Petice za obnovení staré polní cesty Mečeříž - Dolní Slivno-Slivínko

My, obyvatelé obce Mečeříž a obce Dolní Slivno s Slivínko, a další zainteresovaní občané, se obracíme na naše místní úřady a správní orgány s žádostí o obnovení staré polní cesty, která historicky sloužila jako spojovací bod mezi našimi dvěma komunitami. Důvody pro obnovení této cesty jsou následující:

1.     Bezpečnostní důvody: Vzhledem k neudržitelnému nárustu dopravy se stává nezbytným, aby byla zajištěna bezpečná cesta pro chodce, především pro děti, které dojíždějí do sousední obce za účelem navštěvování školy a účasti na kroužcích

2.     Cyklostezka: Navrhujeme, aby obnovovaná cesta sloužila jako cyklostezka, což by podpořilo trvale udržitelnou a ekologicky příznivou dopravu v naší oblasti. Došlo by i k podpoře místních živnostníků a to především pohostinství a obchod.

3.     Ochrana přírody: Historické scelování lánů před rokem 1989 vedlo k umělému omezení biodiverzity, rozorání meze, remízků a přirozených biokoridorů pro pohyb zvěře. Obnovou této cesty bychom mohli přispět k obnovení přírodního prostředí a biodiverzity v našem regionu. Součástí obnovy této cesty by měla být také výsadba stromů s dlouhou životností, jako jsou duby a lípy, které nejenom obohatí naši krajinu, ale i přispějí k čistšímu vzduchu a biodiverzitě. 

4.     Historický význam: Tato cesta je součástí našeho dědictví a měla by být zachována pro budoucí generace.

Žádáme proto naše místní úřady, aby se postaraly o plánování a financování obnovy této cesty a zajistily, že bude udržována v dobrém stavu pro budoucí generace. Tím by se posílila naše komunita a zachovalo se naše dědictví.

Výstřižek5.JPG

 


Pro lepší Slivno    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pro lepší Slivno svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...