PETICE ZA ROZÁRKU

petice3.jpg

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990Sb. O právu petičním adresovaná Zastupitelstvu statutárního města Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

ROZÁRKA - vrchol kopce Sv. Jana na Novém Hradci Králové je pro významnou část obyvatel města srdeční záležitostí. Kromě samotného historického centra je jedinou terénní vyvýšeninou – kopcem v nejbližším okolí města, s fascinujícím výhledem nejen na město samotné, ale také na panorama Krkonoš, Orlických hor a na nejvyšší vrchol České republiky – Sněžku.


Toto místo má zřejmou a dlouhodobě sledovanou prostorovou vazbu na lesopark na Moravském předměstí – nejdůležitější oddychově rekreační zónu nejlidnatějšího jižního sektoru města (24 tis. obyvatel), s vazbou na hradecké lesy, planetárium a hvězdárnu a nepochybně i vodárenskou věž – dominantu kopce sv. Jana.


Jde o místo vyhledávané všemi generacemi, a to jak pro sportovní aktivity či pro procházky nebo jen obyčejné „kochání“. Jedinečnost, respektive důležitost místa, jeho vysoká přidaná hodnota a neopakovatelná příležitost realizovat ať krajinářsky nebo architektonicky výjimečné dílo, které by umocnilo význam tohoto místa a jeho genia loci, vedla v minulosti vždy k určité obezřetnosti. Ačkoli bylo dotčené území v minulosti prověřováno studentskou soutěží, anketou a architektonickou soutěží pro mladé architekty, tak bohužel žádný z návrhů nebyl natolik dostatečně silný a jednoznačný, aby byl představiteli města, v zájmu občanů, dále sledován.


V současnosti prezentovaný návrh jediného investorského záměru a pronájmu pozemků ve vlastnictví města na dobu nejméně 40 let – tedy celé jedné generace Hradečáků, nabízí pouze omezené využití a vůbec již neřeší pro danou lokalitu tak důležité širší územní vztahy. Navíc je tento návrh jednostranně prosazován vládnoucími představiteli města, aniž by byl brán v potaz veřejný zájem, který může dostat slovo pouze skrze řádnou a otevřenou urbanisticko-architektonickou soutěž.


Z tohoto důvodu my níže podepsaní petenti požadujeme, aby:

1) město zveřejnilo závěry ankety na využití svahu Rozárky uskutečněné v roce 2015 nebo vypsalo anketu novou s jasně a jednoznačně definovanými závěry,

2) město odborně zpracovalo kvalitní soutěžní podmínky a program nové urbanisticko-architektonické soutěže, který by srozumitelně specifikoval rozsah řešeného území zahrnujícího také vazbu na Husovu ulici, lesopark, vodárenskou věž a nově i MHD,

3) město vypsalo urbanisticko-architektonickou, kombinovanou, jednofázovou soutěž, na základě níž rozhodne o dalším postupu tj. buď vlastní realizaci či pronájmu investorovi / investorům, kteří by byli ochotni naplnit vysoutěžený záměr.


Jsme hluboce přesvědčeni, že jedině takový postup je smysluplný, transparentní a nezavdává pochybnosti a různé spekulace.

Petiční výbor:


Ing. arch. František Křelina
Na Jezírkách 305/28
Hradec Králové 11

Ing. Jiří Stránský
Škroupova 726/13
Hradec Králové 2

Mgr. Hynek Kaplan
Horova 825/19
Hradec Králové 2

Za petiční výbor je oprávněn jednat: Ing. arch. František Křelina Na Jezírkách 305/28, 500 11 Hradec Králové 11- Třebeš


Mgr. Hynek Kaplan    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Hynek Kaplan bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...