Otevřený dopis Vládě ČR - nezapomínejte na studenty vysokých škol

Vážení členové vlády ČR,

obracíme se na Vás touto formou v reakci na uzavření vysokých škol v České republice.

Požadujeme po Vládě ČR, aby začala aktivně řešit otázky dopadů uzavření vysokých škol, a aby se prioritou v případném uvolňování protiepidemických opatření stalo obnovení praktické výuky a experimentální činnosti na vysokých školách.

Prosíme, NEZAPOMÍNEJTE NA UNIVERZITY!

Jakkoliv chápeme složitou situaci a respektujeme opatření, rádi bychom upozornili na dopady těchto omezení na fungování vědy a vzdělávání v Česku. Vysoké školy operativně zahájily bezkontaktní výuku, avšak ta sama o sobě v mnoha oborech neposkytuje adekvátní náhradu. Zákaz praktické výuky na vysokých školách však v mnoha nezdravotnických oborech (zejména přírodovědných, technických, pedagogických a profesně orientovaných) znamená citelný zásah nejen do průběhu akademického roku, ale zejména do možnosti zdárně naplnit profil absolventa studijního programu tak, jak byl schválen v akreditačním řízení. V mnohých studijních programech, resp. vysokoškolských oborech je přímá/prezenční praktická výuka nepostradatelná a nelze ji nahradit výukou distanční. A to bez ohledu, zda jde o bakalářské, navazující magisterské či doktorské studijní programy.

Jak jsme Vám, ale i dalším členům Vlády ČR avizovali již na podzim, nebude z časových a logistických důvodů možné řadu kurzů do konce akademického roku realizovat. V důsledku vládních opatření je studentům zároveň znemožněno pracovat na experimentální části jejich kvalifikačních prací, které jsou zpravidla součástí rozsáhlejších výzkumných projektů. Přitom právě akademická a další vědecká pracoviště, vysoké školy a studenti hrají v těchto těžkých dobách významnou roli v boji proti šíření koronaviru. A to nejen svoji činností dobrovolnickou.

Samotné studium je dnes pro studenty náročné v několika ohledech. Narušení prezenční výuky a experimentální činnosti vede mnohé k nezaviněnému prodlužování studia. Experimenty a další výzkum musely být často zastaveny, což se týká i víceletých projektů. U řady studentů to bude znamenat vyměření poplatků za delší studium, což může mít za následek závažné sociální důsledky, neboť v řadě případů budou muset začít se svým výzkumem od nuly. V jiných případech je jim znemožněna řádná příprava ke zkouškám či psaní závěrečných prací.

Vyzýváme vás proto k přijetí zákonné úpravy, která u dotčených studijních programů zajistí:

● posunutí maximální doby studia minimálně o období uzavření vysokých škol,

● pozastavení vyměřování poplatku za delší studium ze strany vysokých škol, minimálně o období uzavření vysokých škol,

● prodloužení podpory doktorandských stipendií minimálně o období uzavření vysokých škol, neboť pokud nemá mít uzavření vysokých škol dopady na jejich vzdělávací a vědeckou činnost, je nutné kompenzovat nucené zastavení podstatné části výzkumu.

Prominutí poplatků za delší studium a vyplácení doktorandských stipendií již o podzimní dobu narušeného studia má výrazné finanční dopady na stipendijní fondy jednotlivých fakult a zprostředkovaně i finanční situaci vysokých škol. Již prominutí poplatků v letním semestru 2020 znamenalo citelný rozpočtový výpadek. Tyto stipendijní fondy slouží nejen k podpoře výborných studentů, ale také k financování jejich vědecké činnosti, mobility, vědeckého provozu a dalších aktivit souvisejících se studiem, jakož i sociální podpoře. Žádáme Vás proto tímto o vytvoření kompenzační finanční podpory pro dotčené fakulty. Věříme, že společnými silami se podaří tuto komplikovanou situaci zvládnout.

Jsou-li v České republice vzdělání a věda prioritou, je nutné co nejvíce omezit škody, které v těchto oblastech vznikají důsledkem protiepidemických opatření.  

Spoléháme proto na Vaši podporu.


David Hurný, Univerzita Karlova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji David Hurný, Univerzita Karlova svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...