Petice za rozšíření možností vycestovat - partner, rodina, blízcí

My, níže podepsaní, žádáme Vládu České republiky o rozšíření možností vycestovat, a to za partnery/rodinou/osobami blízkými.

Po dobu trvání nouzového stavu je cestování z/do ČR omezeno dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Toto opatření povoluje vycestování z České republiky jen v ojedinělých případech jako je např. nutná návštěva lékaře, pohřeb a cesta za rodinou pouze v případě poskytnutí nezbytné péče.

Žádáme proto o rozšíření výjimek z tohoto mimořádného opatření, a to o cesty do zahraničí za rodinnými příslušníky, za partnery (i pokud nejsou páry sezdané) a osobami blízkými, a to i bez uvedení důvodů. Domníváme se, že z důvodu tak závažného jako je shledání s rodinou či partnerem po několikaměsíčním odloučení a při dodržení povinné dvoutýdenní karantény po návratu do České republiky, jak stanoveno usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020, není již dále odůvodnitelné omezení základního lidského práva dle Čl. 14 Listiny základních práv a svobod, o svobodě pohybu, ve výše uvedeném rozsahu.

Souhlasíme s předložením potřebné dokumentace dokazující blízký vztah s osobou v zahraničí (včetně osobní korespondence a fotodokumentace),čestného prohlášení a povolení ke vstupu na území hostitelského státu při překročení hranic České republiky.

Dále bychom rádi vyjádřili nesouhlas s tím, že Vláda ČR aktuálně projednává banalitu, jakou je možnost vycestování z důvodu dovolené v Chorvatsku, ale neřeší, jak pomoci rodinám žijícím odděleně a mezinárodním párům. V situaci všeobecné nejistoty, strachu a finanční nestability, je separace osob blízkých na dobu neurčitou nelidská a může mít závažný dopad na lidské zdraví psychické i fyzické.

V dubnu 2020 vláda projednala a schválila předběžný scénář uvolňovaní mimořádných opatření, ale bohužel tento scénář nezahrnuje žádná uvolňování, která by se týkala sloučení rodin, partnerů a osob blízkých, jež se nachází ve výše popsané situaci. Žádáme tedy o uvolnění opatření v náš prospěch.

Děkujeme.


Barbora Jechová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Barbora Jechová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...