Petice proti návrhu výstavby VRT v Pouzdřanech

Nesouhlasíme s navrženou výstavbou vysokorychlostního železničního koridoru v obci Pouzdřany tak, jak byl navržen a zveřejněn dne 5.5.2021.

Uvedené řešení by rozdelilo obec, odřízlo a izolovalo obyvatele lokality Malé Pouzdřany (ulice U Mlýna), poškodilo jejich pozemky a nemovitosti, chráněnou přírodní oblast, přerušilo přirozené migrační trasy zvěře a výrazně zasáhlo do kvality života obyvatel obce, případně dokonce ohrozilo a poškodilo jejich majetek a zdraví.

Bezprostředně by se dotklo také staveb a pozemků v ulici Česká, ale i příjezdu do centra obce (část ulice Hlavní).

Celkově však navrhovaný projekt zasáhne do života všech obyvatel i návštěvníků obce, přitom obci a jejím obyvatelům nebude bezprostředně žádným přínosem. (Nejbližší nástupní / výstupní stanice VRT bude Brno nebo Břeclav, vzdálené cca 40 km.)

Mají snad obyvatelé Pouzdřan komfort jiných zaplatit svým diskomfortem nebo dokonce poškozením a znehodnocením svého majetku a zdraví ? 

Shora uvedené řešení je teoreticky přípustné pouze v případě, kdy by byl železniční koridor VRT v katastru obce Pouzdřany zahlouben v tubusu pod zemí tak, aby bylo zabráněno zvýšení hlučnosti a prašnosti během jeho provozu a zároveň by nerozdělil obec. Dalším aspektem je zabránění vibracím a otřesům, které by se dotýkaly budov a pozemků v blízkosti železničního koridoru. 

V současné chvíli musí obyvatelé obce snášet hlučnost, prašnost a vibrace či otřesy z jednoho železničního koridoru, který prochází obcí Pouzdřany a totéž z dalšího koridoru VRT by bylo nepřijatelnou zátěží obce, zejména pak pro oblast, umístěnou mezi těmito dvěma koridory a její obyvatele.

Návrh, předložený dne 5.5.2021 (https://www.spravazeleznic.cz/-/pouzdrany), který je studie proveditelnosti, je fakticky jedinou variantou, s níž se nyní pracuje. 
Možnosti vedení VRT jiným směrem (mimo Pouzdřany) tak zřejmě nepřichází příliš v úvahu. 
Také dosud neexistuje EIA (posouzení vlivů na životní prostředí), studie hluku, prašnosti, vlivu na statiku budov v okolí atd.

Zásadní argument proti výstavbě VRT je i fakt, že v sousedních státech (A, SK) není VRT na co napojit a není jasné, kdy a jestli se tak stane.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Peřina svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...