Petice proti záměru stavby ITC v závazně řešeném území - na jihozápadním úpatí Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou

  PETICE  
 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 sb., o právu petičním  určena zadavatelům urbanisticko-architektonické a krajinářské otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Informační a turistické centrum Zelená hora“ (dále jen „ITC Zelená hora“):
 
Zadavatel 1: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841
Zadavatel 2: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II, Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, IČO: 48898813
 
Věc: Nesouhlas se záměrem výstavby ITC Zelená hora a navazující technické a dopravní infrastruktury na pozemku č. p. 580/1, k. ú. Zámek Žďár [795453] a žádost o další jednání.
 
My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice,
 
·       vyjadřujeme zásadní nesouhlas se záměrem výstavby ITC Zelená hora a navazující technické a dopravní infrastruktury na pozemku č. p. 580/1, k. ú. Zámek Žďár [795453];
 
·       žádáme zadavatele soutěže, aby po uzavření a vyhodnocení projektové soutěže o návrh ITC Zelená hora dle dané zadávací dokumentace, nepodnikali žádné další kroky směřující k výstavbě ITC Zelená hora (příprava projektové dokumentace, územní a stavební řízení atd.)  a vyzvali širokou veřejnost k diskusi;
 
·      žádáme zadavatele soutěže o další jednání s dotčenými orgány, především pak s Národním památkovým ústavem, s cílem nalezení dohody o umístění ITC Zelená hora v jiné lokalitě bez limitujícího omezení nadmořskou výškou 600 m. n. m.
 
Důvody nesouhlasu:
 
1/ Umístění ITC Zelená hora a navazující technické a dopravní infrastruktury v závazně řešeném území dle zadávací dokumentace soutěže o návrh
 
·       významně a nenávratně naruší historicky unikátní přírodní charakter, krajinný ráz a vzhled Zelené hory jako celku, především však v pohledových osách z jihozápadního směru (od města);
 
·       negativně ovlivní životní podmínky, komfort bydlení, a především bezpečnost občanů žijících v dané lokalitě;
 
·       výrazným způsobem zhorší dopravní situaci v dotčeném území (křižovatky ulic Vejmluvova - Sychrova a Zelenohorská - Sychrova), která je kritická již v současné době. Při průjezdu autobusů MHD, těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy (zásobování) po ulici Sychrova dochází již nyní ke konfliktním situacím a nutnosti couvání a vyjíždění na souběžné chodníky, což zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost ostatních účastníku silničního provozu, především však chodců a cyklistů;
 
·       upřednostňuje potřeby a komfort návštěvníků (turistů) před potřebami a komfortem místních obyvatel žijících v dotčené lokalitě;
 
·       nereflektuje potřeby návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace (TP, ZTP).
 
2/ Požadavek na vybudování zálivu pro MHD a 3 zájezdové autobusy s režimem Kiss&Ride, tedy parkováním (odstavením) mimo bezprostřední okolí Zelené hory, významně zkomplikuje dopravu v dané lokalitě. Každý zájezdový autobus bude zajíždět k ITC Zelená hora dvakrát, což povede k nárustu imisí, zvýšení hlukové zátěže a k dalšímu zhoršení bezpečnosti a komfortu života místních obyvatel.
 
3/ Parkoviště v ulici Santiniho u Zámku Žďár (100 parkovacích míst) nemá žádný záliv ani parkovací stání pro autobusy. Rovněž zastávka MHD na ulici Santiniho u Zámku Žďár (ve směru od města) nemá záliv, autobusy zastavují přímo na silnici 1. třídy I/37. Vyvstává oprávněná obava, že zájezdové autobusy přivážející návštěvníky do Zámku Žďár, budou využívat parkovací zálivy Kiss&Ride u ITC Zelená hora, což povede k dalšímu přetížení dopravy a krizovým situacím v ulicích Sychrova, Vejmluvova, Zelenohorská, v křižovatce ulic Bezručova - Santiniho - Sychrova (výjezd na silnici 1. třídy) a v křižovatce ulice Sychrova a příjezdové komunikace k obřadní síni hřbitova.
 
Důvody žádosti:
 
1/ Investice předpokládaného rozsahu s významným dopadem na veřejný životní prostor, přilehlou dopravní infrastrukturu a s tím úzce související komfort bydlení v dané lokalitě, si zasluhuje širokou veřejnou diskusi.  Tato diskuse měla proběhnout již před vyhlášením projektové soutěže o návrh. Veřejnost však k této diskusi před vyhlášením projektové soutěže o návrh ani jedním ze zadavatelů vyzvána nebyla.
 
2/ Z přílohy „P007_mapa_NPU_vyhledy“ zadávací dokumentace je zřejmé, že se zadavatelé projektové soutěže o návrh zabývali vlivem stavby na pohledové osy od Starého dvora, Mrkvancova kopce, Hrázek, Pilské nádrže, Tálského mlýna, ale nezabývali se vlivem stavby na pohledové osy od ulic Vejmluvova, Sychrova, Zelenohorská, Polní - páteřních přístupových cest pro pěší i motorizované návštěvníky.
 
3/ Striktně daná podmínka umístění stavby do maximální nadmořské výšky 600 m. je v zadávací dokumentaci uvedena bez odůvodnění a bez odkazu na konkrétní právní normu, která tento parametr definuje.
 
Děkujeme za projednání petice a odpověď v zákonné lhůtě.
 
Petiční výbor:
1/ Bc. Filip Doležal, Vejmluvova 406/72, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
2/ Josef Křesťan, Vejmluvova 318/49, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
3/ Ing. Irma Poděbradská, Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
4/ Ing. Martin Bořil, Santiniho 47/1,  591 02 Žďár nad Sázavou 2
 
Osoba oprávněná zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány:
Ing. Irma Poděbradská, Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2Tel: +420 607 948 562, e-mail: irma.podebradska@mybox.cz , datová schránka: hdcc3t
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne 8. září 2021 
 
 

Ing. Irma Poděbradská    Kontaktujte autora petice