OTEVŘENÝ DOPIS RODIČŮ STUDENTŮ KONZERVATOŘE TCP VE VĚCI PROJEKTU "DŮM TANCE PALMOVKA"

OTEVŘENÝ DOPIS RODIČŮ STUDENTŮ KONZERVATOŘE TCP PRIMÁTOROVI HL. M. PRAHY VE VĚCI PROJEKTU "DŮM TANCE PALMOVKA"   

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás jako znepokojení rodiče studentů Tanečního centra Praha, konzervatoře – gymnázia (dále jen konzervatoř TCP) a žádáme Vás jako nejvyššího představitele hlavního města Prahy o pomoc.   Jak jistě víte, vzdělávací koncepce konzervatoře TCP je v rámci České republiky unikátní. Kombinuje gymnaziální vzdělání s konzervatoří, přičemž má na svém kontě nespočet úspěchů na české kulturní scéně a zcela nezpochybnitelný kulturní kredit.  

Nyní je však činnost této školy a pokračování jejího vzdělávacího systému vážně ohrožena výpovědí z nájmu v objektu Na Žvahově.   V souvislosti s touto politováníhodnou situací vkládáme v současné době velké naděje do projektu „Dům tance Palmovka" (dále jen DTP).  

Jedná se o zcela ojedinělý a komplexní plán, který by mohl Prahu zařadit mezi evropské špičkové metropole v oblasti vzdělávání, kultury a veřejného prostoru. Navíc by kapacita vytipovaného objektu (Na Žertvách 24, Praha 8 – Libeň) poskytla zázemí nejen konzervatoři TCP ale i dalším tanečním institucím, které v současné době, i přes maximální snahu jejich představitelů, pracují v nevyhovujících podmínkách (např. Pražský komorní balet).   V únoru tohoto roku jsme byli velice nadšeni zprávou, že členové výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP shora uvedený projekt DTP jednomyslně podpořili (viz. usnesení v zápisu z 13. jednání výboru dne 5. 2. 2020). Následně však přišlo zklamání, neboť výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP kauzu DTP k projednání nezařadil.

My rodiče podporujeme vedení konzervatoře TCP v úsilí pokračovat v realizaci profesionální veřejné vzdělávací a kulturní služby a ve snaze vybudovat v Praze novou metropolitní infrastrukturu evropských parametrů pro taneční školství.   Z toho důvodu žádáme, aby byl nyní návrh na odkoupení výše uvedené budovy Na Žertvách do majetku hlavního města Prahy s cílem vytvořit zde nové sídlo konzervatoře TCP projednán a přijat také výborem pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP, případně dalšími příslušnými výbory ZHMP.  

Závěrem apelujeme na všechny zastupitele hlavního města Prahy. Podpořte vznik nového sídla konzervatoře TCP v rámci projektu "Dům tance Palmovka". Podpořte dostupnost kvalitního vzdělání pro nové umělecké generace a jejich rozvoj. Podpořte kulturu v dnešní nelehké době.  

Děkujeme a jsme s pozdravem    

rodiče studentů konzervatoře TCP

Na vědomí PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní, předseda komise RHMP pro školskou infrastrukturu Mgr. Jan Chabr, radní, předseda majetkové komise RHMP MgA. Hana Třeštíková, radní, předsedkyně komise RHMP pro oblast cestovního ruchu Mgr. Jan Čižinský, předseda klubu PRAHA SOBĚ Ing. Mariana Čapková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Viktor Mahrik, předseda výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP  


Mgr. Miroslav Ferkl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Miroslav Ferkl svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...