražské magistrály a odstranění dálniční estakády na Florenci. Řešení, které bude občany spojovat a vytvářet lepší místo pro život. Nedává smysl, aby se dálniční estakády vedoucí přes město jako nevyhovující na jedné straně města rušily, a na druhé budovaly. Aktuální varianta DUR 2017 přinese možná zlepšení v několika centrálněji situovaných lokalitách jako jsou Radlice, kde bude RR zapuštěna do tunelu, nicméně způsobí výrazné zhoršení životních podmínek pro desetitisíce obyvatel v okolí rezidenční čtvrti Botanika, sídliště Nové Butovice, Jinonického zámečku, Jinonic a Butovic z důvodu jejího nezakrytí, popř. vedení na estakádě.


Požadujeme, aby se minimalizovaly dramatické dopady aktuální zastaralé podoby projektu Radlické radiály dle DUR 2017 na Jinonice a přilehlé části Prahy 5 a Prahy 13. Nechceme protahovat územní řízení, protože již nyní je městská část dlouhodobě dotčena tím, že pozemky související s RR jsou zablokované pro její výstavbu a není tak umožněn jejich rozvoj a údržba. Přímým důsledkem je neexistující infrastruktura pro pěší, minimální rozvoj občanské vybavenosti a služeb, divoká a neudržovaná vegetace nebo váznoucí revitalizace Radlické ulice.


Jsme přesvědčeni, že pokud budou naše připomínky zohledněny, bude to přínosné i pro město Prahu jako celek. Věříme, že zapracováním našich připomínek dojde k odblokování přípravy této stavby a ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.


Paralelou k příběhu RR je přístup města Prahy ke stavbě další části městského okruhu Blanka 2. Blanka 2 byla původně navržena také z velké části povrchová, ale díky práci náměstků P. Hlaváčka a A. Scheinherra došlo k přepracování projektu. Nová varianta počítá s tunelem v podstatě v celé délce, aby se tím minimalizoval dopad na obyvatelstvo.


Trasa RR prochází srovnatelně hustě obydlenou oblastí. Přesto se v návrhu RR dle DUR 2017 objevuje zakrytí jen na krátkém úseku v okolí Tyršovy školy a sídliště Jinonice. V nejhustěji obydlené části mezi sídlištěm Nové Butovice, oblastí Botanika a Jinonickým zámečkem se paradoxně o žádném tunelu v DUR 2017 neuvažuje.


Požadujeme:

