Petice Maršmeloun versus Anežský klášter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

My níže podepsaní občané nesouhlasíme s výstavbou modernistického, antropomorfního bytového domu v těsné blízkosti památky z první poloviny třináctého století, Anežského kláštera. Stavba má zasáhnout až do klášterního prostoru (zeď kláštera má být zbourána).

Žádáme orgány státní správy, aby chránily pražskou památkovou rezervaci a i vzhledem k tomu, že výstvba má proběhnout na pozemcích Prahy, aby zajistili zákonnost: uplatnění požadavků NPÚ a Ministerstva kultury pro tuto nesmírně citlivou lokalitu.

Považujeme za šokující skutečnost, že občané musí vyzývat orgány státní správy, aby jednaly podle zákona, nicméně věc zašla tak daleko, že investor už čeká na stavební povolení...

 

Popis kauzy

Investor, firma  Praga Progetti e Investment, s.r.o. IČ: 25126172 žádá o povolení výstavby modernistického antropomorfního bytového domu („Maršmelounu“) v těsném sousedství památky z první poloviny 13. století, Anežského kláštera, jak dokládá vizualizace:

 Jedná se o výstavbu na pozemcích, vlastněných až na jednu výjimku  Hl. M. Prahou, které má investor po dokončení stavby získat do svého vlastnictví na základě smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené  MHMP.

Lokace zamýšlené stavby

Jedná se o pozemky na  parcelách  č. 904 (vlastní investor), 905 (vlastní Praha), 906 (vlastní Praha), 907 (vlastní Praha), 908 (vlastní Praha), 909/1, 910/2, 910/3, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 900/1, 900/2, 901/2 a 902/2 v k.ú. Staré Město, U Milosrdných, Kozí, Malá Klášterská, Praha 1, které se nacházejí na území Pražské památkové rezervace.

Dokladování nezákonnosti

Citace ze závazného stanoviska Ministerstva kultury z roku 2010, které investor svým stavebním záměrem v plném rozsahu porušuje. (Dodrženo není nic):

„Výstavba bytového domu na pozemcích parc. č. 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 910/2, 910/3, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 900/1, 900/2, 901/2 a 902/2 v k.ú. Staré Město, U Milosrdných, Kozí, Malá Klášterská, Praha 1, které se nachází na území Pražské památkové rezervace prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. městě Praze, v rozsahu předložené dokumentace Bytový dům U Milosrdných, 110 Praha 1 – Staré Město, zpracované Ing. arch. Marií Kašparovou, CKA 00571, ve společnosti PRINS spol. s r.o., Bruselská 14, Praha 2, v dubnu 2008 (která je uložena v archivu MHMP OKP pod čj. 291918/2008) je z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustná.“

Ve věci bylo vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze (dále též „NPÚ-ÚOPHMP“ nebo „odborná organizace“) čj. NPÚ 311/7315/2008 ze dne 16. července 2008. Odborná organizace při dodržení podmínek souhlasila s realizací záměru žadatele. Požadovala:

 1. tradiční členění, tzn. okenní otvory (případně balkony nebo lodžie) budou odpovídat patru, k němuž patří, tj. nebudou zasahovat přes více podlaží
 2. fasády nebudou zavěšené, ale budou tradičně řešené s okny a případně dalšími prvky
 3. dvorní fasáda nebude nakloněna
 4. materiál fasády bude tradiční stejně jako střešní krytina
 5. u stromů navržených ke kácení bude předložen dendrologický průzkum
 6. upravený návrh bude předložen NPÚ-ÚOPHMP k posouzení
 7. v dostatečném předstihu bude proveden záchranný archeologický výzkum
 8. stavebnímu úřadu bude předloženo písemné potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu.

Stanovené podmínky NPÚ-ÚOPHMP odůvodnil mimořádně citlivou polohou zamýšlené stavby na rozhraní předasanační zástavby Anežské čtvrti a asanačního území. Především se jedná o bezprostřední sousedství kulturní památky barokního Kláštera Milosrdných bratří na západní straně a národní kulturní památky Anežského kláštera. Extravagantnost volně rozházených velkoplošných otvorů po fasádě, materiálové řešení fasády, naklonění dvorní fasády ani převýšená „střecha“ zamýšlené novostavby maskující dvě podlaží neodpovídají ani vzdáleně komornímu prostředí lokality. V minulosti se NPÚ-ÚOPHMP k zástavbě opakovaně vyjadřoval. Ve věci bylo vydáno i rozhodnutí prvoinstančního orgánu čj. OPP 30694/99 ze dne 4. října 1999, v němž byly mimo jiné stanoveny podmínky:
1. střecha objektu bude sedlová s výškou hřebene + 17.2 = 204.8 m.n.m., kóta korunní římsy bude na úrovni +13.1 = 200.7 m.n,m.

2. sedlová střecha bude mít krytinu z pálených tašek bobrovek 3, okna budou dřevěná v dřevěných rámech
4. omítky budou štukové.

Cílem novostaveb vstupujících do tohoto prostředí by měla být náprava urbanistických omylů, spočívající mimo jiné ve scelení stávající zástavby a nikoliv v jejím dalším rozrušování.

