Vyjádření podpory stávající ředitelce ZŠ Starý Plzenec

DSC_0690_(kopie).JPG

 

Vážení rodiče a příznivci Základní školy Starý Plzenec,

dne 13. 3. 2024 rozhodla Rada města Starý Plzenec o vypsání konkurzu na místo ředitele ZŠ Starý Plzenec, tedy o odvolání stávající ředitelky Mgr. Alice Kellerové k 31. 7. 2024. Vypsání konkurzu po 6 letech funkčního období sice právní předpisy umožňují, ale nenařizují. Není tedy jasné, proč se RM k tomuto kroku rozhodla, neboť současná ředitelka svoji práci odvádí profesionálně a zodpovědně. Je běžným postupem, že v případě končícího funkčního období dostane stávající ředitel možnost reflektovat svoji práci během posledních 6 let a zároveň představit svoji koncepci školy na období další. V tomto případě k ničemu takovému nedošlo. Paní ředitelka se o rozhodnutí RM dozvěděla dne 15. 3. 2024, tedy 2 dny po zasedání RM. Situace s ní nebyla nijak konzultována, přestože se zástupci RM se setkává téměř každé pondělí při kontrolních dnech stavby sportovní haly a přístavby školy. Při oznámení této situace jí, mimo transparentnosti, nebyl uveden jiný důvod jejího odvolání. Situace je o to více zarážející, protože v současné době ve škole probíhají náročné stavební práce, které na určitou dobu značně ovlivňují její chod. 

Mgr. Alice Kellerová je ve funkci ředitelky od 1. 8. 2018. Na pozici zástupkyně ředitele se pohybuje od roku 2003, a nelze tedy pochybovat o její znalosti školy. 

Její šestileté funkční období provázelo mnoho výjimečných situací, které dokázala řešit a dál pracovala nejen na denním fungování školy, ale také na jejím dalším rozvoji.

Níže uvádíme některá zásadní fakta.

 • Ředitelka školy pečlivě a svědomitě řídí každodenní provoz školy.
 • Ředitelka školy zodpovědně plánuje činnosti školy a efektivně hospodaří se svěřenými finančními prostředky.
 • Ředitelka školy má maximální přehled o dění ve škole, veškerých školních akcích a samozřejmě také monitoruje kvalitu výuky. Toto je patrné zejména na vysoké úspěšnosti žáků devátých ročníků u přijímacích zkoušek na SŠ, ale také díky úspěchům našich žáků na sportovních i jinak zaměřených soutěžích.
 • Ředitelka školy podporuje své zaměstnance při pořádání exkurzí a projektových dnů, čímž žákům umožňuje poznávat zajímavá místa a instituce v okolí (ZČM, DJKT, FPE apod.).
 • Ředitelka školy přistupuje promyšleně ke stavebním úpravám, rekonstrukcím a modernizaci učeben a dalších prostor školy.
 • Ředitelka školy přinesla ucelenou koncepci školy, kterou dodržuje a rozvíjí během svého funkčního období.
 • Ředitelka školy aktivně podpořila/podporuje zapojení školy do mnoha projektů, které škole přinesly nejen finanční a materiální prostředky, ale i další vzdělání pedagogům a žákům.
 • Ředitelka školy navázala spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU a naše škola se stala tzv. fakultní školou. Toto s sebou přineslo užší kontakt s touto významnou vzdělávací institucí zejména v oblasti výběru nových zaměstnanců a také omlazení pedagogického sboru.
 • Ředitelka školy aktivně a velmi flexibilně zorganizovala provoz školy i v tak náročných obdobích, jako byla pandemie Covid-19 či začátek válečného konfliktu na Ukrajině a s ním spojený příliv ukrajinských žáků do školy.
 • Ředitelka školy v roce 2019 zabezpečila výuku na odloučeném pracovišti v budově bývalé školy na Malé Straně. Jednalo se zejména o vybavení tříd, zabezpečení školy a organizaci výuky.
 • Ředitelka školy je velmi otevřená integraci moderních technologií nejen do výuky, ale i do fungování školy. Za jejího působení byla kompletně zrekonstruována počítačová učebna, byly pořízeny pomůcky na výuku robotiky, 3D tiskárna či brýle pro virtuální realitu. Škola začala využívat speciální webovou aplikaci Školní program. Díky ní jsou např. elektronicky spravovány finance žáků či evidence dětí ve školní družině.
 • Ředitelka školy podporuje hudební vzdělání žáků, vybavila učebnu hudební výchovy a stála u zrodu pěveckého sboru Radoušek, který navázal na tradici někdejšího školního sboru.
 • Ředitelka školy na podzim 2023 dokázala v podstatě obratem zorganizovat a vyřešit krizovou situaci spojenou se stavbou sportovní haly, kdy škola přišla nejen o tělocvičnu, ale také o dílny, cvičnou kuchyňku a školní zahradu, kterou využívali zejména mladší žáci v družině. Bylo tedy nutné velmi rychle najít adekvátní možnosti realizace tělesné a sportovní výchovy či pracovních činností. 

V tomto výčtu bychom mohli zcela jistě pokračovat, ale věříme, že pro ilustraci situace je to dostačující. 

Je k zamyšlení, zda výběr nového ředitele přinese v tomto náročném období škole, a zejména jejím žákům, kvalitnější vedení. Otázkou je, zda možná výměna vedení neohrozí nejen chod školy, ale také kvalitu vzdělávání. Je důležité si uvědomit, že nové vedení nebude mít na bedrech pouze běžnou organizaci školy, ale také řešení mnoha výjimečných situací, které vyvstávají vzhledem k probíhající stavbě. 

 

Děkujeme za Vaši podporu, kterou vyjádříte svým podpisem.   

 

Starý Plzenec 28. března 2024                                              

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Starý Plzenec

Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.


Lenka Benediktová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lenka Benediktová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...