Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by poškodil životní prostředí a zdraví obyvatel Pankráce i panorama Prahy

Žádáme Radu hl.m. Prahy a Zastupitelstvo Prahy,

aby odmítlo projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, arch Pleskot), protože by nám poškodil životní prostředí, zdraví a znehodnotil unikátní panorama Prahy - památky zapsané na seznam přírodního a kulturního světového dědictví (WHC UNESCO).

Zásadně nesouhlasíme s navýšením kódu míry využití území "G" o DVA STUPNĚ na kód "I" (podnět ke změně ÚPn P108/2017), naopak žádáme o návrat k předchozí verzi "ležatých" housenek (projekt Hochtiefu).

Rezidence_Park_Kavčí_hory_-_snímek_3D_modelu.jpg

Žádáme Radu a Zastupitelstvo Prahy, aby neschválilo navýšení kódu míry využití území ani na "I", ani na "H", dokud nebude známo rozhodnutí COM WHC UNESCO na základě závěrů mise, která byla v Praze v březnu 2019.

Žádáme Radu a hl.m. Prahu, aby poctivě respektovala podmínky Úmluvy o ochraně světového přírodního a kulturního bohatství, které sama přijala žádostí o zápis Prahy na seznam památek světového dědictví WHC UNESCO.

Žádáme Radu a představitele hl.m. Prahy, aby objektivně a poctivě informovali o závěrech jednání se členy společné reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOSu, kteří v březnu 2019 přijeli do Prahy.

Požadujeme zapracovat do projektu Návrhy pro misi WHC UNESCO na základě Závěrů konzultace s prof. Ing. arch. Karlem Maierem, CSc. (CV na webu ČVUT)vedoucím Ateliéru Maier ("Make Pankrác great again"), vedoucím Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT Praha (Ústav na webu ČVUT), podrobnosti *)

Požadujeme revokovat usnesení Rady MČ Praha 4 ve věci podmínek výstavby Rezidence Park Kavčí Hory - doplnit tyto body:

7.​​ snížit ​​vlivy ​​celého ​​projektu ​​Rezidence ​​Park ​​Kavčí ​​Hory ​​na ​​okolí ​​minimálně​​ o ​​polovinu.

8. projekt realizovat v půdorysu nového projektu Rezidence Park Kavčí Hory a při tom omezit výšku ​​staveb ​​na ​​úroveň ​​původního ​​záměru ​​Obytný ​​soubor ​​Kavčí ​​Hory ​​tj. ​​7​​-​​8 ​​podlaží.

9.​​ projekt ​​realizovat ​​tak, ​​aby​ ​Praze ​​zůstal ​​zápis ​​v seznamu památek světového dědictví WHC ​​UNESCO.

10. zvýšit odstup záměru od hranice Centrálního parku tak, aby při výstavbě projektu nedošlo k narušení klidové zóny Centrálního parku stavebním hlukem a prachem a aby po zahájení provozu záměru nebyli jeho obyvatelé rušeni tradičními oblíbenými akcemi pořádanými mnoha subjekty a zůstal tak zachován jeho relaxační, sportovní a kulturní ráz.

Za Petiční výbor petice proti RPKH, Alena Drápalová

Za SOIP Praha 4, spolek, Vít Janoušek, místopředseda spolku

-----

*) Podrobnosti k petici na: https://sites.google.com/view/pankracka-plan/projekty/01-rpkh, v Oznámeních a Komentářích. Telefonické dotazy +420603447140.

Oznámení o elektronické a písemné verzi této petice: https://www.petice24.com/a/223090?u=2613028


Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Vít Janoušek, místopředseda SOIP Praha 4, spolek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici budeme inzerovat 3000 lidem, kteří si prohlížejí jiné petice na naší stránce, ale ještě si neprohlédli tuto.