Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., na podporu prohlášení tzv. Karlova mostu na Dobříši za kulturní památku

Text petice:

Kamenný most přes Pilský potok vybudovaný kolem roku 1830 na pozemku p. č. 2646/1 v k. ú. Dobříš na připomínku tragické události považujeme za doklad tvůrčích schopností a práce člověka a žádáme, aby byl prohlášen za kulturní památku.  

Petice bude předána  těmto institucím: Národní památkový ústav, Středočeský kraj, Město Dobříš

Dobříš dne  12. 11. 2019

Petiční výbor:   Helena Kahounová, Petr Kadlec, Zora Rysová, Vladimír Šprungl   

Zástupce petičního výboru:   Petr Kadlec   

Autor petice:  

Okrašlovací spolek města Dobříše, IČ: 61904805, Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš

Poznámka:  

Identifikační údaje institucí a členů petičního výboru jsou uvedeny na originálu petice, podpisové archy je možnodoručit na adresu autora petice nebo předat osobně členům petičního výboru

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležitá informace z průběhu petice:

Stačí se podepsat buď elektronicky nebo fyzicky na petiční arch. Případný zdvojený podpis bude, pokud jej sami neodhalíme, petici znevěrohodňovat. Pokud se tak někomu přesto stane, kontaktujte nás třeba na e-mailu sprungl.vladimir@seznam.cz. Děkujeme

DSCN8379-red1.jpg

Ještě v říjnu zde mohly jezdit tanky - viz. jedna z následujících fotografií. Technická příprava zastánců demolice mostu začala ( foto P. Kadlec )

Doplňující fotodokumentace:

DSC_0420_-_kopie-red1.jpg

Foceno na Kampě nebo na Dobříši? ( foto P. Vermach )

IMG_8562-red-povodni_strana.jpg

Pohled na povodní stranu mostu z břehu Pilského potoka ( foto P. Vermach )

IMG_8572_-_kopie-red-navodni_strana.jpg

Pohled na návodní stranu mostu ( foto P. Vermach )

IMG_8578_-_kopie-red-shora.jpg

Současný stav mostu shora ze severní opěry ( foto P. Vermach )

20191030_142028-red.jpg

Současný stav mostu shora z jižní opěry ( v pozadí areál Prachanda s prodelnou LIDL )

20191030_142124-red.jpg

Detail necitlivě obetonované jižní opěry mostu nábřežní opěrnou zdí s prvním vnitřním pilířem z návodní strany. Na snímku jsou patrné i zarostlé původní chrliče dešťové vody po předchozí rekonstrukci nefunkční

Foto-zadost_5.JPG

Detail vnitřního pole mostu z návodní strany ( foto P. Vermach )

20191030_142921-red.jpg

Vlastní klenba mostu je vyskládaná zřejmě z místních břidlic a místy je patrná degradace vlivem zatékání do klenby, což v kombinaci s mrazem a chemickými rozmrazovacími prostředky prakticky všem materiálům dlouhodobě neprospívá

20191030_142757-red.jpg

Pro pohledovou část klenby je na první pohled použito podobného materiálu, jenž je i opracován stejnou technikou, jako u Karlova mostu v Praze. Zde by se ale mělo jednat o pískovec. Na povodní straně jsou více patrné poruchy degradace malt ve sparách mezi klenáky a lokální destrukce krajních zdí pod římsami.

03_.jpg

Fotografie ( z archivu paní Zory Rysové ) trosek sochy Sv. Jana Nepomuckého spadlé z římsy mostu do koryta potoka. Sochu se prý podařilo zachránit s pomocí odborných restaurátorů a nyní prý čeká na svůj návrat zatím na neznámém místě doufaje v lepší časy pro památky tohoto druhu. Měla by po demolici mostu vůbec kam?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující texty různých autorů:

Z hodnocení památkářky A. Rákosníkové:

"urbanisticky i architektonicky hodnotná 190 let stará kamenná stavba", která " dokládá vysoké nároky na estetické a technické provedení, z čehož by si naše doba měla vzít příklad" .

Podnětné připomínky k textu petice paní Zory Rysové se zdůvodněním, které se sice již nepodařilo do textu petice zapracovat, ale dle našeho názoru zplastičují pohled na problematiku:

Kamenný most přes Pilský potok vybudovaný kolem roku 1830 na pozemku p. č. 2646/1 v k. ú. Dobříš na připomínku tragické události považujeme za doklad tvůrčích schopností a práce člověka v oboru mostních staveb a žádáme, aby byl prohlášen za kulturní památku.

Mně vadí slabé zdůvodnění památkové hodnoty = dokladem tvůrčích schopností a práce člověka může být i trpaslík. Obzvlášť výraz "práce člověka"  bez dodatku - v mostním stavitelství připomíná totalitní terminologii - "pracující lid".

