Petice za otevření sportovišť

My klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť, příznivci a vyznavači pravidelného pohybu pro zdraví, bychom tímto chtěli rezolutně vyjádřit jednoznačně odmítavé stanovisko k současným krokům vlády ČR a zákazu provozu sportovišť ve vnitřních i venkovních prostorách, který začne platit v pátek 18. 12. 2020.

Níže uvedená otevřená výzva je adresována především vládě ČR a příslušným ministerstvům.

Naším cílem je upozornit kompetentní orgány na nekoncepčnost zákazu sportovat, neboť opatření bránící široké veřejnosti v pohybové aktivitě na všech vnitřních i venkovních sportovištích mají v konečném důsledku nemalý vliv na zdraví nás všech, kteří se pravidelným pohybem a sportem udržujeme ve fyzické i psychické kondici - a to mimo jiné za účelem prevence virových onemocnění, včetně onemocnění s označením covid-19, kvůli jehož zvýšenému výskytu v populaci a s ním spojených rizicích jsou všechna protiepidemiologická opatření přijímána.

Vládu a příslušná ministerstva tímto rezolutně žádáme o přehodnocení zákazu používání a provozu všech vnitřních i venkovních (s velkými restrikcemi) sportovišť, kdy k takto plošnému zákazu bez jakékoliv další úpravy a případného zavedení režimových opatření není opodstatnění.

Přestože nelze podceňovat rizika onemocnění covid-19, zvláště jde-li o výskyt v konkrétních věkových skupinách, je třeba se oblastí sportu a možností pohybových aktivit ve vnitřních i venkovních sportovištích opětovně intenzivně zabývat a zaměřit svou pozornost na to, jakým způsobem a za jakých podmínek se lze věnovat i nadále pohybovým aktivitám. Namísto paušálního zákazu nebo razantní omezení, představujícího sice z pohledu přijímání jednotlivých opatření snazší cestu, je třeba se podívat na oblast sportu a pohybu optikou prevence zdraví v celospolečenském kontextu. Škody způsobené zákazem pohybu a sportu v zimním období, kdy jsou možnosti sportovního vyžití na čerstvém vzduchu v běžném pracovním režimu prakticky nedostupné, budou mnohem větší, než se nyní zdá! A to není nyní řeč o ztrátách finančních, které jsou nezanedbatelné a nejsou nastaveny v duchu fair play ve srovnání s ostatními sektory.

V tomto směru je třeba uvést, že zvláště jde-li o oblast sportování v prostředí vnitřních sportovištích, např. fitness centra a posilovny, ty jsou dle odpovídajících průzkumů ve srovnání s jinými místy, např. supermarkety a hypermarkety nebo MHD, bezpečná. Dle dostupných studií se v prostředí fitness center a tělocvičen onemocnění covid-19 prakticky nešíří a výskyt byl zaznamenán minimální - pod 1 %. Například za období epidemie od poloviny března do poloviny října je dle dat dostupných na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) evidováno pouze 23 osob, které se nakazili právě ve fitness centrech.

Tuto výzvu činíme jako klienti vnitřních i venkovních sportovišť, kteří jsou zvyklí na pravidelnou pohybovou aktivitu, díky které se udržujeme ve zdraví a pravidelným pohybem posilujeme svou obranyschopnost i psychickou odolnost. To všechno jsou přitom nezanedbatelné součástí obrany proti všem onemocněním, včetně covid-19.

Uveďme v této souvislosti také neoddiskutovatelná fakta. Jednou z hlavních příčin úmrtí na onemocnění covid-19 je mimo jiné nadváha a obezita přímo související s nedostatkem pohybové aktivity a jestliže vláda nebude přistupovat aktivně k prevenci rizikových faktorů, lze předpokládat fatální vzrůst výskytu nadváhy, obezity a dalších souvisejících onemocnění v populaci. Přitom pravidelné fyzické aktivitě se v rámci vnitřních sportovišť nevěnují jen lidé v produktivním věku, kteří takto předcházejí výskytu civilizačních onemocnění a stresu, ale také senioři, kteří přitom spadají z hlediska onemocnění covid-19 do rizikové skupin obyvatel. I u nich dobrá kondice výrazně zlepšuje prognózu dlouhodobě aktivního a samostatného života, což ve svém důsledku také snižuje zátěž zdravotního systému České republiky.

Vítáme, že dochází k určitým kompenzacím sportovního odvětví, s nimiž nicméně nejsme spokojeni z důvodu rozdíleného přístupu mezi sektory. Kompenzace ale sami o sobě nemohou v žádném případě nahradit neoddiskutovatelné benefity pohybu jako takového a nemají nic společného se ztrátami vzniklými v oblasti zdraví a kondice každého z nás! Sport a pohybová aktivita nepředstavují jen jakousi nadstavbu, bez které se zřejmě dle názoru těch, kteří o opatřeních rozhodují, lze po určitou dobu obejít, ale i přirozenou součást života.

A o tento výsledek každodenního úsilí, nemalého a mnohdy nesnadného, do něhož jsme všichni vložili mnoho energie, času, odříkání i finančních prostředků, spolu s pozitivním vlivem na naše zdraví a prevenci onemocnění, nás má nyní vláda připravit?


Klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Klienti a provozovatelé vnitřních i venkovních sportovišť bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...