Petice Evropskému parlamentu za navrácení českých dětí do ČR

Petice určená Evropskému parlamentu: My, níže podepsaní, jsme znepokojeni postupem norských orgánů ve věci bratrů Davida a Denise Michalákových, kteří, stejně jako jejich rodiče, jsou výhradně státními občany České republiky (Evropské Unie) a byli v Norském království umístěni do pěstounské péče. Dle našeho přesvědčení došlo zásahem norského Úřadu pro děti (Barnevernet) a následným soudním řízením k porušení práv nezletilého Denise a Davida a jejich matky Evy Michalákové; tyto zásahy vykazují znaky úřední zvůle a šikany českých občanů v Norsku. Za zásadní považujeme: 1. Poskytnutí mladšího syna Evy Michalákové k adopci a ztráta rodičovských práv ke staršímu synovi z rozhodnutí norských úřadů, ač se jedná o občany EU. 2. Rozdělení obou bratrů do dvou pěstounských rodin. 3. Nevyužití možnosti umístit bratry do pěstounské péče někoho z blízkých příbuzných, ačkoliv o to žádali (sestra Evy Michalákové, Zuzana Sovková, i její otec, dědeček dětí Jiří Pavelka). 4. Nedostatečnou lékařskou péči zejména v případě Denise. 5. Omezení kontaktu matky se syny na dvě setkání po dvou hodinách ročně, ačkoliv nebylo prokázáno, že by dětem nějak ublížila, a o děti projevuje zájem. 6. Neumožnění samostatného kontaktu dětí s jejich dědečkem, panem Jiřím Pavelkou. 7. Nezajištění výuky českého jazyka pro oba nezletilé a bránění v používání jejich rodného jazyka při komunikaci s matkou. Tím došlo dle našeho názoru k porušení jejich základních lidských práv, zejména potom práva na rodinný život dle čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních lidských svobod a dále k opakovanému porušení Úmluvy o právech dítěte. Tato porušení stále trvají a jsou během času prohlubována. Norské úřady neprojevují žádnou vůli k nápravě. Žádáme příslušné orgány EU, jmenovitě Evropský parlament, aby nejen využili všechny možné zákonné prostředky, které jim dává mezinárodní právo, ale aby též aktivně jednali na politické a diplomatické úrovni s představiteli Norského království, to vše s cílem zabránit dalšímu porušování lidských práv Davida a Denise Michalákových a dosáhnout jejich návratu do České republiky.


Pavel Pešan    Kontaktujte autora petice