Petice za vynětí tzv. Drkolnovské spojky z Územního plánu Příbrami

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s další přípravou tzv. Drkolnovské (někdy též Rožmitálské) spojky. Jedná se o plánované spojení silnice č. III/1911 – JV obchvat Zdabořská – JV obchvat) a vyzýváme vedení města, zastupitelstvo města Příbram a další instituce a orgány, aby se v této věci zasadily o řešení. Za řešení považujeme vynětí těchto komunikací z Územního plánu Příbram účinného ke dni 17. července 2018. My, níže podepsaní, předkládáme stanovisko a argumenty a souhlas s nimi stvrzujeme svým podpisem.

Spojka radikálně zhorší dopravní situaci ve Zdaboři. Tato část města bude extrémně zatížena dopravou a exhalacemi z nově vzniklého tzv. Jihovýchodního obchvatu města Příbram. V minulosti se značná část veřejnosti ve Zdaboři vyslovila negativně vůči tomuto obchvatu, a to formou veřejných prohlášení nebo petic. V současnosti se tato část města, která čítá více než tisícovku obyvatel, smířila s tím, že obchvat bude vybudován. Zdejší veřejnost, například prostřednictvím Osadního výboru Zdaboř, se však soustavně zasazuje o zmírnění dopadů provozu obchvatu na obyvatele.

Pokud už místní přijali obchvat za nevyhnutelný a rozhodli se proti němu neprotestovat v zájmu zlepšení života obyvatel v jiných částech města, jeví se jako velmi nespravedlivé přidávat k vzniklému zatížení dopravou, hlukem a škodlivými emisemi další zdroj těchto potíží. Takzvaná Drkolnovská (Rožmitálská) spojka přetne Zdaboř na dvě části a přivede sem další dopravu, která bude násobit potíže spojené se samotným obchvatem (hluk, exhalace, zhoršené životní prostředí atd.). To, že by Drkolnovská (Rožmitálská) spojka byla pouze komunikací, která bude vyvádět část dopravy z blízkosti zamýšlené rezidentní výstavby ve Zdaboři, je vysoce nepravděpodobné. Spojka bude přímo „podporovat“ a vyvolávat dopravní toky mezi obchvatem a Bohutínem.  

Převážné části současných obyvatel Zdaboře, ale i novým rezidentům, kteří budou stavět v oblasti, kvůli které se spojka má prioritně budovat, se zásadně zhorší životní podmínky.  

Spojka byla navržena před více než 20 lety v době, kdy osídlení Zdaboře bylo řidší a kdy spojka také odpovídala tehdejším technickým normám. Za téměř jednu generaci se však mnoho změnilo. V blízkosti spojky vznikl velký počet nových objektů pro bydlení, ve kterých žijí v součtu možná stovky obyvatel. Území, na kterém má ležet spojka, slouží pro mnoho obyvatel jako prakticky jediná „zelená zóna“ uvnitř zástavby. Okolí tzv. Zdabořské studánky bylo kultivováno a jde opět o místo, které je masivně využíváno cyklisty nebo pěšími. V čase koronavirových uzávěr, které trvaly více než rok, byla tato místa jednou z mála možností, kterou mohli zdejší obyvatelé se svými dětmi a psy využívat pro relaxaci.

Spojka v této podobě není nutná, pokud bude citlivě regulována budoucí rezidentní výstavba ve Zdaboři a doprava vyvedena na Rožmitálskou silnici. Rožmitálská bude současně daleko méně frekventovaná, než je tomu nyní, protože podle všech záměrů Ředitelství silnic a dálnic bude převážná část dopravy vyvedena pomocí obchvatu.

Celá oblast Zdaboře, v tomto rozsahu jako jediná městská část Příbrami, bude zcela extrémně postižena dopady klíčové dopravní stavby posledních desetiletí – Jihovýchodního obchvatu města Příbrami. Bude to znamenat enormní zatížení hlukem a škodlivinami a zásadně se navýší doprava. Občané Zdaboře si opravdu nezaslouží, aby se museli vyrovnávat s dopady další velké dopravní stavby.  

Bývalými politickými zástupci města bylo uváděno, že Drkolnovská (Rožmitálská) spojka bude vyňata z územního plánu. Pokud k tomu nedojde, přispěje tento fakt k chápání politiky a veřejné správy jako krajně nedůvěryhodného partnera. U mnoha lidí, kteří politikům a státu už nyní příliš nevěří, dojde k další erozi důvěry vůči státu a jeho reprezentantům. Nadto se Drkolnovská (Rožmitálská) spojka, právě z důvodu právě uvedeného, může stát politikem a součástí vleklých, a to nejen politických, sporů.


Sdružení občanů a přátel Zdaboře    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Sdružení občanů a přátel Zdaboře svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...