Návrh na prohlášení mostu na pozemku pč. 2646/1 v kú. Dobříš za kulturní památku z 19.10.2019 od Ing. Pavla Vermacha, Ph.D. ( včetně rozsáhlé dobové fotodokumentace a i některými dalšími málo známými informacemi ), z něhož vyjímáme:

"Předmětem návrhu je kamenný most v městě Dobříš vybudovaný kolem roku 1830 jako miniaturní replika Karlova Mostu v Praze. Stalo se tak na památku tragické události, kdy se s nevěstou Marií Annou Kloibrovou z Českého Krumlova dne 10.6.1829 v brodu převrhl kočár a ona v rozvodněném Pilské potoce utonula (dříve se zde nacházely dva rybníky jménem Velké a Malé Paseky). Slečna Marie Anna
Kloibrová byla nejprve r.1829 pochována na dobříšském hřbitově a později byly její ostatky převezeny do Českého Krumlova. Podle místní tradice bylo při exhumaci její tělo neporušeno. Most byl vybudován nákladem rodiny utonulé dívky. S prosbou o ochranu tohoto místa se zde lidé obraceli k sv. Janu Nepomuckému a v souvislosti s tím zde byla postavena jeho socha.

Foto-zadost_6.JPG
Běžně se lze setkat s místním názvem „Karlův Most na Dobříši“.
Most je zobrazen v katastrální mapě z období 1830-39. Před rokem 1830 je na tomto místě brod. Opisy matrik ohledně smrti nevěsty provedli historik Kropáček a učitel Malý. Stavba je tvořena pěti mostními pilíři (tři vnitřní pilíře s ledolamy a dva pilíře krajní) se čtyřmi segmentovými klenbami. Nad klenebními uzávěry jsou osazeny výtoky pro dešťovou vodu z komunikace. Z původního zděného zábradlí se dochovalo pouze torzo v místě, kde stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Stavba byla do krajiny citlivě navržena a kvalitně technicky provedena.
Současné zábradlí je ocelové. Přes most je vedena frekventovaná komunikace s živičným povrchem. Stavební úpravy mostu z posledních fázích kamennou konstrukci poškozují. Chrliče dešťové vody jsou uzavřeny. Příčný sklon vozovky je v celém profilu spádován ve směru toku Pilského potoka a je přehrazen nízkým betonovým soklem bez možnosti přímého odtoku dešťové vody. Dešťová voda, která v zimním období obsahuje agresivní rozpustné soli, dlouhodobě prosakuje do kamenné konstrukce,
negativně na ni působí, zejména pak při její východní straně. Přírodní kámen byl navíc opatřen povrchovou úpravou bránící odvodu vlhkosti z materiálu.
Socha sv. Jana Nepomuckého se v současné době na mostě nenachází. Počátkem sedmdesátých let byla zničena. Dle posledních zpráv publikovaných dne 18.10.2019 v „příbram.cz“ měla být jedním z cílů organizovaného útoku tehdejší státní bezpečnosti proti křesťanským symbolům umístěným podél státní silnice Voznice-Zalužany. Socha byla jednoho rána nelezena místními roztříštěná. Fragmenty se však podařilo postupně dohledat a sochu znovu sestavit. Údajně se nachází na neznámém místě
v Příbrami.

Most je v současné době plně funkční součástí velmi frekventované komunikace v ulici Pražská. Dopravní značkou je na něm omezeno max. zatížení obousměrně „16t“ s doplňkovou tabulkou „jediné vozidlo 43t“. Povolené zatížení mostu je tedy značné a pro příslušnou třídu komunikace dostatečné. V kontrastu s tím se jeví jako neodůvodněný obecně publikovaný názor, že most je nutno z důvodu nízké únosnosti zbourat a nahradit jej mostem novým. Dle dostupných údajů je demolice mostu plánována na rok 2020.
Tzv. „Karlův Most na Dobříši“ je památkou, která významně dokladuje tvůrčí schopnosti a práci člověka v oboru mostní stavitelství (pro jejich hodnoty umělecké a technické) a dokladuje též citlivý přístup k začlenění technické stavby v krajině. Svých řešením je ojedinělou miniaturní replikou Karlova Mostu v Praze. Současně má přímý vztah k místně významné historické události."
Foto-zadost_1.JPGFoto-zadost_2.JPGFoto-zadost_3.JPGFoto-zadost_4.jpg

Komentář Ing. Pavla Vermacha, Ph.D. z 16.11.2019 k zdůvodnění úpravy textu petice od paní Zory Rysové ( viz. výše ):

Moc se mi líbí poznámka paní Zory Rysové  k terminologii typu "pracující lid" - je to řečeno přesně   - je to tím, v kterých létech oba památkové předpisy vznikaly - zákon č.20 je z r.1987 a vyhláška č.60 je z roku 1988;   zákon uvádí dva důvody, pro které je možno památku zapsat - první je ten  se  "schopnostmi a prací člověka" , druhým důvodem může být "vztah k historické události"; do návrhu na ministerstvo jsem uvedl oba  viz str.2 podání: 

Tzv. „Karlův Most na Dobříši“ je památkou, která významně dokladuje tvůrčí schopnosti a práci člověka v oboru mostní stavitelství (pro jejich hodnoty umělecké a technické) a dokladuje též citlivý přístup k začlenění technické stavby v krajině. Svých řešením je ojedinělou miniaturní replikou Karlova Mostu v Praze. Současně má přímý vztah k místně významné historické události.

