Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Waldorfské školy Pardubice vládě

My níže podepsaní pedagogové, pracovníci a rodiče Základní školy Waldorfské Pardubice se připojujeme k „Otevřenému dopisu předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021 Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno“ a v upraveném textu zohledňující lokální odlišnosti se vyjadřujeme za naši školu: Otevřený dopis Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno zde.

Otevřený dopis předsedovi vlády, ministru zdravotnictví a ministru školství Základní školy Waldorfské Pardubice

Vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři zdravotnictví a školství, obracíme se na Vás jako vedení školy, učitelé a rodiče žáků školy s naléhavou žádostí o úpravu vládních opatření ve školství.

Již 35 týdnů školního roku od vládních představitelů a expertů slýcháváme, že školství, zejména umožnění prezenční výuky ve škole, je jednoznačnou prioritou. Ve skutečnosti ale naprostá většina našich dětí do školy již více než 20 týdnů nesmí chodit.

V září 2020 Vás veřejně oslovila Asociace waldorfských škol (AWŠ ČR), jíž je naše škola členem, s odborně podloženými požadavky na řešení epidemie ve školách. Zároveň jako profesní pedagogická asociace upozornila na hrozící škody na dětech při zavádění pedagogicky a psychologicky neodborných a z dlouhodobé perspektivy nepromyšlených opatření.

Ignorováním těchto upozornění a zavedením přísných opatření ve školství (a v Evropě svou dlouhodobostí ojedinělých) bohužel došlo vedle diskutabilního efektu potlačení epidemie k velkým škodám na mladé generaci. Nejen v počtu obětí epidemie jsme jedni z nejzasaženějších v Evropě. I české děti a mládež jsou v důsledku vládních opatření velmi postiženi a bude trvat mnoho měsíců, než se nám podaří škody napravit. Tím nemyslíme jen doučení kognitivních znalostí, ale zejména nápravu škod na fyzickém i duševním zdraví, obnovu motivovanosti dětí k práci a učení, obnovu sociálních kompetencí, obnovu zdravých životních rytmů, obnovu vztahu k pohybu, sportu a umění.

Došlo k poničení toho, co je pro zdravé školství základní podmínkou. Pokud má moderní škola fungovat jako místo pro výchovu a vzdělávání mladé generace, je nutné budovat zdravé klima školy postavené na důvěře a mezilidských vztazích. Mnohé školy se stávají stále více místy frustrace a kolbištěm polarizované společnosti.

Považujeme za nepřijatelné, že po roce epidemie stále nemáme validní a transparentně diskutovaná data o šíření nákazy v jednotlivých věkových skupinách ve školách a místo toho máme jen irelevantní útržky dat o školách jako ohniscích nákazy.

Řada matematiků a dalších odborníků se zabývá na základě zadání vlády vytvářením modelů, jak si poradit s šířením nákazy. Na druhou stranu odborná veřejnost jako zástupci škol, učitelé, psychologové a další, kdo jsou s dětmi v úzkém kontaktu, nebyla dostatečně vyslyšena a neproběhla širší odborná diskuse. Touto cestou tedy nemohly být názory z obou stran podrobeny kritické analýze, na základě které by vznikl funkční a tedy aplikovatelný model pro udržitelnost výuky ve školách.

Považujeme za nepřijatelné, že po vládním rozhodnutí o nutnosti Ag testování neproběhla motivační kampaň a otevřená diskuse s různými odbornými názory a následně kvalitně řízenou realizací a logistikou testování.

Zároveň máme za důležité uvést, že mezi dětmi, kterým byl již přístup do naší školy umožněn, je stále část dětí, která přesto zůstala doma. Někteří rodiče odmítají jakoukoliv formu testování a to i proto, že státem nejsou poskytnuta validní data. Tato data by měla být veřejnosti bezodkladně předložena.

Považujeme za zcela nepřijatelné, že místo toho se školy staly testovacími centry a kontrolními orgány validity testů. Dodané Ag testy mají k tomu velmi diskutabilní kvalitu. Naše škola na tuto situaci zareagovala zorganizováním kvalitního PCR testování, na jehož financování jsme dosud sháněli peníze z různých nestátních zdrojů, a proto vítáme v této záležitosti avizovanou aktuální změnu podpory ze strany státu. To konečně odpovídá standardům moderní společnosti.  

Ze všech výše uvedených důvodů a v souladu s výzvou AWŠ ČR Vás proto zdvořile žádáme:

1)  O transparentní, veřejné a průběžné vyhodnocování výsledků testování ve školách a skutečně odpovědnou analýzu rizik na základě získaných empirických dat.

2)  Vzhledem k pravidelnému testování našich dětí požadujeme přechod z rotační na plně prezenční výuku. Rotační výuka má opodstatnění pouze v případě vyšší míry pozitivity prováděných testů a v okamžiku vyčerpání jiných ochranných opatření mimo resort školství. Je-li však pozitivita prováděných testů velmi nízká či nulová, není třeba děti v příslušné škole posílat do distanční výuky.

3) O změnu způsobu testování. Podporujeme možnost testování v domácím prostředí žáka.  

4) O umožnění výuky bez roušek, neboť rouška může být příčinou psychických či zdravotních obtíží. Není již možné dále ignorovat problémy přinášející až 7hodinový každodenní pobyt v roušce. Navíc roušky nemohou být účinné v prostředí třídy a při živém vyučování. Zároveň plně respektujeme ochranu dýchacích cest pro žáky, jejichž osobní a rodinná situace to vyžaduje. Pokud by to bylo z epidemiologických důvodů nutné, upřednostňujeme PCR testování před povinným mnohahodinovým pobytem v rouškách znemožňujícím kvalitní vyučování.

5) O povolení sportování a zpěvu ve vyučování, protože obě tyto aktivity mají naprosto zásadní vliv na zdravý vývoj dětí. V souladu s RVP ZV je vyučování v naší škole protkáno napříč předměty zpěvem a pohybem a jejich celoroční zákaz je fatální pro zdravé vyučování.

6) O povolení škol v přírodě, které už samy o sobě snižují četnost mezitřídních kontaktů. Navíc v případě preventivního PCR testování se riziko minimalizuje úplně. Naopak mohou společné akce zásadním způsobem pomoci dětem v obnovení důvěry a vztahů ve třídě, navíc ve zdravém venkovním prostředí s pohybem a sportem.

Naším společným závazkem je výchova a vzdělávání mladé generace a společné budování zdravé a moderní školy. Proto Vám děkujeme za posouzení našich návrhů a ochotu vyhovět našim požadavkům. 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na stále aktuální dopis Asociace waldorfských škol, na který svými požadavky navazujeme. http://www.iwaldorf.cz/ukazcely.php?link=c2010001)

V Pardubicích dne 7. 5. 2021

Milan Barták, ředitel školy

Monika Žďárová, třídní učitelka

Daniel Vychodil, třídní učitel

David Rychtařík, předseda školské rady

+ seznam přiložených podpisů pedagogů, pracovníků a rodičů Základní školy Waldorfské Pardubice


Milan Barták    Kontaktujte autora petice