Petice proti výstavbě 19 malometrážních bytů v Kopáčkově dvoře v Dobříši

Vážená paní Bc.Jano Vlnasová, vážený pane Ing. Pavle Svobodo,   Jako občané města Dobříše považujeme za nezbytné se vyjádřit k investičnímu záměru společnosti Obchodní centrum Dobříš, spol. s r.o., IČO 25118773, Mírové náměstí 1581, Dobříš.Zamýšlená výstavba zahrnuje stavební úpravy objektů v tzv. Kopáčkově dvoře spočívající ve vestavbě 19 malometrážních bytových jednotek a zřízení 21 otevřených parkovacích stání pro osobní automobily.S předloženým záměrem jako občané, kterým záleží na dobrých životních podmínkách našeho pěkného města, zásadně nesouhlasíme a to především z těchto důvodů :

Vestavba bytových jednotek je navržena do bývalého hospodářského objektu, který není určen jako objekt k bydlení. Vyvstává otázka, zda je tato budova vůbec stavebně-technicky způsobilá, především z bezpečnostního hlediska k rekolaudaci na budovu obytnou.

Zamýšlený projekt výrazně zasáhne do současného stavu v centrální části města a to jak po stránce technické, tak po stránce občanské. Z tohoto důvodu nesouhlasíme, aby takováto významná změna stavby byla povolena tím nejjednodušším a  lze říci i uspěchaným způsobem formou sloučeného stavebního řízení.

V samotném centru Dobříše, bezprostředně za historickou budovou Kopáčkova domu je nanejvýš nevhodné stavět byty s otevřenou pavlačí přístupnou z venku.

Realizací daného záměru, zřízením dalších parkovacích míst ve vazbě na zvýšení počtu bytů, dojde k zahuštění automobilové dopravy a zhoršení již současného deficitu parkovacích možností v centrální části obce. Uzavřený areál Kopáčkova dvora prakticky omezuje jeho přirozené provětrávání a jistě není nejvhodnějším místem pro parkoviště spolu s bydlením.

Máme rovněž vážné obavy o způsobu sběru domovního odpadu a jeho svoz. Sběrné nádoby nebo kontejnery umístěné venku (kde jinde?) jistě nebudou příspěvkem k hygieně a estetice veřejného prostoru.

Zamýšlenou výstavbou dojde k navýšení spotřeby pitné vody a zvýšení požadavku na odvod splaškových vod. V této souvislosti vyvstává otázka stávající kapacity inženýrských sítí v této centrální části města na které budou byty bezprostředně napojeny.

Celý investiční záměr působí a z dispozičně-technického řešení lze předpokládat, že je navrhován především jako byznys plán. Jsou oprávněné obavy, že může skončit jako bydlení pro sociálně slabší občany, což jistě ovlivní atmosféru mezilidských vztahů v obci, ale i dopady na rozpočet města (různé sociální dávky, příspěvky na bydlení apod.). Nelze tedy vyloučit, že tento investiční záměr je skrytou výstavbou tzv. sociálních bytů, nikoliv ušlechtilou snahou pomoci s bydlením výstavbou tak zvaných startovacích bytů. Rozhodně neodsuzujeme občany, kteří se mohou dostat do materiálních problémů, ale jejich možné soustředění do jakéhosi ghetta by bylo nerozumné i pro ně samotné.

V případě realizace dané stavby požadujeme, aby Město Dobříš vzneslo požadavek i na budoucí volný přístup do Kopáčkova dvora nejen z ulice Ludvíka Kopáčka, ale i z jiných částí obce (možná forma věcného břemene, závazek stavebníka apod.).

Požadujeme, aby kompetentní orgán města nedal v současné době souhlas k povolení stavby, alespoň do té doby, kdy bude mít možnost se k celé věci vyjádřit širší občanská veřejnost, tzn.  prodloužil současnou minimální lhůtu k vyjádření o 14 dnů


obyvatelé Dobříše    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji obyvatelé Dobříše, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...