PETICE na podporu Kláry Vítkové - Rulíkové (paterčata)

Paní Klára Vítková - Rulíková se výrazně angažovala v pomoci rodině Kiňových a jejich paterčat. Místo vděku a uznání, o které paní Rulíkové ovšem vůbec nešlo, jí za rozhovor, který poskytla časopisu ONADnes hrozí od MPSV (ministryně Mgr. Michaely Marksové) vyhazov z práce. Přitom v dobré víře pouze popsala situaci a obavy, do kterých se děti rodiny Kiňových mohou postupně dostat.

Peticí žádáme ministryni  Marksovou, aby případ přezkoumala na základě všech dostupných informací a jednala ku prospěchu a nikoli ke škodě všech zúčastněných.

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme ministryni práce a sociálních věcí České republiky Mgr. Michaelu Marksovou, o přezkoumání rozhodnutí, které vedlo k udělení vytýkacího dopisu dlouholeté zaměstnankyni MPSV Kláře Vítkové – Rulíkové. Žádáme o prošetření celého případu týkajícího se její pomoci rodině Kiňových s jejich paterčaty, tedy nikoliv jen v souvislosti s jeho následnou medializací v časopise  OnaDnes. A to především v souvislosti s její dosavadní činností na ministerstvu i související činností mimo tento odbor.

Z vytýkacího dopisu vyplývá, že se veškerá pozornost MPSV omezuje na rozhovor poskytnutý časopisu OnaDnes dne 5. ledna 2015, a posuzuje jej nejen bez předchozích mediálních souvislostí, ale především bez relevantního kontextu týkajícího se činností vykonávaných paní Rulíkovou, pečovatelek a bez vazby k celkové situaci. Ve vytýkacím dopise hovoří paní Radka Soukupová, ředitelka odboru sociálního začleňování, o Etickém kodexu zaměstnanců resortu MPSV v tom smyslu, že paní Rulíková porušila článek 11 odst. 2, kdy se měla „vyhnout takovým činnostem, chování a jednání, jehož důsledkem by došlo ke snížení důvěry ve veřejnou správu v očích veřejnosti“ a zároveň měla jednat tak, aby její „chování přispívalo k dobré pověsti resortu MPSV“. V souvislosti s tímto odstavcem bychom rádi uvedli, že se paní Rulíková svou dobrovolnou činností a zejména iniciací podpůrných programů pro rodiny vícerčat zasloužila o dobrou pověst resortu mnohem více, než jak se o ně zasluhují odlidštěné administrativní úkony, s nimiž se většina z nás dennodenně setkává. Paní Rulíková si jeden takový odlidštěný administrativní přístup státního úřadu zažila na vlastní kůži, což ji vedlo v roce 1995 k založení Klubu dvojčat a vícerčat, který dnes funguje v 55 městech a obcích. Stovkám maminek vícerčat již paní Rulíková a další pracovnice Klubu za dlouhou dobu svého působení pomohly.

Paní Rulíková programy nejen iniciuje, ale věnuje jim soustavnou a všestrannou pozornost a osobně se na pomoci podílí. Je pak přirozené, že vyjadřuje i konstruktivní kritiku související se svým úsilím a v dobré víře i obavy o osud paterčat a výsledku péče, která je jim věnována. Paní Rulíková ve svém znepokojení není sama. Proto žádáme o přezkoumání případu v souvislosti s ostatními v minulosti vypomáhajícími pracovnicemi, a všemi v minulosti vzniklými problémy. Jako veřejnost dále vyjadřujeme znepokojení, neboť děti se evidentně nacházejí v rodině a pod dohledem osoby (prarodiče), který vykazuje známky agresivního chování. A velmi oceňujeme, že jsme na tuto skutečnost byli upozorněni nejdříve Českou televizí (seriál Paterčata) a až následně paní Rulíkovou. Zaměstnankyně Klára Vítková - Rulíková a její dlouholeté zkušenosti a lidské kvality jsou jistě pro resort MPSV přínosem, a proto žádáme, aby byly kroky vedoucí ministerstvo k udělení vytýkacího dopisu přezkoumány co do přiměřenosti takového zásahu.

