Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci deinstitucionalizace ze 6. 5. 2020

Vážená paní ministryně,
obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni situací v sociálních službách a zastavením jejich deinstitucionalizace.

 • Zastaralý systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektující jejich potřeby a práva zaručené
  zákony. Smutným dokladem jsou zveřejněné kauzy ústavů (např. Slunečnice, Vejprty, Náměšť). Současná pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústavech vystaveni: segregace,
  izolace, zvýšené riziko nákazy mezi množstvím lidí a nedostatečná zdravotní péče…
  Přesto jsou ústavní, rezidenční služby v České republice dále rozvíjeny a podporovány:
  • investováním a provozováním velkokapacitních pobytových zařízení ústavního typu,
  • nedostatečnou podporou komunitních služeb a pečujících osob,
  • nedostatečnou prevencí institucionalizace ohrožených dětí, dospělých i seniorů.
 • V podobě, v jaké byla předložena, rezignuje novela Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na závazky České republiky směřující k deinstitucionalizaci sociálních služeb. Neinkorporuje do sebe povinnost činit postupné kroky směřující k rozvoji podpory lidí v jejich přirozeném prostředí formou terénních a ambulantních služeb a utlumovat činnost ústavních
  zařízení, ani nezakotvuje mechanismy, které by zabránily vzniku nových ústavů či dalšímu rozvoji těch stávajících. (Právní argumentace k novele viz Příloha).
 • Navzdory mnohaleté přípravě a již druhému předatování zůstal Akční plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě v ČR ve své poslední podobě návrhem sice rozsáhlým, ale velmi obecným a deklaratorním. Není to realizovatelný plán skutečné změny, neobsahuje konkrétní kroky, termíny ani rozpočty. Reálně se tedy o žádný akční plán nejedná, a nelze tak od něj ani očekávat, že by mohl přinést zásadní změnu v systému sociálních služeb směrem k jejich deinstitucionalizaci. Navíc nemůže být zárukou pro evropské dotace v tom, že by garantoval, že nebudou financovány nové instituce či investováno do stávajících.
 • Koncepce rozvoje komunitních a individualizovaných služeb chybí. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 zůstala v deklaratorní rovině, nenaplňovaná, navíc obsahuje i pasáže, podle kterých mohou být dále rozvíjeny i ústavní, velkokapacitní instituce.
 • Citelně chybí také participace lidí s postižením, zapojení uživatelů sociálních služeb do rozhodovacích procesů. Za významný nedostatek přípravy předkládané novely Zákona o sociálních službách považujeme skutečnost, že lidé, na které tato novela bude mít největší dopad, lidé, kterým jsou sociální služby poskytovány, nebyli a nejsou zapojeni do její přípravy a jejich pohledy a přání nebyly při přípravě novely brány jako relevantní.Vážená paní ministryně, při vědomí výše uvedeného Vás naléhavě žádáme o následující:

 1. Nepředkládejte vládě novelu Zákona o sociálních službách ve stávající podobě, ale připravte novelu, která bude výrazem respektu k právu lidí se znevýhodněním na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.
 2. Konejte proaktivně ve smyslu naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety. Začněte se skutečnými změnami směrem k podpoře lidí v jejich prostředí, bez doživotního pobytu v ústavu, bez ztráty vztahů, bez ztráty neformální pomoci od rodiny a komunity, bez ohrožení vyplývajících z pobytu v ústavech a s podporou moderních sociálních služeb a na základě principů individualizované podpory a péče.

Jen následující aktivity mohou prokázat restartování deinstitucionalizace:

 • investování do komunitních služeb a podpory pečujících osob,
 • zastavení investic do výstavby ústavů,
 • zastavení přijímání lidí do ústavů.

Předem děkujeme, že našim argumentům a výzvě budete věnovat pozornost.
S pozdravem

za Jednotu pro deinstitucionalizaci
Mgr. Terezie Hradilková, předsedkyně
+ 420 777 234 030, terezie.hradilkova@podporatransformace.cz

za Alianci pro individualizovanou podporu
Agáta Jankovská, ředitelka
+420 777 242 823, agata@detiuplnku.cz

za Platformu pro sociální bydlení
Štěpán Ripka, Ph.D., předseda
+420 774 541 245, stepan.ripka@socialnibydleni.org

za Asociaci vzdělavatelů v sociální práci
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., předsedkyně výkonné rady ASVSP
+420 731 664 215, tmatulay[zavinac]gmail.com

a akademičtí pracovníci:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., Katedra sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
David Kocman, Ph.D., University of Leicester
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze a Sociologický ústav, AV ČR
doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D., sociolog, Centrum pro teoretická studia UK/AV ČR
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., vedoucí Katedry křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
prof. PhDr. Libor Musil, CSc., profesor Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Katedra sociální práce FF UK Praha
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D., Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
doc. Tereza Stockelová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK
Michal Synek, Ph.D., Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky
doc. PhDr Jan Šiška, Ph.D., Pedagogická fakulta UK
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D., Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita


Příloha - právní argumentace


Web organizace Jednota pro deinstitucionalizaci


Mgr. Terezie Hradilková, předsedkyně organizace Jednota pro deinstitucionalizaci    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Terezie Hradilková, předsedkyně organizace Jednota pro deinstitucionalizaci bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...