PETICE ZA VYPSÁNÍ CENOVÉ PODPORY POZE PRO ROK 2016

Prezident České republiky

kancelář prezidenta republiky

Hrad I., nádvoří č. p. 1

Hradčany 119 08 Praha 1

23.11.2015

 

Tento dopis považujte za petici ve smyslu §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

PETICE ZA VYPSÁNÍ CENOVÉ PODPORY POZE PRO ROK 2016

Nesouhlasíme s vydaným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) č.5/2015 z 19. listopadu 2015. Vypsání finanční podpory pro decentralizované zdroje je omezeno pouze pro ty zdroje, které byly uvedeny do provozu po 31.12.2012. Požadujeme aby ERÚ vydalo do konce listopadu rozhodnutí o podpoře i pro zbývající decentralizované zdroje. Potřebné cenové rozhodnutí pro rok 2016 přitom neobsahuje pouze zajištění podpory pro fotovoltaické zdroje, ale týká se všech dalších podporovaných zdrojů a výroben decentrální energetiky jako jsou: vodní a větrné elektrárny, bioplynové elektrárny, zdroje pro spalování biomasy pro KVET, zdroje ze skládkových či kalových plynů a geotermální zdroje. Jedná se tak o podporu zdrojů pro energetické společnosti, teplárny, CZT, průmyslové podniky, sdružení vlastníků či konečné spotřebitele, kteří se dříve rozhodli aktivně se zapojit do elektrizační soustavy a být „podílníkem“ na vzniku nové, moderní a chytré elektrizační soustavy. Nevypsání podpory by zastavilo a ohrozilo plánovaný rozvoj a stávající provozování decentralizovaných zdrojů, což by bylo v přímém rozporu se schválenou aktualizovanou Státní energetickou koncepcí ČR, navíc provázené přímými škodami a ohrožením ochrany investic. Požadavek petice Podpisem pod petici vyjadřujete souhlas a plnou podporu pro vydání „komplexního“ cenového rozhodnutí POZE na rok 2016 Energetickým regulačním úřadem, které bude navazovat na rozhodnutí č.5/2015 a obsahovat finanční podporu decentralizovaných energetických zdrojů uvedených do provozu před 1.1.2013. Petice bude předána prezidentovi republiky.

Petiční výbor ve složení:

1)      Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, výkonný ředitel České fotovoltaická asociace, o.s., bytem Na Františkově 624/14, 312 00 Plzeň

2)      Ing. Michael Schmid, LL.M., předseda České fotovoltaické asociace, o.s., bytem Hálkova 507, 332 02 Starý Plzenec

3)      Tomáš Baroch, tajemník České fotovoltaické asociace, o.s., bytem Houškova 528/29, 326 00 Plzeň

 

Text petice:

Svým podpisem vyjadřujete souhlas a plnou podporu pro vydání „komplexního“ cenového rozhodnutí POZE na rok 2016 Energetickým regulačním úřadem, které bude navazovat na rozhodnutí č.5/2015 a obsahovat finanční podporu decentralizovaných energetických zdrojů uvedených do provozu před 1.1.2013. Petice bude předána prezidentovi republiky.

 

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen: Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, výkonný ředitel České fotovoltaická asociace, o.s., bytem Na Františkově 624/14, 312 00 Plzeň, maule@cefas.cz


Ing. Petr Maule, LL.M., MBA    Kontaktujte autora petice