PETICE PROTI STÁVAJÍCÍ VARIANTĚ ROZŠÍŘENÍ SILNICE Z NOVÉ PECE NA ZADNÍ ZVONKOVOU A DEVELOPERSKÉ ZÁSTAVBĚ NA PRAVÉM BŘEHU LIPNA

My, níže podepsaní, vyjadřujeme nesouhlas se stávajícím plánem rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková a další developerskou zástavbou na pravém břehu Lipna. Zásadně odmítáme tento záměr v současně plánovaném rozsahu, jelikož se obáváme, že by měl výrazné negativní dopady na životní prostředí, biologickou rozmanitost oblasti i kvalitu života místních obyvatel.

 

Hlavní problematické body záměru:

Ohrožení chráněných druhů a ekosystémů

Oblast je domovem vzácných a chráněných druhů, jako jsou rys ostrovid, los evropský, vlk obecný a mnoho dalších. Plánovaná výstavba by ohrozila jejich populace. Existuje také riziko úniků ropných látek a poškození fauny a flóry zvýšenou hlučností, prašností a světelným znečištěním.

 

Rozpor se stanoviskem EIA a strategií NP Šumava

Plánované zvýšení kapacity silnice, které by sloužilo primárně developerům, je v rozporu se závaznými podmínkami stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí EIA a se strategií NP Šumava, která zde počítá se zachováním klidové zóny a provozem do 300 aut denně. 

 

Rizika pro vodní zdroje i kvalitu vody

Postrádáme také hydrologický a hydrogeologický průzkum, který by zmapoval, jaký dopad bude mít výstavba na místní vodní zdroje i kvalitu vody. Jakékoliv změny v hydrologickém systému oblasti mohou dále narušovat celý místní ekosystém. 

 

Problematické úseky záměru:

Obchvat Bližší Lhoty

Dle ÚP se nejedná o obchvat, komunikace by vedla středem obce a negativně ovlivňovala život obyvatel, místních farmářů i rekreantů přilehlých zařízení. Stanovisko EIA navíc upozorňuje, že obchvat Bližší Lhoty nebyl v původním zadání a zdůvodněn je zejména pro návaznost na vytvoření předmostí případného budoucího přemostění nádrže. Jelikož se přemostění nebude realizovat, nemá obchvat odůvodnění. 

 

Obchvat Nové Pece, místní část Nové Chalupy

Stávající varianta předpokládá vedení obchvatu v nezastavěné krajině i přesto, že je možné využít areál dřevoskladu s existujícími přístupovými cestami, jen pár metrů od plánované trasy. Její realizace by znamenala nová přemostění čtyř vodotečí a cena se už v roce 2011 odhadovala na 56 mil. Kč! Zbytečná je i proto, že správa NP Šumava s přeložením silnice do dřevoskladu již souhlasila. 

 

Úsek Bližší Lhota – Přední Zvonková

Vzhledem k nedostatečnému biologickému průzkumu oblasti a nedostatečnému odůvodnění zkapacitnění pouhých 3,4 km tohoto úseku preferujeme opravy stávající silnice vytvořením výhyben tak, jak tomu je v navazujícím úseku mezi Přední Zvonkovou a státní hranicí.

 

Požadavky:

 

Zastavení plánů na obchvat Bližší Lhoty a zástavbu na pravém břehu Lipna

Žádáme okamžité zastavení všech plánů na výstavbu obchvatu a developerskou zástavbu na pravém břehu Lipna.

 

Provádění důkladných biologických a hydrologických průzkumů, dodržování závěrů EIA

Požadujeme provedení biologických a hydrologických průzkumů nezávislými odborníky, které zohlední chráněné druhy a jejich migrační trasy, stejně jako hydrologické poměry oblasti. Požadujeme dodržení podmínky EIA, tedy pravidelný monitoring intenzity dopravy.

 

Ochrana a regulace pravého břehu Lipna:

Požadujeme ochranná opatření i regulace, jež zajistí ochranu přírodního prostředí, biodiverzity a estetické hodnoty pravého břehu Lipna.

 

Transparentnost a zapojení veřejnosti:

Požadujeme, aby rozhodovací procesy byly transparentní a byla zajištěna aktivní účast veřejnosti a místních komunit v těchto procesech.

 

 

Podpisem této petice vyjadřujeme svůj nesouhlas s plánovaným záměrem a podporujeme požadavky na ochranu pravého břehu Lipna.


Michaela Hoďánková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Michaela Hoďánková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Michaela Hoďánková, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...