Ve vytýkacím dopise je dále uvedeno, že se Klára Vítková – Rulíková začala vykonávat péči o paterčata, aniž se seznámila se zvyklostmi v romské komunitě. Vaše kritika v tomto bodu je dle našeho názoru nerelevantní. Zákony České republiky platí pro všechny její spoluobčany a nejsou nám známy žádné výjimky nebo speciální paragrafy týkající se romské komunity. Paní Rulíková při jednání s rodinou Kiňových i při rozhovoru právě na tuto skutečnost upozorňuje, pozastavuje se nad neochotou dodržovat zákony a pravidla tohoto státu, ve kterém rodina žije a jehož výhod sociálního systému požívá. Paní Rulíková se v rozhovoru zmínila, že přišla o ideály o romské komunitě. Že se jedná o neseznámení se paní Rulíkovou se základními zvyklostmi romské komunity, píše až Vaše ministerstvo. Zde je na místě se tázat, zda tedy popisované skutečnosti (finanční negramotnost, nevděčnost a organizační neschopnost) považuje MPSV u romské komunity za jejich základní zvyklosti?

Chtěli bychom dále upozornit na článek 14 odst. 2 již zmíněného Etického kodexu zaměstnanců resortu MPSV, kde se praví: „Poukáže-li zaměstnanec v dobré víře na posléze prokázané i neprokázané neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.“ Jsme přesvědčeni, že tento bod je relevantní v daném problému, protože zde evidentně došlo k neetickému chování a paní Klára Vítková – Rulíková se zachovala naprosto správně a přesně podle daného kodexu.

Za zcela neodůvodnitelné z hlediska etického i lidského však považujeme zveřejnění předběžné informace o chystaném propuštění Kláry Vítkové - Rulíkové, a to aniž by o tomto záměru MPSV byla zpravena nejprve ona sama.

Domníváme se, že zásah Vašeho resortu vůči paní Rulíkové může vést nejen ke ztrátě motivace Vašich zaměstnanců zavádět potřebné projekty a další podpůrná opatření v rámci Vašeho resortu a mimo něj, ale také ke ztrátě důvěry ve Váš úřad v očích široké veřejnosti. Zároveň postup MPSV poškozuje i činnost Klubu dvojčat a vícerčat, který již 20 let obětavě pomáhá stovkám maminek po celém území České republiky

Tolik potřebná konstruktivní debata o společenských otázkách a sociálněpolitických tématech je tímto uzavřena poukazem na zásady mlčenlivosti zaměstnance Vašeho resortu. Přesto, že celá situace vykazuje jak věcné tak právní disproporce. 

Ze všech výše uvedených důvodů žádáme o přezkoumání případu Kláry Vítkové - Rulíkové, včetně rozhodnutí o udělení vytýkacího dopisu, a věříme, že se od Vás, jakožto Ministerstva práce a sociální věcí dočkáme vstřícné reakce a otevřené komunikace týkající se této žádosti a především objektivního řešení daného případu. Jakožto Ministerstvo práce a sociálních věcí jste občanům v této záležitosti povinni vyhovět, a jak alespoň věříme, nikoliv jen formálně. 

Zároveň doufáme, že Vaše ministerstvo posoudí případ s ohledem na děti samotné, o které jde v této situaci především.

 

Za petiční výbor:
Petr Suda, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
Vítek Michalec, Benkova 1693, 140 00 Praha 4
Petr Kabrhel, Jeseniova 145, 130 00 Praha 3
Petra Adámková, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

 

K petici je možné se připojit podpisem na petiční arch, který můžete stáhnout na adrese
http://www.listopadjesteneskoncil.cz/wp-content/uploads/2015/02/Petice-Klára-Vítková-Rulíková-paterčata.pdf

Rozhovor, který se stal příčinou problémů Kláry Vítkové – Rulíkové:
http://ona.idnes.cz/patercata-a-klara-vitkova-rulikova-dtt-/spolecnost.aspx?c=A141229_184916_spolecnost_jup


Text Etického kodexu MPSV_PM_18_2012:
http://www.listopadjesteneskoncil.cz/wp-content/uploads/2015/01/Etick%C3%BD-kodex-MPSV_PM_18_2012.pdf 

 

Podepsané petiční archy je možné zasílat na adresu:
ASTON Cafe Restaurant
Preslova 13
150 00 Praha 5 - Smíchov