Petice proti změně územního plánu a výstavbě areálu Svět záchranářů Zaječov

Požadujeme přehodnocení umístění plánovaného Světa záchranářů, který má podle současného návrhu vzniknout na Kvaňských loukách u obce Zaječov a Kvaň. Nesouhlasíme s plánovanými změnami v územním plánu, které stavbu areálu umožní. Změna územního plánu má být veřejně projednána 13.7.2020 od 16.00 hod na OÚ Zaječov.

Vedou nás k tomu tyto důvody:

nesouhlasíme s výstavbou areálů tohoto rozsahu (cca 6,35 ha) záborem volné krajiny. Toto stanovisko je v souladu s názory odborné veřejnosti, např. rozhovor “Výstavba na zelené louce nesmí být první volbou” s rektorem ČZU Petrem Skleničkou (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-sklenicka.A191205_113601_domaci_onkr). V současné době vyvstávají problémy spojené s nadměrnou zástavbou, ubýváním zemědělské půdy, snižováním kvality půd, problémy s vodním režimem (sucho, záplavy), ekologickou zátěží a ničením životního prostředí. Považujeme za nutné velmi uvážlivě volit místa další zástavby. Vždy je třeba pečlivě vyhodnotit jejich opravdový přínos a jejich negativa. V případě Světa záchranářů nevidíme potřebu ani výhodu budovat jej na úkor volné krajiny, jejích mimoprodukčních funkcí a jejího přírodního bohatství.

chybějící infrastruktura - příjezdové komunikace nejsou optimální pro zvládání většího počtu návštěvníků, autobusů... Není jasně vyřešeno zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami. Pro tento typ areálu se nám zdá mnohem výhodnější zvolit již industrializovaná území, brownfieldy, kde je již infrastruktura zavedená.

narušení krajinného rázu - lokalita je součástí většího komplexu luk přímo navazující na CHKO Brdy.

• výstavba na místě potvrzeného výskytu a hnízdění chřástala polního (záznamy v Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR)- druhu chráněného evropskou směrnicí o ochraně volně žijících ptáků. V ČR je chráněný zákonem jako zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený a je uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů.

narušení volné migrace živočichů v místě

nevhodnost umístění vzhledem k poloze v rámci Středočeského kraje - lokalita se nachází na samém okraji Středočeského kraje a přístup k ní je omezován bezprostřední blízkostí CHKO Brdy, přes které není povoleno projíždět motorovými vozidly bez zvláštního povolení. V blízkosti není žádná větší aglomerace.

narušení vodního režimu - snížení množství zadržené vody v půdě, zhoršení situace obyvatel přímo pod areálem - hrozící narušení pramenů pro studny a vrty. Výstavbou areálu dojde ke snížení absorpční schopnosti území, které zvýší riziko bleskových povodní.

 

Na základě výše uvedeného apelujeme na výkonné orgány, aby přehodnotily dosavadní záměr výstavby areálu Světa záchranářů na Kvaňských loukách u Zaječova a Kvaně.

Pokud sdílíte stejný názor, prosíme, připojte svůj podpis k petici!

Za petiční výbor: Josef Švandrlík, David Kolář, Pavel Valenta, Petr Plecitý, Zbyněk Dvořák

IMG_9597.JPG

IMG_4416.JPG

Panorama2.jpg


Pavel Valenta    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavel Valenta svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...