PETICE ZA ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU A ZMĚNU KOMUNIKACE ZŘIZOVATELE SE ŠKOLOU

Petice pedagogů, ostatních zaměstnanců a přátel školy ZŠ Vrané nad Vltavou,
U Školy 208, Vrané nad Vltavou 252 46


My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby:
1. komunikace ze strany zřizovatele směrem ke škole byla vstřícná, respektující
a konstruktivní,
2. v naší škole byly zachovány hodnoty, které v průběhu 4 let usilovnou a systematickou prací nastavilo a rozvíjelo odstupující vedení školy:
a) nadstandardní kvalita vzdělávání,
b) modernizace interiéru i exteriéru školy,
c) stabilita pedagogického sboru a podpora přátelského prostředí.


Zdůvodnění našich požadavků:
1. Vstřícná, respektující a konstruktivní komunikace zřizovatele směrem ke škole:
Naše vedení nám, zaměstnancům, vytvářelo optimální podmínky pro naši práci. Je nám velmi líto, že našemu vedení (tj. ředitelka Mgr. Daniela Pořízková, zástupkyně pro
1. stupeň Mgr. Ivana Hereitová, zástupkyně pro 2. stupeň Mgr. Jaroslava Hnátová) právě tato nezbytná podpora a stejný lidský přístup pro jejich práci chyběly.
Stávající styl komunikace zřizovatele nás již nyní naplňuje velkou obavou o další budoucnost a fungování učitelského sboru. Tak jako byla brána energie vedení školy, cítíme, že takto bude brána i nám. Máme obavy, že v krátké době by mohlo reálně dojít
k rozpadu učitelského sboru.
2.a) Nadstandardní kvalita vzdělávání (veřejně doložitelná):
- pozitivní hodnocení na základě hloubkové kontroly ČŠI z roku 2020, https://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2020/04/CSI_zprava2020.pdf 
- celonárodní srovnávací testování žáků 9. ročníků (v rámci ČR se naši deváťáci umístili mezi 10 % nejlepších v českém jazyce a mezi 30 % nejlepších v matematice ve srovnání základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií),
- nadprůměrný výsledek celorepublikového srovnávacího šetření škol Mapaškoly.cz,
- zavedení půlených hodin pro cizí jazyky, informatiku, tělesnou výchovu a přípravu
k přijímacím zkouškám v 9. ročnících,
- přední příčky v oborových olympiádách našich žáků napříč všemi ročníky,
- aktivní využívání jazykových dovedností dětí při výjezdech do zahraničí (Drážďany, Vídeň, Londýn),
- nabídka forem způsobu vzdělávání na 1. stupni např. program Začít spolu, podpora aktivit Metodického centra a spolupráce s organizací Step by Step, matematika prof. Hejného, výuka čtení genetickou metodou,
- rozvoj kritického myšlení, učení venku, badatelská a projektová výuka,
- opětovné obhájení titulu Ekoškola,
- nastavení plánu sportovních kurzů 2. stupně organizovaných a vedených samotnými pedagogy, nikoli externími předraženými organizacemi (6. ročník – adaptační/sportovní kurz, 7. ročník – lyžařský kurz, 8. ročník – cyklistický kurz, 9. ročník – turistický kurz),
- možnost volby školních výletů a škol v přírodě s třídními učiteli,
- nastartování efektivního systému preventivních programů financovaných díky dotacím jak pro žáky, tak pedagogy.
2.b) Modernizace interiéru i exteriéru školy:
- nová jazyková učebna,
- mobilní počítačovna a celková obnova zastaralé IT techniky,
- nová robotická dílna jako rozšíření odborné učebny fyziky a založení technické knihovny,
- nové vybavení chemické laboratoře, sportovního náčiní (paddle boardy, biatlon, spike bally, atd.,
- rozpracování plánu rekonstrukce učeben fyziky, chemie, TV kabinetu,
- rekonstrukce knihovny, rozšíření a digitalizace jejího knižního fondu,
- polepy na schodištích, sedáky a odpočinkové zóny na všech patrech,
- interaktivní digitální panely Ámos Vision,
- ping-pongové stoly, stolní fotbaly díky sponzorským darům rodičů,
- revitalizace zdevastované školní zahrady,
- výstavba venkovní učebny financované z prostředků SRPŠ a svépomocí.
2.c) Stabilita pedagogického sboru a podpora přátelského prostředí:
- vybudování fungujícího a spolupracujícího kolektivu,
- propojení 1. a 2. stupně, provozních zaměstnanců ve stmelený organismus,
- navýšení počtu pedagogů, asistentek pedagogů a vychovatelek o 63 %, a tím pádem zvýšení aprobovanosti o více než 20 % v průběhu čtyř let,
- jako zaměstnanci se cítíme být nadprůměrně oceňováni vedením školy
(republikový průměr 49 %, naše škola 74 %), https://www.zsvrane.cz/wp-content/uploads/2022/06/Analyticka_zprava_ZS_2021_2022.pdf (str. 44),
- lidský, osobní, partnerský a podporující přístup celého vedení,
- teambuildingové aktivity.


Věříme, že určitě stojí za to věnovat váš čas našemu požadavku, neboť výsledky našeho týmu a vedení školy jsou opravdu vynikající.
Děkujeme, že svým podpisem podpoříte tuto petici, pokud vám osud této školy, dětí
a nás zaměstnanců není lhostejný.


Kateřina Rauschertová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Kateřina Rauschertová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...