Otevřený dopis ministru Petru Gazdíkovi od zástupců z řad obcí, neziskových organizací a aktérů ve vzdělávání

Vážený pane ministře, 

obracíme se na Vás se žádostí o řešení problému, který nám vznikne v roce 2022 ukončením projektů z  výzev OP VVV č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. a  OP VVV č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Situace v našich školách je ve srovnání s celorepublikovým průměrem podstatně složitější, neboť významný podíl dětí a žáků našich škol pochází ze sociálně vyloučeného prostředí a k tomu, aby byli ve studiu úspěšní, potřebují zvýšenou podporu. Vysoká koncentrace dětí a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami zároveň klade zvýšené nároky na učitele, kterých je v našem regionu nedostatek, stejně jako dalších podpůrných profesí ve vzdělávání (např. školních psychologů, sociálních pedagogů a speciálních pedagogů).

Naše obec/organizace se proto zapojila do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj s cílem zlepšit situaci v oblasti vzdělávání v našem městě. Společně jsme analyzovali situaci našeho vzdělávacího systému a připravili jsme strategický dokument Místní plán inkluze, na základě kterého čerpáme prostředky OP VVV z výzev určených pro obce spolupracující s ASZ. Díky tomu postupně se naplňují cíle tohoto plánu.  Vznikly podpůrné pracovní pozice pro školy (školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent, motivační pracovník/koordinátor včasné péče, koordinátor inkluze ve škole,  koordinátor inkluze na obci, lektor doučování, sociální pracovník, metodik asistentů pedagoga a školních asistentů, kariérový poradce, pracovník předškolního klubu, apod. ) a bylo realizováno mnoho aktivit, které nám pomohly v naší činnosti (doučování, kroužky zdarma, odborné workshopy pro rodiče, semináře pro pedagogy, apod.).

V letech 2017 až 2022 se tak prostřednictvím 60 projektů podařilo podpořit proinkluzivní opatření ve školách za více, než 1 miliardu 126 milionů Kč. Podle veřejně dostupných informací MŠMT bylo z toho jen ve výzvě 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro SVL II ve spolupráci ASZ s městy ČR realizováno celkem 26 projektů v objemu 729,8 milionů korun a ve  výzvě 02_16_039 Inkluzivní vzděláván 24 projektů a 252,3 milionů korun. Projekty v roce 2022 skončí. Není zajištěno návazné financování pracovních pozic a poskytovaných služeb. Reálně hrozí jejich zaniknutí. V důsledku toho přijdeme o kvalifikované pracovníky, kteří již několik let úspěšně vykonávají přímou podporu dětem a žákům a dalším kolegům pedagogům, kteří také s dětmi pracují. Výzvy pro  oblast vzdělávání se mají dle předpokladů realizovat nejdříve na konci roku 2022, spíše však začátkem roku 2023. To pro obce, jejich školy a školská zařízení, které nemají finanční možnosti k překlenutí doby mezi ukončením dotace a získáním nové, znamená, že je ohrožena celá řada odborných pozic osob, které se podílejí na  podpůrných opatřeních a řadě aktivit, které pomáhají školám zvládnout ztížené podmínky pro vzdělávání dětí. Až roční mezera ve financování může způsobit, že se již nepodaří angažovat na školách ověřené a schopné spolupracovníky v odborných pozicích (kariéroví poradci, koordinátoři inkluze na školách a další) a nastartované aktivity v našich obcích budou významně znehodnoceny až ztraceny. Obce nemají vzhledem k situaci v ČR prostředky na dlouhodobé financování takových aktivit. Pro řadu realizovaných opatření je klíčové financování OP VVV, budoucího OP JAK. Personální pozice typu koordinátora inkluze, nebo kariérových poradců s navýšeným úvazkem by bylo potřeba trvale a systémově financovat, protože mimo operační programy na ně v praxi nejsou odpovídající zdroje a zřizovatelé je nejsou schopni hradit  ze svých zdrojů. Více informací ohledně projektů je dostupných na adrese: https://opvvv.msmt.cz/clanek/projekty-op-vvv-v-krajich.htm.

Obracíme se proto na Vás, zda by bylo možné vzniklou situaci vyřešit, zda by bylo možné nalézt finanční prostředky z výzev OP JAK, nebo uspíšit vypsání výzev tak, aby nedošlo k přerušení financování potřebných nástrojů a opatření ve školách a školských zařízeních ve strukturálně postižených územích.

Děkujeme Vám.


Pavla Korousová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavla Korousová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...