Navržená novostavba toto pojetí nesplňuje, neboť do historického prostředí vstupuje „neadekvátním a bez nadsázky arogantním“ způsobem. Její solitérní kompozice, hrubé architektonické řešení a až ostentativní cizorodost je ve výrazném a nesmyslně prvoplánovém protikladu k dochované historické zástavbě. Závazné stanovisko prvoinstančního správního orgánu označuje za vnitřně rozporné, když vyjma jedné vlastní podmínky nestanovil žádné omezení realizace záměru žadatele. Odborná organizace přitom podmínila uskutečnění záměru množstvím konkrétních podmínek. Prvoinstanční orgán neuvedl důvody, pro které se odchýlil od vyjádření odborné organizace, pouze konstatoval, že se s jejími námitkami neztotožnil, ale přihlédl k vyjádření žadatele. Předmětná stavba je též v rozporu s nařízením vlády č. 66/1971 Sb., které ukládá dbát při nové výstavbě architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby.“

 

Přílohy podnětu

 1. Závazné stanovisko Ministerstva kultury z roku 2010. (Bylo ignorováno stavebním úřadem, což je porušení Stavebního zákona.)
 2. Smlouva o smlouvě budoucí mezi MHMP a investorem. (Praha prodává investorovi pozemky pro stavbu za cenu nižší než je v místě obvyklá), což je porušení zákona o obcích a porušení povinnosti při správě cizího majetku dle NOZ.
 3. Vizualizace zamýšlené stavby (Dokladuje nerespektování Pražské památkové rezervace, stavba je vestavěna přes zeď Anežského kláštera). – Porušení památkového zákona.
 4. Maršmeloun versus Anežský klášter - Popis kauzy.
 5. Snímek facebookové stránky protestu: přes 1300 demonstrantů.

 

Požadavky petentů  (každý bod je samostatným podnětem, žádám, aby dle petičního zákona bylo na každý bod zvlášť odpovězeno.)

Aby zastupitelstvo prahy 1

 1. Vzalo na vědomí plánovaný protest odpůrců stavby modernistického bytového domu U milosrdných v bezprostřední blízkosti památky z první poloviny 13. století, Anežského kláštera. Demonstrace se koná 15.4. od 18 hodin před budovou Úřadu Praha 1 Vodičkova 18. Na demonstraci je na facebooku přihlášeno přes 1300 lidí, kteří žádají, aby v této kauze byl dodržen zákon.
 2. Přijalo usnesení, že plánovaná stavba nerespektuje politiku výstavby na Praze 1 a zásady ochrany památek dle přijatých politik Prahy 1.
 3. Podalo úkol na stavební odbor Prahy 1 prošetřit, proč Stavební úřad Prahy 1 v územním řízení a ve stavebním povolení nevzal v potaz Závazné stanovisko Ministerstva kultury z roku 2010, resp. požadavky NPÚ v něm uváděné.
 4. Podalo úkol na stavební odbor Prahy 1 prošetřit, proč Stavební úřad Prahy 1 nevypořádal námitky, podané občanskými sdruženími a dotčenými SVJ v územním řízení. (U všech připomínek byl uveden prostý přípis dvou slov: „Zamítá se“) – bez uvedení dalšího důvodu. Tento postup je v rozporu se Stavebním zákonem a zakládá procesní neplatnost územního řízení.
 5. Uložilo Stavební komisi zastupitelstva Prahy 1 úkol vypořádat v souladu se stavebním zákonem námitky občanských sdružení a SVJ, které se zúčastnily řízení.
 6. Podalo podnět k zahájení přezkumu dosavadních rozhodnutí Prahy 1 v této kauze u odvolacího orgánu dle stavebního zákona a dle zákona o ochraně památek, procesního řádu a předpisů souvisejících.
 7. Zmocnilo starostu, aby podal podnět na zastupitelstvo MHMP a na kontrolní výbor MHMP, že smlouva mezi MHMP a investorem je ze strany investora nedodržována, cituji dotčenou část smlouvy, kterou investor porušil: "Účelem této smlouvy (Smlouvy o smlouvě budoucí), je poskytnout budoucímu kupujícímu pozemky pro výstavbu domu uvedeného v ustanovení 1.2. s cílem zajistit, aby tato výstavba proběhla v souladu s architektonickým charakterem Starého Města a s místními potřebami." Toto prokazatelně nebylo dodrženo (nedodržení závazného stanoviska Ministerstva  kultury a požadavků NPÚ) a vzhledem k tomu, že Praha 1 je v důsledku nedodržování této smlouvy tzv. poškozenou třetí stranou, může být i stranou žalující neplnění podmínek dle této smlouvy.
 8. Podalo podnět na zastupitelstvo MHMP a na kontrolní výbor MHMP ke kontrole smlouvy o smlouvě budoucí (viz přílohy)  s upozorněním na skutečnost, že prodejní cena pozemků pro stavbu investorovi je nižší než je cena obvyklá. (Jedná se o pořizovací restituční cenu, jak dokládáme v příloze.) – Tento postup stanovení ceny je nezákonný a zakládá neplatnost této smlouvy.
 9. Podalo podnět ke kontrolnímu výboru Prahy 1 k přezkoumání procesu, jakým je prováděna památková ochrana na Praze 1, pokud je na takto křiklavých případech doložitelné, že tato ochrana v rozporu se zákonem neprobíhá. Cílem kontroly  nechť  je i návrh procesních či organizačních opatření, které zamezí podobným kauzám do budoucna.
 10. Podalo dotaz na právníka Prahy 1, aby přezkoumal smlouvu o smlouvě budoucí mezi MHMP a investorem, konkrétně podmínky odstoupení MHMP od smlouvy se záměrem tuto pro Prahu a zejména pro Prahu 1 nevýhodnou smlouvu vypovědět.  (Pokud do určitého termínu nenastane stavební povolení, smlouva se ruší).

 

Vypracoval

Občanský monitoring , www.obcanskymonitoring.cz

Kontakt: Mgr. Vítězslav Praks, PhD.

info@obcanskymonitoring.cz

Datová schránka: 9t5ftud

Tel. 606 577 286


Vítězslav Praks    Kontaktujte autora petice