Odvolání ministryně Taťány Malé

Vážený pane předsedo vlády,

s velkým znepokojením jsme zaznamenali Váš postoj k obvinění z plagiátorství, která byla vznesena vůči ministryni spravedlnosti Taťáně Malé.

Z doposud zveřejněných informací vyplývá, že texty diplomových prací, které paní ministryně obhájila v letech 2005 a 2011 na Mendelově univerzitě v Brně a na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, jsou v různých pasážích plagiáty prací jiných autorů. Tento fakt je ověřitelný a nejde o účelové nařčení s cílem paní ministryni diskreditovat. Nejedná se ani o kampaň vůči hnutí, jehož jste předsedou, neboť takto bychom vystoupili vůči každému bez ohledu na jeho politickou příslušnost.

Případ nelze v žádném případě zlehčovat především s ohledem na pozici, kterou paní Malá v současné době zastává, a jeden z oborů vysokoškolského studia, který tímto nepoctivým způsobem ukončila. Má-li být člověk garantem spravedlnosti v našem státě, spravovat resort, s nímž jsou spojovány určité hodnoty a ideály, musí být nejen dobrým manažerem, ale především bezúhonným člověkem.

Plagiátorství paní Malé je v první řadě deliktem, pošlapáním pravidel souvisejících s duševním vlastnictvím. Je však též nemorálním jednáním a je-li činěno s cílem získání akademického titulu, pak i podvodem. Tímto se sama diskvalifikovala pro další působení ve funkci ministryně spravedlnosti. Její obhajoba, že možná někde neúmyslně zapomněla uvést citaci, neobstojí, neboť se jedná o opakovaný prohřešek, o různé pasáže v různých částech prací, pochybení se týkají více zdrojových textů a některé prameny nejsou ani přiznány v seznamu použité literatury.

Někteří z nás působí jako vyučující na vysokých školách. Své studenty vedeme k tomu, aby se naučili základům vědecké práce, že ochrana myšlenek jiných je důležitá stejně jako svoboda vědeckého bádání. Nejde tu pouze o nějaké formální lpění na poznámkách pod čarou. Jde o to, aby si studenti uvědomovali, že výzkum, vědecká a publikační činnost nejsou možné bez uznání práce kolegů, že čestné a poctivé jednání je důležité pro osobní integritu každého studenta.

Věřte, že ve vysokém školství nejde jen o jeho financování, ale má též své morální a společenské aspekty, které nesmí být přehlíženy či relativizovány. Před několika lety zasáhla akademické a právnické prostředí kauza odhaleného plagiátu na plzeňské právnické fakultě. Tento případ vedl též ke snížení kreditu právnické obce v očích laické veřejnosti a nyní lze očekávat podobný důsledek. Každý, kdo bude sledovat kroky paní ministryně, s nimi bude vždy spojovat její protiprávní činy, což bude mít neblahý vliv na celý resort justice a chod celé vlády.

Proto Vás tímto vyzýváme, abyste z jednání paní Malé vyvodil důsledky a navrhl prezidentovi republiky její odvolání z funkce ministryně spravedlnosti.

S úctou, níže podepsaní.


Petr Bezouška    Kontaktujte autora petice