Petice na vybudování nového skateparku pro Vrbno pod Pradědem

Petice byla založena proto, že vznikla petice PROTI tomuto skateparku. A  jeho osud nám není lhostejný!

Info o skateparku:

Nový skatepark je navržen v zastavěném území města Vrbno pod Pradědem. Na parcele č. 154 o výměře 8570 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem. Toto území slouží jako neupravené příležitostné sportoviště, pro širokou veřejnost. Dotčený pozemek , na kterém se počítá s výstavbou skateového parku se nachází severně od říčky Střední Opava a je v katastru nemovitostí veden jako orná půda se způsobem ochrany zemědělským půdním fondem. Rovněž se jedná o rozsáhlé chráněné území. Stavbou nebudou dotčeny veřejné komunikace, ani veřejná zeleň.

Údaje o stavbě:

Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku neboli povrchovou sportovní překážku ve volném prostoru, která neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti. Skatepark je navržen na ploše 1105 m2 z toho 880 m2 je betonové plochy a 225 m2 středového zásypu zeminou, který bude zpětně zatravněn, popř může být osázen nízkými keři. Park je rozdělen na tři hlavní výškové úrovně a doplněn skateovými překážkami a raily. Stavba skateparku je navržena jako stavba trvalého charakteru. Zóna je určená k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem. Stavba neobsahuje obytné ani pobytové místnosti ani jiný uzavřený prostor, tudíž ochranu proti radonu není třeba navrhovat. Stavba Skateparku je navržena a musí být provedena tak, aby při sportovním využití pro které je určena splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

Kapacity :

Celková plocha pozemku č.154 8570 m2
Celková plocha skateparku 1105 m2
Celková betonová plocha skateparku 880 m2

Samotná výstavba skateparku bude provedena jako jedna etapa.

Orientační náklady stavby 4 mil.

Stavba je určena pro sportovní vyžití široké veřejnosti, zejména mládeže. Momentální kapacitu parku je nutno zohlednit bezpečtností provozu, za kterou zodpovídá provozovatel parku v souladu s provozním řádem.

Další informace, půdorys skateparku, vizualizaci skateparku, atd. najdete zde: http://www.vrbnopp.cz/cs/radnice/projekty-pro-mesto/skatepark-vrbno-pod-pradedem.html


Nela Hojgrova    Kontaktujte autora petice