Petice za festival KHAMORO/ Petition for the festival KHAMORO

----for English scroll down----

Petice za zachování Světového romského festivalu KHAMORO

Čtrnáctý ročník Světového romského festivalu KHAMORO, který se koná 28. 5. – 2. 6. 2012, je ohrožen nedostatkem financí potřebných na jeho realizaci. Na letošní ročník dostali pořadatelé z občanského sdružení Slovo 21, z rozhodnutí Odboru regionální a národnostní kultury MK ČR, o 54 procent nižší dotaci než v loňském roce (www.mkcr.cz). Zahraniční i domácí účastníci festivalu jsou přitom již nasmlouváni, letenky, ubytování a další náležitosti již uhrazeny či zamluveny - vše musí být zajištěno s velkým předstihem. Toto snížení dotace znamená pro KHAMORO významné ohrožení. Obáváme se, že jeho zánik by mohl mít neblahý dopad, nejen na kulturu romské menšiny v České republice.

Festival je od roku 1999 významnou mezinárodní akcí, která dokáže spojovat lidi z různých zemí, různých kultur a zaměření, včetně tvůrců, kteří umění považují za nepostradatelnou kulturní hodnotu a vyjádření životního postoje. Vedle romské tradiční a jazzové hudby provází festival i unikátní akce - mezinárodní semináře s romskou tématikou, promítání filmů, výstavy a oblíbené tradiční defilé hudebníků i tanečníků z různých zemí centrem Prahy, rovněž Mezinárodní setkání mladých Romů z několika států. To vše do pražské metropole přivádí mnoho návštěvníků. Festival má velkou prestiž nejen u nás, ale i v zahraničí, právě proto, že se ho každý rok zúčastňují nejlepší romští umělci a experti z celého světa.

KHAMORO každoročně zaštiťuje a dává mu svou podporu premiér Vlády České republiky i pražský primátor, jelikož festival pokládají za přínosný pro celou společnost.

Podrobnosti o letošním programu festivalu si můžete přečíst na webových stránkách festivalu: http://www.khamoro.cz/.

I přes vědomí obtížné ekonomické situace nejen v České republice, ale ve většině evropských zemí, bychom chtěli zdůraznit, proč jsou aktivity takové akce jako festival KHAMORO tak důležité.  Festival má velký význam nejen kulturní, ale i společenský. Svým programem do země přiváží výjimečný výběr mezinárodních tvůrců i diváky, kteří by se k našemu publiku jinak nedostali. Svou kontinuálností podporuje celou generaci tvůrců, pro něž vždy byl důležitou platformou k prezentaci své tvorby. Z hlediska celospolečenského zvyšuje povědomí o romské kultuře a pozitivně ovlivňuje myšlení českých i zahraničních diváků, u Romů prohlubuje občanskou angažovanost. Svou specifickou formou napomáhá k společenské integraci, která je pro naši společnost velmi důležitá. Jakožto prezentace a oslava romské kultury upevňuje identitu Romů a dává jim možnost pocítit hrdost na svůj původ- tedy pocit, který v dnešní společnosti je potlačován projevy nesnášenlivosti a negativními postoji značné části české veřejnosti k romskému etniku, přitom tak diferencovanému.

Chceme se s touto peticí obrátit na premiéra vlády ČR pana RNDr. Petra Nečase a na ministryni kultury paní Mgr. Alenu Hanákovou, a požádat je o přehodnocení rozhodnutí výběrového dotačního řízení. Pro zachování festivalu je nezbytné navýšit dotaci přiměřeně k faktu, že největší menšinou na území ČR je právě menšina romská. Jsme přesvědčeni, že při rozhodování o výši dotace pro festival Khamoro nebyl dostatečně zvážen význam projektu a věříme, že toto rozhodnutí lze ještě změnit.

Za vyjádření podpory festivalu KHAMORO podpisem pod touto peticí všem signatářům děkujeme.

 

PhDr. Eva Davidová, CSc., etnoložka

 

V Praze dne 2. 4. 2012

Petition for the preservation of the World Roma Festival KHAMORO

the fourteenth year of the World Roma Festival KHAMORO, which takes place on 28th of May - 2nd of June 2012, is threatened by lack of funding necessary for its implementation. The organizers of the festival from the NGO Slovo 21 received the information from the Department of Regional and National Culture from the Czech Ministry of Culture (www.mkcr.cz), a 54 percent lower subsidy than last year.

All the necessary arrangements such as contracting of foreign and domestic participants, plane tickets, accommodation, and other essentials have been paid or booked as everything must be secured well in advance. The subsidies reduction means for the festival Khamoro huge danger.  We fear that its demise could have an adverse impact not only on the culture of the Roma minority in the Czech Republic.

Since 1999 the festival has been a major international event that can bring together people from different countries, different cultures and interests, including artists who consider art as an essential expression of cultural value and approach to life. Along with the traditional Roma music and Gypsy jazz the festival offers unique events such as  international seminar on Roma issues, film screenings, exhibitions and popular traditional parade of musicians and dancers from different countries in the city center of Prague, also international meeting of young Roma from several countries. All this brings i many visitors to Prague. The festival has a great reputation not only here but also abroad, precisely because it is attended by the best Roma artists and experts from around the world every year.

Every year Festival KHAMORO receives patronage from the Prime Minister of the Czech Republic and the Mayor of the city of Prague as they find the festival beneficial to the whole society.


Details about this year's festival program can be found on the festival website: http://www.khamoro.cz/.

Despite the awareness of difficult economic situation in the Czech Republic, and also in most European countries, we would point out why the activities of such an event as a festival KHAMORO are so important. The festival has not only great cultural but also social meaning. Its program brings an exceptional selection of international artists and attracts international audience which would otherwise not be a part of the local audience. Its continuity supports the entire generation of artists for whom the festival has always been an important platform for presentation of their work. From the point of view of the society the festival raises awareness of Roma culture and positively influences the thinking of Czech and foreign audience. Within the Roma community the festival deepens their civic engagement. Its specific form contributes to social integration, which is extremely important to us. As presentation and celebration of Roma culture reinforces the identity of the Roma and gives them the opportunity to be proud of their origins. This pride is a feeling that is suppressed in today's society by manifestations of intolerance and negative attitudes of the large part of Czech population towards Roma ethnic group, yet so differentiated.

With this petition we want to address to the Prime Minister of the Government of the Czech Republic Mr. Petr Nečas and Minister of Culture Mrs. Alena Hanáková, and ask them to reconsider the decision of the selection result. In order to preserve the festival it is necessary to increase the subsidy proportionately to the fact that the Roma minority is the largest minority in the Czech Republic. We are assured that while deciding on the amount of the subsidy for the festival Khamoro the importance of this project has not been adequately discussed and we believe that this decision can still be changed.

We thank all those who have signed this petition expressing their support to the festival Khamoro. 

Mrs. Eva Davidová, Ethnologist

 

In Prague 2nd of April

 

 


PhDr. Eva Davidová, CSc    Kontaktujte autora petice