Petice za osvobození Maryje Kalesnikavové a dalších představitelů běloruské opozice.

My, níže podepsaní občané Evropy jsme znepokojeni a rozhořčeni násilným vývojem v Minsku a dalších běloruských městech po neprůkazných výsledcích srpnových voleb, ve kterých deklaroval výsledky voleb jako své vítězství diktátor Lukašenko. Postup režimu a jeho násilných ozbrojených složek OMON proti mírumilovným demonstracím a proti představitelům opozice je nepřijatelný pro evropský stát v 21. století. Žádáme, aby byla dodržována lidská práva a všichni zadržení či vyhoštění představitelé opozice byli propuštěni a mohli se zúčastnit nových demokratických voleb za účasti kontrolních orgánů z jiných demokratických zemí.

Maryja Kalesnikavová, která je členkou vedení koordinační rady běloruské opozice, byla podle svědků zadržena v Minsku poté, co se nepodařilo její nucené vyhoštění ze země. Maryja Kalesnikavová na hranicích raději roztrhala svůj pas a jednoznačně prohlásila, že ji ze země nedostanou, jedině násilím..

Lidé už více než 50 dní protestují nejen v Minsku, ale také v dalších městech, čelí přitom tvrdým zákrokům bezpečnostních sil. Zadržených jsou stovky a čelí ze strany OMONU a milice dokonce mučení. Chceme tuto petici předat běloruskému velvyslanectví, našemu ministerstvu zahraničních věcí a Maryji Kalesnikavové, aby cítila podporu od lidí z Evropy.

 

Proto také přikládáme dopis pro ni:

Vážená paní Kalesnikavová,

chtěli bychom vyjádřit podporu Vám i běloruskému lidu. Vidíme a se zatajeným dechem sledujeme Váš boj za základní práva a svobody běžné v každé demokratické zemi. Je vidět, jak se Váš národ sjednotil a i když i naše univerzity nabídly stipendia Vašim studentům, jsme si vědomi, že jste dosáhli bodu, kdy víte, co chcete, kam chcete svou zemi posunout sami, a ta myšlenka je natolik silná, že Bělorusové už nechtějí opouštět svou zemi.

Vidíme muže a ženy nespravedlivě zatýkané a později mučené a přesto, s odvahou Vám vlastní, znovu seřazené v ulicích. Víme i o zmizelých nebo následně nalezených mrtvých.

Přejeme Vám, aby odvaha Vašeho lidu, Vašich zdravotníků, horníků, dělníků, studentů, pedagogů, mužů a především žen byla proměněna v ten výsledek, o který bojujete a rány se brzy zahojily.


Уважаемая госпожа Калесникавова,

мы хотели бы выразить нашу поддержку вам и белорусскому народу. Мы видим и смотрим, затаив дыхание, на вашу борьбу за основные права и свободы, присущие каждой демократической стране. Вы можете увидеть, как ваша нация объединилась, и даже несмотря на то, что наши университеты предлагали стипендии вашим студентам, мы знаем, что вы достигли точки, когда вы знаете, чего хотите, когда вы сами хотите переместить свою страну, и эта идея настолько сильна, что белорусы больше не хотят покидая свою страну.

Мы видим мужчин и женщин, несправедливо арестованных, а затем подвергнутых пыткам, и тем не менее, мужественно выстраиваясь в очередь на улицах. Нам также известно о пропавших без вести или впоследствии найденных мертвыми.

Мы желаем, чтобы мужество вашего народа, ваших медицинских работников, шахтеров, рабочих, студентов, учителей, мужчин и особенно женщин превратилось в результат, за который вы боретесь, и чтобы раны скоро зажили.

 

 

ENGLISH VERSION:

We, the undersigned citizens of the Europe, are concerned and outraged by the violent developments in Minsk and other Belarusian cities after the inconclusive results of the August elections, in which dictator Lukashenko declared the election results as his victory. The action of the regime and its violent armed forces, OMON, against peaceful demonstrations and opposition leaders is unacceptable to the European state in the 21st century. We call for human rights to be respected and for all detained or expelled opposition figures to be released and to be able to take part in new democratic elections with the control of control bodies from other democratic countries.

 

Maryja Kalesnikava, a member of the leadership of the Belarusian opposition's coordination council, was detained in Minsk after her forced deportation, she said. Maryja Kalesnikavova preferred to tear her passport at the border and clearly stated that they would not get her out of the country, only by force ..

 

People have been protesting for more than 50 days not only in Minsk but also in other cities, facing harsh interventions by security forces. Hundreds are detained and face torture from OMON and the militia. We want to forward this petition to the Belarusian Embassy, ​​our Ministry of Foreign Affairs and Maryja Kalesnikavova, so that it can feel the support of the people of the Europe.

 

 

 

That is why we also enclose a letter for her:

 

Dear Mrs. Kalesnikavová,

 

we would like to express our support for you and the Belarusian people. We see and watch with bated breath your struggle for the fundamental rights and freedoms common in every democratic country. You can see how your nation has united, and even though our universities have offered scholarships to your students, we are aware that you have reached the point where you know what you want, where you want to move your country yourself, and the idea is so strong that Belarusians have they do not want to leave their country.

 

We see men and women unjustly arrested and later tortured and yet, with your own courage, lined up in the streets again. We also know about the missing or subsequently found dead.

 

We wish that the courage of your people, your health workers, miners, workers, students, teachers, men and especially women will be transformed into the result you are fighting for and the wounds will soon heal.

 

Ida Káňová, Helena Šuranská


Ida Káňová, Helena Šuranská,    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ida Káňová, Helena Šuranská,, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...