Splňuje tak ustanovení §2 odst.2 Zákona o státní památkové péči v celém rozsahu písm. a) a b).      

Před formulací petice se ale již vyjádřilo NPU, že vztah k historické události nám neuzná  pro její lokální význam. Do konceptu petice jsem proto navrhnul už jenom část §2 odst..2. Taky mě to tahá za uši,  ale tak to v tom paragrafu bohužel skutečně je  -  možná je dobře, že jste to použili - ta věta jasně říká, že podle našeho názoru most  zákonnou podmínku splňuje. 

Vyjádření statika ing. Vladimíra Šprungla ke známé koncepci náhrady stávajícího mostu přes Pilský potok z 16.11.2019 ( s doplňkem z 21.11.2019 ):

Po místním šetření, které proběhlo 30.10.2019, se kritickým prvkem zatížitelnosti mostu zdají být klenby na povodní straně, které jsou významně narušeny zatékáním srážkové vody v zimním období, kdy je tato promíšena s chemickými rozmrazovacími prostředky. Vybourání celého mostu se tak jeví jako ekonomicky neuvážené a k historické stavbě necitlivé.

Výšková pozice komunikace nad vlastní konstrukcí narušené klenby by zřejmě umožnila provedení nové deskové železobetonové nosné konstrukce tl. min. 200 mm, která by nad klenbami přenesla zatížení od dopravy na nadezděné nebo nadbetonované pilíře. Aby nedocházelo k přenášení plného zatížení do kleneb, tyto by se oddělily od nové nosné konstrukce stlačitelnou vrstvou v  tl. min. 50 mm ( běžně se používá polystyrén ). Součástí rekonstrukce by samozřejmě musela být sanace kleneb a ostatních odhalených poškozených prvků původního mostu i s ohledem na agresivní aerorosol vzniklý podél komunikací ošetřovaných v zimě chemickými rozmrazovacími prostředky a i částečně ponechanou nosnou funkci. Rekonstrukce by musela řešit odvodnění mostu s jasnou koncepcí svedení vody z mostu a samozřejmě s pojistnou vrstvou izolace místy přímo na původní konstrukci opět s jasnou koncepcí odvedení ev. prosáklé vody na pojistnou izolaci mimo mostní objekt. Jako vhodné se jeví ponechat nad historickou konstrukcí provětrávané prostory. Součástí úprav by měla být i lokální úprava koryta potoka, aby při malých průtocích nebyly opěry a pilíře mostu omývány splašky při nízkých nebo žádných průtocích v Pilském potoce ( hlavní tok veden z rybníka Papeže přes rybník Koryto ). Ušetřené peníze by se mohly částečně věnovat na doplňky vkusně pasující k provedení kamenného mostu ( nahrazení ocelové zábradlí kamenným plným ( jako v Praze ) s kamenným obkladem železobetonové římsy vytažené z nové nosné desky. Součástí by samozřejmě měla být i zpětná instalace sochy Sv. Jana Nepomuckého ev. s ohledem na průjezdné prostory vysunutá oproti zábradlí dále od komunikace ( větší konzola kamenem obložené nosné desky a římsy ).

V budoucnosti má na louce pod mostem dle platného územního plánu vzniknout nová zástavba bytových domů. Z doplněných nových cest pro nové obyvatele Dobříše bude snad ještě možno spatřit dílo našich předků.

Doplněk vyjádření ing. V. Šprungla z 21.11.2019 na základě kvalifikovaného dotazu položeného v průběhu petiční kampaně:

Pokud by i po proběhlé sanaci klenby v budoucnosti ( horizont 50 let ) zkolabovaly, destrukce mostu a jeho únosnost nebude ohrožena, pokud se destabilizující vodorovné složky sil v patě sousední klenby/kleneb zajistí při rekonstrukci vyztužením nadbetonovaných pilířů a přenosem těchto sil do tuhé nosné železobetonové desky. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkaz na článek - rozhovor s Petrem Kadlecem - o mostě:

https://www.pribram.cz/clanek/dobris-prijde-o-historicky-kamenny-most-byl-postaven-jako-zmensena-replika-karlova-mostu/14619/


Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...