Petice za záchranu řečkovického podzemí

My, obyvatelé Brna-Řečkovic a Mokré Hory, zásadně protestujeme proti zničení naší unikátní historické památky v podzemí: pivovarských sklepů ze 17. století. Takové památky si každá obec opravuje a udržuje, zatímco vedení naší radnice ji chce zničit zalitím betonem, což by kromě nevratné likvidace sklepů způsobilo i mimořádnou ekologickou zátěž.

Žádáme proto o opravu a údržbu historických pivovarských sklepů v naší obci a podporujeme žádost Spolku Za zdravé Řečkovice o jejich zápis do seznamu kulturních památek ČR.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vysvětlení

Pod úrovní parku za objektem bývalého zámku se nacházejí rozlehlé sklepní prostory bývalého pivovaru, přístupné ze sklepů pod sýpkou. Podrobný popis je ve stavebně-historickém průzkumu (SHP) PhDr. Černouškové (Muzeum města Brna). Vstupy do sklepních prostor jsou také přes sklep za bývalým zámkem a za domem na Prumperku. Nyní je tento vstup zazděný. Původně byly všechny prostory sklepů vzájemně propojeny. V 50. a 60. letech při necitlivých terénních úpravách nad sklepními prostorami došlo k prolomení jednoho sklepa, který byl následně zavezen hlínou (viz SHP - zával). Podrobné geometrické zaměření sklepů bylo provedeno geodetickou firmou v r. 1998 a je uloženo v archivu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, odbor správy majetku. Následně byla vyhotovena projektová dokumentace (PD) na statické zajištění části kleneb, odvětrání a. odvodnění sklepních prostor, a drenážní systém k odvedení srážkové vody. Tato PD je pravděpodobně uložena také v archivu ÚMČ – OSM. Z PD bylo bohužel zrealizováno pouze odvětrání ve vrcholu kleneb, ostatní navržené opravy se do dnešních dnů neprovedly.  

V současné době připravuje vedení radnice revitalizaci tzv. hodového areálu, který se nachází mezi prostorami sklepů, sýpky a objektem bývalého pivovaru. Součástí této revitalizace má být zalití historických prostor sklepů cementovou směsí s popílkem a zazdění vstupů, čímž by došlo k trvalému zániku těchto unikátních staveb. Tento devastační akt nazývají „sanací“ (Řeč, březen 2020). O tomto záměru likvidace nebyli občané (kterým památky v jejich obci patří, a které má vedení obce pouze spravovat) vůbec podrobně informováni. Přes 20 let nechalo vedení tuto historickou památku chátrat a nyní ji chce úplně zničit. Zápisem mezi památkově chráněné objekty by nám stát při její záchraně pomohl.

Fotografie podzemí, které je v oborných kruzích dobře známé, jsou např. zde:  

https://spravnym.smerem.cz/Tema/Podzemí řečkovického pivovaru  

http://agartha.cz/brno2/ruzne/reck.html

 

Petice (trvání 30. 6. - 28. 9.) bude v září zaslána Odboru památkové péče MK ČR jako dodatečná příloha k žádosti Spolku Za zdravé Řečkovice.


Řečkovská Patriotka    Kontaktujte autora petice