Petice za zachování dosavadní metodiky hodnocení vybraných výstupů výzkumných organizací podle M2017+

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice, žádáme, aby dosavadní postupy hodnocení výzkumných organizací, prováděné Radou pro výzkum, vývoj a inovace, nebyly modifikovány tak, jak to bylo oznámeno v posledním vystoupení na konferenci Implementace M2017+ dne 14. 2. 2024 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Považujeme pravidelné roční hodnocení vybraných výstupů práce podle Modulu 1 Metodiky 2017+ za přínosné a rádi bychom, aby tato periodicita byla zachována, i když třeba v menším rozsahu. Hodnocení podle Modulu 1 považujeme za nezbytný doplněk bibliometrického (kvantitativního) hodnocení výkonu organizací podle Modulu 2 této metodiky. Roční periodicitu považujeme za výhodnou z několika hledisek:

  • Za dobu aktivního používání M2017+ si vědecká obec i management pracovišť mohly lépe uvědomit rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním hodnocením tvůrčí práce i jejich rozdílný dopad na nahlížení na originalitu i obecnou přínosnost jednotlivců i pracovišť. Možnost nahlédnout do slovního hodnocení vybraných výsledků dává podněty k plánování i prezentaci práce tvůrcům výsledků, a i proto je průběžné hodnocení velmi cenné.
  • Roční periodicita umožní další průběžné operativní zlepšování Modulu 1 tak, jak to probíhalo v posledních pěti letech. To je důležité v situaci rychlých změn v publikační praxi, spojených s open access publikováním a nástupem nástrojů AI, dynamickým vývojem bibliometrických nástrojů a dalšími výzvami současnosti. Pravidelné konference spojené s vývojem a využíváním tohoto nástroje vedly k jeho optimalizaci i pochopení jeho významu pro management na všech úrovních výzkumných organizací. Prodloužení periody tyto pozitivní trendy může jen narušit, určitě ne jim prospět. Každý dobrý manažer hodnotí svůj tým průběžně a dobře zná špičkové výsledky, kterými se chce pochlubit v národním hodnocení. Věříme proto, že mu jejich výběr nepřináší žádnou práci navíc.
  • Roční perioda je pro hodnotitele méně stresující, než by bylo její nepravidelné dávkování například při střídání jednoho až dvou let práce a tří až čtyř let nečinnosti. Hodnotitelé jsou vytížení množstvím činností a jednorázový charakter práce by ty obzvlášť vytížené diskvalifikoval. Domníváme se, že roční perioda hodnocení udrží systém flexibilnější než kampaňovitá práce.

Rozsah známek a jejich definice v Modulu 1 se dobře osvědčily a bylo by chybou je jakkoli úpravami nivelizovat. Český výzkum má určitě některé teoretické i aplikační výsledky ve světové špičce a je jen dobře, když takové výsledky národní hodnocení jasně odliší od výsledků dobrých nebo podprůměrných. Dalšího zvýšení kvality výzkumu nedosáhneme tím, že všem udělíme ty nejlepší známky.

Udržení stávajícího systému napomůže v neposlední řadě také udržení pracně vybudovaného systému hodnocení, nabytých zkušeností na obou stranách (tj. mezi hodnocenými i hodnotiteli) a povědomí o systému hodnocení a jeho významu ve vědecké komunitě i širší veřejnosti. Vědecké prostředí vyniká svou setrvačností a neustálé změny jakéhokoli směru, např. v hodnocení nebo financování, mu výrazně škodí.


RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc., Ústav anorganické chemie AV ČR bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...