PETICE proti plánované výstavbě větrných elektráren na k.ú. obce Psáře v sousedství k.ú. obce Tehov

PETICE

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, která byla vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady  ze dne 16. prosince 1992  o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky a podle § 1 a násl. zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění  

My, níže podepsaní tímto vyslovujeme nesouhlas s změnou Z.14 územního plánu obce Psáře ( Název územně plánovací dokumentace: Územní plán Psáře - úplné znění návrhu je zde https://www.mesto-vlasim.cz/viewfile.asp?file=168915 ), v kterém se má změnou Z.14 s textem „Fotovoltaická elektrárna Veselka, plocha 10,68 ha, VE – výroba energie z obnovitelných zdrojů 10,68 ha“ ,vyčlenit plocha pro stavbu větrných elektráren v těsném sousedství katastrálního území naší obce Tehov. Větrné elektrárny podle záměru mají být větrné elektrárny s výškou tubusu 166 m a délkou lopatky 80m, tedy celková výška je 246 m. Výkon jedné větrné elektrárny 6,2 MW.

Změny Územního plánu Psáře mají být projednány dle Oznámení společného jednání k návrhu Územního plánu  dne 16.11.2023 v 9:00 hod na MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, v zasedací místnosti v přízemí. Jednou z dotčených sousedních obcí je také naše Obec Tehov, Tehov č. p. 2, 25801 Vlašim

Číslo jednací:
MUVL/VYST/43360/2023/PVJ Sp.zn.: VYST/6155/2022/PVJ Číslo spisu:VYST/6155/2022/PVJ Oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Hořtová
Tel.:+420313039480 E-mail:jitka.hortova@mesto-vlasim.cz Datum:11.10.2023

Dokumenty k jednání jsou ke stažení: https://www.mesto-vlasim.cz/psare-5/

Pro obyvatele obce Tehov je výstavba plánovaných větrných elektráren na místě uvedeném v Z.14 dokumentu Územní plán Psáře nepřípustná z následujících důvodů:

1. Takto obrovské stavby značně změní Krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK“) kde v § 12 odst. 1 ZOPK je krajinný ráz definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Vizuálně vzhledem k tomu, že plánované místo výstavby větrných elektráren má vyšší nadmořskou výšku než obec Tehov, budou elektrárny dominantní v pohledu z obce na sever. Budou působit ještě výší než jsou. Budou značně hyzdit krajinu a změní Krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb..

2. Větrné elektrárny jsou plánovány ve značné blízkosti hranice zastavěného území obce Tehov (cca 1000 - 1200 m). To je 4,88H – 4.88 násobek výšky větrné elektrárny včetně listu vrtule. Vzhledem k tomu, že Německé a Polské předpisy hovoří o podmínce 10H tedy o 10 násobku výšky větrné elektrárny včetně listu vrtule. Větrné elektrárny dle těchto předpisů měly být 2460 m od hranice zastavěného území obce Tehov. To rozhodně nebudou. Německé předpisy vznikly na základě výstavby tisíců větrných elektráren, takže jistě Němci vědí, proč to dělají. V rámci EU bychom měli dodržovat stejné standardy.

3. V územním plánu obce Tehov je plánováno rozšíření zastavěného území obce právě ve směru plánované výstavby větrných elektráren. Tímto se ještě sníží vzdálenost větrných elektráren.

4. V důsledku změn Krajinného rázu, v důsledku vizuálního zhyzdění krajiny, v důsledku nebezpečí plynoucí ze staveb větrných elektráren v blízkosti hranice zastavěného území obce Tehov (4,88H)  a v blízkosti hranice plánovaného zastavěného území obce Tehov se kromě vlivu na kvalitu života občanů obce Tehov a také na cenu stávajících pozemků a nemovitostí a na cenu plánovaných stavebních pozemků.

 

CHCEME, aby  se občanům Tehova nezhoršila kvalita živote a též cena jejich nemovitostí z výše uvedených důvodů v důsledku plánované výstavby větrných elektráren. 

Proto tímto ŽÁDÁME

A. Zastupitelstvo Obce Tehov, aby minimálně vznesli a prosazovali důvody proti výstavbě větrných elektráren uvedené v bodech 1 až 4 této petice

B. Zastupitelstvo Obce Tehov, aby včas a důsledně jako  sousední obec uplatnili své připomínky do 30 dnů ode dne společného jednání, jak se praví v dokumentu Číslo jednací: MUVL/VYST/43360/2023/PVJ (K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží)

  VE_Psare2.jpg

Webová adresa petice pro online podepsání je :
https://www.petice.com/petice_proti_planovane_vystavb_vtrnych_elektraren_na_ku_obce_psae_v_sousedstvi_ku_obce_tehov

 

Pokud máte vytištěnou podobu, můžete se připojit vyplněním níže uvedené podpisové části a vhodit podepsanou petici do schránky:

Václav Merašický - Tehov 59, 258 1 Vlašim

Datum          Jméno a příjmení                            Místo bydliště                   E-mailová adresa          Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ing. Václav Merašický    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Václav Merašický svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...