Petice za odvolání Mgr. Petra Poláka

Jménem spolku Ateisté ČR vyjadřujeme nejhlubší znepokojení nad výroky Mgr. Petra Poláka vedoucího oddělení rovného zacházení kanceláře ombudsmana, které pronesl ve středu 2. 11. 2016 v pořadu České televize Hyde Park: Náboženské symboly v sekulární společnosti. Jeho vyjádření jsou v rozporu s principem rovnosti, který je jedním ze základních principů lidských práv. Ve svých odpovědích také určuje státu právo rozlišovat na privilegovaná a neprivilegovaná vyznání, což by ve faktické rovině vedlo k zrušení svobody vyznání.  
Citováno z pořadu:  

Moderátor: Na druhou stranu, já tedy doufám, že to řeknu teď srozumitelně, ale pokud by tedy kdokoli nosil jakoukoli pokrývku hlavy a tvrdil že je to výraz jeho náboženského přesvědčení, tak ji nosit může?

Petr Polák: Tady se musíme bavit o tom, že jde o nějaké tradiční náboženství. Bavíme se o židovské víře, Žid může nosit jarmulku, sikhové nosí turbany, ženy nosí třeba hidžáby. Takže samozřejmě nemůže jít o jakýkoli symbol ale jde o to že to musí být symbol který je uznaný a spjatý v podstatě s tradičním náboženstvím.     

V následující odpovědi dokonce Petr Polák jednoznačně přiznává nadřazenost náboženství nad jinými přesvědčeními a světonázory:  

Moderátor: Není tedy umožnění nošení šátku muslimské dívce naopak diskriminací těch ostatních, kteří teď pokrývku hlavy mít nemohou? Byť to tedy není z náboženských důvodů ale třeba z důvodů nějakého filosofického přesvědčení.

Petr Polák: Tak vysoce to filosofické přesvědčení na které vy míříte, nebo nějaký světonázor, tak vysoce si ho naše Listina základních práv a svobod necení. Prostě to náboženské přesvědčení a víra stojí výše a o diskriminaci těch ostatních se samozřejmě nejedná.

O diskriminaci ostatních vyznání, ať už neregistrovaných konfesí, nebo filosofických přesvědčení (kam by mohl spadat i například buddhismus nebo konfucianismus) by se ale v tomto případě samozřejmě jednalo, nikoli ovšem tím, že by bylo nošení pokrývek hlavy někomu povoleno, ale tím že jiným je z absurdního důvodu stejné právo odmítnuto. Jsme také přesvědčeni, že naší Listinu základních práv a svobod takto krkolomně vykládat nelze. To je již protipostoj, který nelze obhájit ani jako odlišný právní názor.Konkrétně o svobodě vyznání mluví

Hlava první

Čl. 3

1. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

2. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

3. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Hlava druhá

Čl. 15

1. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

2. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

3. Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. 16

1. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

2. Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.

3. Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.

4. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.

Listina základních práv a svobod jednoznačně odlišuje vyznání a víru. Přičemž „vyznání“ označuje tradiční konfesi, zatímco „víra“ zde označuje skutečně jakoukoli víru, která neporušuje lidská práva ostatních. Dokonce staví na stejnou úroveň svědomí a vyznání (Hlava druhá, čl. 15 odst. 3.) Nejde tedy o to, že by si LZPS nějak zvláště cenila vyznání, ale o to že takto chrání i ostatní svobody, především svobodu myšlení, projevu a svědomí. Tento výklad je historický a opírá se ještě o desátý bod Deklarace práv člověka a občana (z něhož jsou všechny podobné dokumenty odvozeny) který říká:

10. Nikomu se nesmí dít újma pro jeho názory, i náboženské, ledaže by jejich projev rušil pořádek stanovený zákonem.  

Považujeme samozřejmě za nanejvýš alarmující, když takové výroky pronáší člověk, který by měl být z titulu své funkce povinen lidská práva hájit.    

 

Tento text je dostupný také v podobě tiskové zprávy na této adrese:

http://www.osacr.cz/wp-content/uploads/2016/11/TZ-Ateiste-CR-Petr-Polak-2016_HydePark.doc

Odkaz na stránku pořadu Hyde Park:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/216411058131102

TC: 00:35:30


Ateisté ČR z. s.    Kontaktujte autora petice