Petice proti výstavbě 2-3 tenisových kurtů na území školní zahrady s cennými přírodními stanovišti ve Smiřicích.

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou 2-3 nových tenisových kurtů na území školní zahrady ve Smiřicích. Svými hlasy se obracíme na Zastupitelstvo města Smiřice (Palackého 106, 503 03 Smiřice).

Školní zahrada je území cenné nejen z pohledu přírodní rozmanitosti, ale i z pohledu výuky zdejší ZŠ Smiřice a vztahu dětí k přírodě. Pozemek zahrady, parcelní číslo 65, k. ú. Smiřice, který má rozlohu o výměře 2957 m2, je rozdělen na více biotopů. Stromoví, kde je vysázeno velké množství dřevin, často po jednom exempláři, tvoří cennou dendrologickou sbírku. Ve stromoví hledají své zimoviště obojživelníci z nedalekého jezírka. Konkrétně chráněný čolek obecný a ropucha zelená. Dále se tu vyskytuje ježek evropský a užovka obojková. V noci pak do lesíka za hmyzem létají netopýři, ve dne za potravou ptáci. Další částí zahrady je louka, kde se vyskytuje velké množství zástupců bezobratlých. Za zmínění stojí motýli, jako modrásci, bělásci, babočky a také občasný výskyt chráněného otakárka fenyklového. Velmi důležitou a cennou částí je vodní biotop. V jezírku opatřeném lávkou je stabilní populace již zmíněného čolka obecného a využívá ho též ropucha zelená.

Z celkových 2957m2 má být zabráno pro stavbu 2-3 nových tenisových kurtů 1643m2, díky kterým přímo zaniknou biotopy lesa a louky. Bezprostředně vedle zamýšlené stavby je i vodní plocha, která bude stavbou velmi ohrožena. V této souvislosti má být odkoupen sousední soukromý pozemek p. č. 67/1, k. ú. Smiřice, o rozloze 1323 m2, z něhož má být pro zahradu získána plocha o rozloze cca 380 m2, kam se zničená stanoviště nemají možnost vejít. Nemluvě o letech, která budou třeba pro růst nových stromů, aby opět vytvořily zapojené koruny a ukázkový lesní biotop s výukovým významem (20-25 let).

Dosud nebylo uvedeno v záměru provedení biologického hodnocení, které je dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povinné pro zjištění dopadů na stávající přírodu a zajištění akceptovatelných vynahrazujících opatření. Především, když se jedná o ohrožení zákonem chráněných živočichů a rostlin.

Jaká jsou rizika a co zanikne stavbou 2-3 nových tenisových kurtů?

 1.  Přímo bude ztracen biotop louky, a tedy místo výskytu motýlů a ostatního hmyzu   zastoupeného i chráněnými druhy.
 2.  Přímo bude ztracen biotop lesa, který má výukový význam svou ukázkou skladby stromů. Nově vysazené stromy dorostou stejných výšek až za nějakých 20-25 let. Chránění obojživelníci, kteří žijí část svého života na souši, ztratí místo pro život mimo vodní prostředí a pro zimování, což nedokáží jednoduše akceptovat a zdejší populace čolka obecného může být podstatně oslabena.
 3.  Bude přímo ohrožena lokalita vodního biotopu, a tedy kompletní populace čolka obecného a místo pro výskyt ropuchy zelené a dalších, na vodu vázaných živočichů.
 4.  S ohledem na to, že jsou biotopy vzájemně provázané, může takovým zásahem dojít k ohrožení okolních dílčích biotopů. Biotopy školní zahrada, zámecká zahrada a Obora jsou provázané lokality. Navíc je v nálezové databázi poblíž, v lokalitě Náměstí Míru v lípách, uveden silně ohrožený páchník hnědý (Osmoderma barnabita) a v Jiráskově ulici ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata), takže je zde předpoklad, že se mohou vyskytovat i na školním pozemku nebo ho využívat jako zdroj potravy.
 5.  Technika pro průběh stavby tenisových kurtů bude muset přejíždět přes přístupovou část zahrady, kterou tím velmi poškodí.
 6.  Zahrada ztratí velký výukový potenciál a tím i prostor, kde děti získávají tak cenný vztah k přírodě, nejen děti, které navštěvují školu v současnosti, ale i budoucí generace.
 7.  Kompenzace pozemkem o velikosti cca 380m2 nikdy nemůže vynahradit zabranou plochu o velikosti 1643m2.
 8.  Občané města tímto přijdou o další zeleň, kterou nahradí antuková plocha.  

My níže podepsaní nesouhlasíme s postupem Města Smiřice a TJ Sokol Smiřice a požadujeme společnou domluvu, která povede ke kompromisu obou stran. 

 •  Nesouhlasíme s kompenzací cca 380m2 za zabraných 1643m2.
 •  Nesouhlasíme s tím, aby investor zahájil realizaci záměru bez řádného biologického hodnocení na zjištění dopadu stavby na místní přírodu už proto, že se jedná o ohrožení chráněných živočichů a rostlin a biologické hodnocení je dle legislativy povinností.
 •  Nesouhlasíme s postupem, kdy se z původně 1 plánovaného kurtu jedná o 2-3 nových kurtech.
 •  Nechceme bránit rozvoji mladých tenistů a sportu obecně, ale nesouhlasíme s nutností výstavby 2-3 nových tenisových kurtů na školním pozemku. TJ Sokol Smiřice vlastní malý stadion za benzínovou čerpací stanicí, kde může kurty vybudovat.
 •  Nesouhlasíme s tím, aby žáci, navštěvující Základní školu ve Smiřicích, ustoupili užší skupině dětí s jednostranným cílovým zaměřením, s ohledem na to, že v místě již tři tenisové kurty jsou.
 •  Požadujeme společné snahy a přímé jednání obou stran pro dosažení kompromisu a spravedlnosti.

Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, žádáme tímto odpovědné orgány tohoto státu, aby se plnou měrou zasadily o podporu našeho požadavku a pohlídaly řádný postup výstavby dle naší legislativy.
My podepsaní občané chceme spravedlivé jednání o zabrání školní zahrady tenisovými kurty a snahu o nalezení společného kompromisu.

Petiční výbor:

Lenka Čechová, Komenského 73, 503 03  Smiřice, tel.: 737 055 192
Olga Špačková, Komenského 73, 503 03  Smiřice, tel.: 605 575 189.
Adam Miler,  Trinnerova 125, Jaroměř, PSČ: 551 01 (tel. 733 488 345)

 

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem Petice proti výstavbě 2-3 tenisových kurtů na území školní zahrady s cennými přírodními stanovišti.