Petice proti nadměrné zátěži hlukem, vlivem hudebních produkcí v areálu „Krajinka“ Cheb

 My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice protestujeme proti zátěži hlukem a souvisejícím přenosům vibrací z areálu „Krajinka“ Cheb. Konkrétně nesouhlasíme s provozováním hudebních produkcí, které probíhají v průběhu letních měsíců dlouho do noci v areálu „Krajinky“. Areál „Krajinky“ není vhodná lokalita pro tento druh akcí, které zde probíhají v průběhu celého léta, i zde bydlí občané s rodinami. Hluk a vibrace má studiemi prokázané negativní účinky na lidské zdraví a kvalitu života. Mimo jiné se dotýká také zvířat, která s námi sdílí domácnosti. Hluk a vibrace se již po 22.00 stávají pro občany i zvířata nesnesitelnými a tato produkce je velmi obtěžující. Ze zkušenosti minulých let víme, že produkce končí sice kolem 24.00, ale hluk lidí, zejména pak některých podnapilých a nepřizpůsobivých občanů pokračuje až do ranních hodin. Městská policie Cheb není schopna u těchto akcí zajistit nápravu. Hlučných akcí je pro letošní rok opět plánováno v areálu Krajinky celá řada. V návrhu obecně závazné vyhlášky, která má být schválena na jednání Zastupitelstva města Chebu dne 20.6.2024 jsou vyspecifikovány akce, kdy se má posunout doba nočního klidu od 0.00 – 6.00 hodin.
 
Jedná se o tyto akce:
Červen - Svatojánská noc (areál Krajinky)
Červen - FIJO (areál Krajinky, Chebský hrad)
Červenec – Kinematograf bratří Čadíků (areál Krajinky)
Červenec – Letní bláznění (areál Krajinky)
Srpen – Loučení s létem – koncert (areál Krajinky)
Srpen – multižánrový festival Chebolet (areál Krajinky)
Srpen – Valdštejnské slavnosti (areál Krajinky, Chebský hrad)
Srpen/Září – Babí léto (areál Krajinky)
 
V současné době bohužel právní úprava dovoluje mnohonásobně překročit úroveň hluku, kterou světová zdravotnická organizace definuje jako zdravotně bezrizikovou. Pravidla pro takové produkce je však možné upravit obecně závaznou vyhláškou obce v souladu s § 10 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Žádáme proto Zastupitelstvo města Chebu o regulaci těchto produkcí a stanovení limitů pro jejich pořádání formou vydání obecně závazné vyhlášky, která zamezí neustálému navyšování akcí soustředěných do jedné lokality, dále která bude regulovat produkce se zkrácenou dobou nočního klidu a v neposlední řadě bude regulovat hlasitost všech produkcí s ohledem na zdraví občanů a ochranu majetku.  Doposud se má situace spíše naopak, kdy město Cheb pravidelně vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2023 (změna 6/2023) v posledním znění o stanovení kratší doby nočního klidu na konkrétní akce, kde se odkazuje na zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje v § 5 odst. 7 stanovit VÝJIMEČNÉ případy, při nichž může být doba nočního klidu vymezena dobou kratší. Je však velmi sporné, kolik akcí zastupitelé města Chebu považují za výjimečné případy. K tomu nutno dodat, že výjimečná akce by měla být pouze ta, která svým charakterem odpovídá akci celoobecního významu. S ohledem na vysokou četnost různých akcí uvedených ve stávající i navrhované obecně závazné vyhlášky města lze jen polemizovat nad tím, zdali všechny uvedené akce toto splňují a zaslouží si, aby kvůli nim docházelo k zásahům do doby nočního klidu. Což je zásahem zcela krajním. Navíc ve vyhlášce není uvedený konkrétní termín (počet dnů) pořádání jednotlivých akcí, což lze považovat za zásadní nedostatek jak stávající, tak navrhované vyhlášky, který znemožňuje obyvatelům města se včas na neklid spojený s pořádáním akcí zvýšeného hluku, vibrací a obtěžování podnapilých osob „připravit“ tj. v tyto termíny se odstěhovat z města ….. Toto je však neúnosné v takové frekvenci, kterou navrhuje rada města v navržené vyhlášce. V celkovém souhrnu se pak jeví pojetí celé obecně závazné vyhlášky jako pouhý nástroj k legalizaci rušení nočního klidu, k němuž dochází i při pořádání méně významných akcí, které zcela jistě nelze hodnotit jako akce celoobecního významu, což odporuje nadřazenějšímu, zákonem chráněnému, zájmu na ochraně nočního klidu. Dále pak i akce pořádané v době mimo dobu nočního klidu obdobným způsobem a technickými aspekty (přenášené vibrace) ohrožují a poškozují zdraví a majetek osob, což by vhodná regulace dokázala ovlivnit k lepšímu. Tímto žádáme o rychlou a adekvátní nápravu v zájmu zajištění rovných podmínek pro žití všech občanů našeho města. Tato petice usiluje o ochranu veřejného zájmu na zachování klidného místa k životu, který je výše uvedeným jednáním ohrožován. Prosíme tedy o regulaci tohoto stavu a návratu k normálnímu způsobu života. Současný návrh vyhlášky ze strany obyvatel města zde trvale bydlících je společensky nepřijatelný. Očekáváme od zastupitelů stažení tohoto materiálu z programu jednání, vyvolání jednání se zástupci občanů k nalezení shody na výjimce u skutečně výjimečných případů, za které lze považovat akce jako je FIJO nebo Valdštejnské slavnosti, ostatní akce nejsou svojí povahou nijak výjimečné nebo přínosné v celoobecním zájmu. Děkujeme za pochopení  
 
Petiční výbor:
Martin Procházka, nar. 12.8.1974, Na Vyhlídce 1967/27, 350 02 Cheb – tel: 608 652 682 Valerie Šumpíková, nar 28.12.1974, Na Vyhlídce 1967/27, 350 02 Cheb 

 


Martin Procházka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martin Procházka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...