Petice proti vykácení dřevin

 

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Frýdku - Místku, prostřednictvím této petice žádáme Českou inspekci životního prostředí, Magistrát města Frýdku – Místku, Lesy České republiky, aby rychlým a účinným způsobem zabránili vykácení dřevin na části parcely 5190/1 v katastrálním území Frýdek – Místek, část Frýdek (lesní porost vymezen ulicemi Na Aleji a  Míru).

Lesní porosty v této lokalitě tvoří optickoakustickou a větrolamnou bariéru mezi obytnou a industriální zónou areálu Arcelor Mittal, sklady stavebnin a železniční tratí. Tyto porosty jsou významným estetickým a krajinným prvkem s důležitým vlivem na okolí - produkce kyslíku, eliminace CO2, snižování prašnosti, udržování příznivého mikroklimatu a s tím spojenou přírodní druhovou rozmanitost. Jedná se o lokalitu sloužící k rekreačním účelům místních obyvatel, navíc blízce sousedící s dětským hřištěm.   Před několika lety již došlo k vykácení dřevin na části zmiňované parcely. Vykácení bylo provedeno holou sečí. Nyní jsou na tomto území pouze náletové dřeviny.   Z námi získaných informací dochází ke kácení na popud firmy Arcelor Mittal, jejíž objekt na ulici Míru mají některé stromy ohrožovat. Požadujeme, aby se těžba omezila na bezprostřední okolí objektu zmíněné firmy a  na stromy prokazatelně ohrožující zdraví a majetek.

Děkujeme.   Za petiční výbor: Lubomír Bužek, Beethovenova 1854, Frýdek – Místek Mgr. et Mgr. Kateřina Frainšicová, Nad Lipinou 2501, Frýdek – Místek Bc. Olga Červenková, Na Aleji 2714, Frýdek – Místek

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. určuje petiční výbor jako kontaktní osobu pro zastupování ve styku se státními orgány pana Lubomíra Bužka. Ve Frýdku – Místku, dne 12. 6. 2017.

Podpisový arch k petici Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice kacení dřevin na parcele 5190/1. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona

Za petiční výbor:

Lubomír Bužek, Beethovenova 1854, Frýdek – Místek

Mgr. et Mgr. Kateřina Frainšicová, Nad Lipinou 2501, Frýdek – Místek

Bc. Olga Červenková, Na Aleji 2714, Frýdek – Místek  

Mapka- XXX vymezuje  území plánované těžby

 PETICE_MAPKA.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

 

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení § 1 (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)   § 2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.   § 3 Petiční výbor (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem) (3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.   § 4 Shromažďování podpisů pod petici (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.   § 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.  

Společná ustanovení

§ 9 Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


Tereza Střelcová    Kontaktujte autora petice