Petice za změnu pravidel hospodaření veřejných vysokých škol

V posledních měsících čelí celá společnost rostoucím cenám v podstatě ve všech sektorech trhu, od potravin po energie, a tato skutečnost má přirozeně negativní dopady i do hospodaření vysokých škol. V zájmu řešení této neblahé situace předkládáme tuto petici s cílem podnítit přijetí legislativních opatření, která umožní vysokým školám využít k úhradě rostoucích nákladů stávajících vnitřních zdrojů (ve výši až desítek miliónů korun ročně), které jsou však nyní ze zákona vázány na jiné účely.

Jedná se o prostředky, které vysoké školy získávají ve formě poplatku za delší studium od studentů, kteří překročili standardní dobu studia zvýšenou o jeden rok. Na tyto studenty již stát veřejným vysokým školám nepřispívá a studenti si studium platí sami formou zmíněného poplatku. Veřejné vysoké školy však nemohou ani část z takto získaných prostředků využít na provoz, investice či mzdy a jsou ze zákona povinny je vložit do stipendijního fondu, který přirozeně slouží výhradně k výplatě stipendií.

Veřejné vysoké školy a jejich studenti, kteří překročili stanovenou dobu studia, se tak ocitají v podivné situaci. Student za studium řádně platí poplatek, ale z čistě ekonomického pohledu vysoké školy vlastně studuje „zdarma“. Při bližším pohledu dokonce k tíži školy, protože ta musí z jiných zdrojů navíc hradit náklady spojené s jeho studiem.

Obracíme se proto touto peticí na MŠMT ČR a Parlament ČR s žádostí o iniciování změny zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách tak, aby alespoň část z vybraných poplatků za delší studium bylo možné využít k pokrytí nákladů na provoz. Konkrétně žádáme o zvážení možnosti:

-        vypustit druhou větu v 7. odst., §18

-        vypustit odst. 6 v §58


Jiří Štípek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Štípek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...