Otevřený dopis evropských autorů knih

 

Otevřený dopis evropských autorů knih evropským instancím (22. října 2015)Chraňte autory, zachovejte autorské právo!

 

Řekněme to otevřeně: my, autoři knih, nechápeme, proč tak tvrdošíjně a za každou cenu chcete „reformovat“ autorské právo v Evropě.

Když se Evropská komise zaměřila na autorské právo, aby podpořila vznik „jednotného elektronického trhu“, zvolila špatný terč. Vždyť  nezbytnou podmínkou tvorby je také autorské právo a snaha oslabit ho by znamenala oslabit zdroj trhu elektronických knih ještě dřív, než se vůbec rozvine. Oslabené autorské právo znamená ochuzení literatury.

Autorské právo není překážkou oběhu děl. Postoupením svých práv umožňujeme, aby naše díla byla překládána a rozšiřována do nejrůznějších jazyků v nejrůznějších zemích. Existují-li nějaké brzdy jejich šíření, jsou to brzdy ekonomické, technologické či daňové, a měli byste se proto zaměřit spíše na monopoly, proprietární formáty či  daňové podvody!

Evropský parlament přijetím značně pozměněné verze zprávy, kterou předložila Julia Reda, znovu jasně potvrdil, jak důležité je zachovat autorské právo a křehkou ekonomickou rovnováhu mezi různými instancemi knižní produkce. Bohužel nerozvážně ponechal otevřená vrátka také pro množství výjimek z autorského práva – výjimek, které by mohly být vytvořeny, rozšiřovány, prohlášeny za povinné, sladěny Komisí, někdy bez ohledu na to, jak na požadavky čtenářů a jiných uživatelů již odpověděla národní řešení.

Čím zavádění stále většího počtu výjimek z autorského práva napomůže tvorbě? Kolik je jich potřeba (archivování, elektronické výpůjčky, školství, výzkum,  počítačové prohledávání textů a dat, díla transformovaná,  díla osiřelá nebo taková, která nejsou k dispozici na trhu...), aby se výjimka stala pravidlem a autorské právo výjimkou?

Autorské právo je pro nás zásadní, protože nám dává ekonomická a duševní práva k našemu dílu.

Je základnou,  na níž stojí naše evropská literatura; je zdrojem ekonomického bohatství pro naše země, a tím také zdrojem pracovních míst; je zárukou financování tvorby a zachování řetězce knižní produkce; je základem našich výdělků. Díky němu můžeme sklízet plody své práce, což nám zaručuje svobodu a nezávislost. Nechceme se vracet do dob mecenášství ani žít z případných státních podpor, nýbrž z užívání svého díla. Psaní je zaměstnání, žádný koníček pro zábavu.

Autorské právo v průběhu posledních staletí umožnilo demokratizaci knih a v budoucnu umožní rozvoj elektronické tvorby a jejího šíření k co nejširší veřejnosti. Autorské právo, jakkoli je dědictvím minulosti, je i moderním nástrojem slučitelným s využíváním nových technologií.

Je třeba přestat stavět autory proti čtenářům. Literatura by bez autorů neexistovala a bez čtenářů by zase neměla žádný smysl. Autoři jsou bytostně a rozhodně otevření změnám a vývoji světa, v němž žijí. Hlasitěji a silněji než kdokoli jiný hájí právo na svobodu názorů, svobodu slova i svobodnou tvorbu. Jsou nakloněni sdílení myšlenek a vědění, je to důvod jejich existence. I oni jsou v první řadě čtenáři.

My, evropští autoři knih, žádáme Evropu, aby ustoupila od rozšiřování rozsahu a počtu  výjimek z autorského práva. Zajištění jakési „kompenzace“ nemůže nahradit příjmy z komerčního využívání děl, zejména jsou-li autoři už tak ve stále nejistějším materiálním postavení. Žádáme Evropu, aby bojovala proti pokušení jakési iluze „všeho zdarma“, z níž by těžily pouze velké platformy pro šíření a distribuci a poskytovatelé internetových obsahů. Žádáme, aby nám Evropa pomohla dosáhnout lepšího rozdělení hodnoty knihy, a to zejména v elektronickém prostředí, podpořila nás ve snaze zrušit nevýhodné doložky ve smlouvách a účinně se za nás postavila v boji proti pirátskému zacházení s našimi díly.

Svoboda tvůrců a životaschopnost evropské kultury závisí také na vás.

 

(Přeložila Helena Beguivinová)


Cécile Deniard    Kontaktujte autora petice