 1. Zaklopení RR mezi sídlištěm Nové Butovice a oblastí Botanika: žádáme o realizaci varianty “C” dle Technické studie 2022. Tato Varianta kompletně zakrývá RR směrem od MÚK Bucharova až k ulici Schwarzenberská. V rámci varianty “C” žádáme o prodloužení zakrytí RR v západním směru k MÚK Bucharova o 150 metrů. Stejně tak žádáme o zakrytí východním směrem. Pro obyvatele sídliště Nové Butovice a Botanika je varianta DUR 2017, vedená částečným zahloubením, naprosto nepřijatelná. Jedná se o hlavní přístupovou cestu k metru, školám a lékařům v oblasti Nové Butovice pro tisíce lidí.
 2. Zaklopení RR oblasti metro Nové Butovice - Jinonický zámeček a Jinonic: V této lokalitě je dle DUR 2017 navržena estakáda zdvihající se cca 11m nad úroveň terénu. Toto řešení dálniční estakádou ve výšce 4. patra jen několik desítek metrů od oken jejich domovů je pro místní obyvatele naprosto katastrofální a nepřijatelné z mnoha důvodů (hluk, emise, silnice nad úrovní střech domů). Dle výsledku Technické studie 2022 (zejména varianta “B” a “C,” resp. “BC”) lze tuto estakádu vyřešit přijatelnějším způsobem. Obě nové varianty nicméně počítají s odkrytím RR mezi ulicí Schwarzenberská a Řeporyjská. Tímto žádáme o realizaci varianty “BC” dle Technické studie 2022 a dále o zakrytí RR i v této části, protože i tyto studie poskytují potenciál k zakrytí. I zde platí, že se jedná o hlavní přístupovou cestu ke stanici metra, školám a lékařským zařízením pro tisíce lidí, které tudy každý den několikrát procházejí. V opačném směru děti proudí do Deutsche Schule Prag (mateřská školka, základní škola a gymnázium). Město v oblastí vlastní většinu pozemků a zakrytí radiály by umožnilo výstavbu městských bytů v bezprostřední blízkosti stanice metra.
 3. Zaklopení RR u areálu FK Motorlet a Sokola Jinonice:
  Žádáme o realizaci varianty “BC” dle Technické studie 2022, která umožní ochranu jinonických sportovišť před negativními dopady radiály.
 4. Spojení Jinonického a Butovického tunelu s kompletním zakrytím:
  Žádáme o realizaci spojení tunelu Jinonice a tunelu Butovice dle “Studie k prověření spojení Butovického a Jinonického tunelu” (8/2018), které zajistí ochranu ZŠ a MŠ Tyršova stejně jako jinonického sídliště před negativními dopady radiály.
 5. Urbanizace okolí metra Jinonice:
  Žádáme o realizaci varianty “E” dle Technické studie 2022, která umožní urbanizovat okolí stanice metra Jinonice. Podoba RR dle DUR 2017 znemožňuje vznik městské zástavby v okolí stanice metra a tím znehodnocuje miliardové investice spojené s výstavbou metra. Významnou část pozemků v okolí vlastní Praha (areál Pražských služeb atd.). Varianta “E” je výhodná i dopravně, neboť dle dopravních modelů většina dopravy z MÚK Jinonice směřuje z/do centra.
 6. Důkladně zvážit další postup povolování stavby:
  Město prozatím vychází z předpokladu, že případné změny projektu RR dle Technické studie 2022 budou do projektu zapracovány dodatečně. Tj. že na základě DUR 2017 se získá územní rozhodnutí a následně proběhne řízení o změně územního rozhodnutí. Upozorňujeme, že řízení o změně územního rozhodnutí je v zásadě stejně časově náročné jako původní územní řízení (je třeba získat vyjádření dotčených orgánů vč. verifikace EIA, obeslat dotčené vlastníky atd.). Vést dvě územní řízení za sebou proto bude nutně trvat déle.
  Navíc lze očekávat, že dotčení vlastníci budou bojovat proti tomu, aby DUR 2017 nabylo právní moci, neboť nebudou mít jistotu, že změny dle Technické studie 2022 budou do projektu následně zapracovány. Je evidentní, že projekt dle DUR 2017 je pro dotčené vlastníky nemovitostí naprosto nepřijatelný (viz stovky námitek podaných na stavebním úřadě proti DUR 2017). Je třeba také vzít v úvahu, že nová právní úprava umožňuje vést společné územní a stavební řízení, což by řízení urychlilo. Žádáme, aby byla zpracována analýza porovnávající současný záměr města, jak projekt RR povolit (tj. získání územního rozhodnutí dle DUR 2017 + změna územního rozhodnutí dle Technické studie 2022 + stavební povolení) s dalšími procesními variantami (zejména zastavení řízení o DUR 2017 + zahájení nového společného územního a stavebního řízení pro projekt dle Technické studie 2022).
 7. Vyřešit kapacitní problémy v uzlu Barrandovský most:
  Studie ČVUT “Radlická radiála - Dopravně inženýrská studie pro oblast Barrandovský most - Dobříšská” (11/2018) upozorňuje na “reálné problémy po zprovoznění vlastní Radlické radiály v podobě dle návrhu DÚR 2017,” konkrétně se jako problém jeví “i vlastní podoba napojení Radlické radiály na Městský okruh” (str. 81 studie). Z dopravního modelu vyplynulo, že navržené napojení radiály směrem na Barrandovský most je ve špičce „zcela nedostačující“ a dochází k dalšímu prohloubení současných dopravních problémů (str. 55 studie). Modely ze studie ČVUT jsou k dispozici např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=4v9d2KV4ckQ
  Žádáme, aby bylo navrženo nové napojení RR do uzlu Barrandovský most v souladu s doporučeními studie ČVUT, tj. dvoupruhové napojení do Zlíchovského tunelu (str. 98 studie). Zvažovaná nová rampa (bypass) v Braníku problémy napojení RR na Městský okruh neřeší.
 8. Zapojení veřejnosti:
  Žádáme, aby dopracovaná varianta RR dle Technické studie 2022 a požadavků veřejnosti (zejména zakrytí v okolí Jinonického zámečku) byla projednána s dotčenou veřejností (např. CAMP nebo v Jinonicích).


Zakrytí RR v plném rozsahu má potenciál celou městskou část dále rozvíjet. Zaklopením RR od MÚK Bucharova kolem sídliště Botanika až k tunelu Butovice a Jinonice vznikne koridor, který nabízí široké možnosti, jak s tímto prostorem dále pracovat, ať již vytvořením parku, prostoru pro další výstavbu, cykostezky atd. Výstavba RR v nezaklopené formě tuto městskou část poznamená na dlouhá desetiletí už jen tím, že město rozdělí na dvě vzájemně oddělené části.

 

 


Michal Janku    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Janku svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...