Nesouhlas se stavbou silnice 1/9 Nový Bor-Dolní Libchava dosud nedotčeným údolím Nový Bor, Okrouhlá, Skalice, Slunečná, Častolovice, Manušice, Horní Libchava, Dolní Libchava.

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s plánovanou výstavbou přeložky silnice I/9 Nový Bor-Dolní Libchava.

 

Důvody nesouhlasu:

 • Zásadně se zhorší životní podmínky a zdraví občanů, zejména zvýšením hlučnosti, prašnosti a výfukovými plyny a celkové zhoršení kvality života napříč celým údolím tj.: Dolní Libchava, Horní Libchava, Manušice, Častolovice, Skalice u České Lípy, Slunečná, Okrouhlá, Nový Bor.

 • Zásadní zvýšení intenzity dopravy v obcích a jejich okolí.

 • Negativní vliv na krajinu a životní prostředí v CHKO České středohoří, dvou rezervací Natura 2000 i jiných cenných biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (41 druhů/taxonů,1 rostlina kategorie O, 6 živočichů kategorie KO, 21 živočichů kategorie SO, 13 živočichů kategorie O) a jejího okolí podél povodí Šporky.

 • Neprovedení EIA pro tří pruhovou silnici, která tak rapidně ovlivní život v obcích a krajině CHKO a jejím okolí, ačkoli v roce 2001 pro dvou pruhovou silnici proběhla.

 • Nebyla provedena chytrá studie dopravy, kde by se zjistil nejen počet vozidel, ale i odkud kam jedou. Z těchto čísel by vyplynula převažující dopravní obslužnost Česká Lípa-Nový Bor, která neklesne vybudováním přeložky silnice I/9 Nový Bor-Dolní Libchava.

 • Neexistující alternativa zastaralého projektu z 90. let.

 • Současná varianta nereflektuje dnešní situaci a stav poznání 21. století, byla vybrána na základě dnes již neplatných potřeb a reálií 90. let.

 • Dlouhodobě minimální zájem komunálních politiků na úrovni obcí a kraje připustit občany k otevřené debatě nad projektem přeložky silnice.

 • Neznalost a neochota politiků se seznámit s podrobnostmi a negativním dopadem na život, související s výstavbou přeložky silnice I/9.

 • Snížení rekreační a turistické atraktivity obcí, příměstského rekreačního prostoru České Lípy a Nového Boru, znehodnocení nemovitostí v obcích z důvodu blízkého rušného dopravního tahu.

 • Znehodnocení a úbytek aktivně využívané zemědělské půdy a z toho plynoucí snížení zemědělské soběstačnosti regionu (zmizí 200 000 m² orné a lesní půdy).

 • Úbytek vody v krajině.

 • Hrozba realizace investičních záměrů souvisejících s výstavbou přeložky silnice. Například výstavba v nové průmyslové zóně Skalice u České Lípy, Okrouhlé a celková industrializace údolí.

 • Dlouhodobé neřešení vnitroměstské dopravy v České Lípě.

meandry_Šporky.jpg

Doslovem upozorňujeme:
Výstavbu a provoz přeložky silnice I/9 nelze považovat za záležitost tzv veřejného zájmu. V souladu s judikaturou ČR je rozsah a obsah pojmu veřejného zájmu dynamický, může se měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy a je nezbytné jej chápat jako zájem obecný či veřejně prospěšný. Naprosto zastaralé pojetí záměru výše uvedeným právním parametrům nevyhovuje. Dokonce je výše uvedený záměr často v zásadním rozporu s veřejným zájmem pro 21. století – viz níže

 

• Vládní dokument “Česká republika 2030” analyzuje rizika výrazného negativního zasažení krajiny, měst a obcí změnou klimatu s častějšími extrémními hydrometeorologické jevy, zhoršování prostupnosti krajiny fragmentací liniovými stavbami a její nedostatečnou schopnosti zadržovat vodu. Navrhuje podporovat zvětšení plochy pro zasakování, opatření k zachycování a využívání srážkové vody, revitalizaci vodních toků I ve městech a zvýšení množství vody ve veřejném prostoru. Zcela v rozporu je důsledek záměru – zhruba 10000 kubíků vody ročně, které dosud v oblasti zasakovaly do půdy, budou odváděny mimo ni silničním odvodňovacím systémem do vodoteče.

 

• Podle vládního dokumentu “Česká republika 2030” další rozvoj a posilování infrastruktury musí dbát na to, aby působil co nejmenší vedlejší škody, např. fragmentaci krajiny nebo zábor půdy… Do roku 2030 je třeba podporovat bezemisní dopravu, páteří přepravy v regionech bude spolehlivá a čistá veřejná doprava. V tzv Strategických cílech citovaného dokumentu se plánuje významné zvýšení počtu bezemisních a nízkoemisních vozidel, dále nezvyšovat objemy tranzitní silniční nákladní dopravy, a naopak roli železniční infrastruktury z hlediska tranzitu posilovat. Odůvodnění potřeby a veřejného zájmu záměru je opět zcela v rozporu.

 

• Záměr přeložky I/9 je rovněž v rozporu s vládním dokumentem Národní plán obnovy. V části 2.1 tohoto plánu, „Udržitelná a bezpečná doprava“, je stanoven cíl „zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě…“

 

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Sdružení Svobodná Ves, ič: 68429258, Skalice u České Lípy č.257, 471 17
(iniciátor petice z roku 2003 proti stavbě přeložky silnice I/9)

Šárka Formánková, Skalice u České Lípy 257, 47117
BcA. Vojtěch Starosta DiS, Žižkova 160, Nový Bor 47301 
Bc. Eliška Janků, Žižkova 160, Nový Bor 47301
Jan Stuchlík, DiS., Skalice u České Lípy 464, 47117
Matyáš Hroch, Slunečná 106, Slunečná 47301

Ing. Libor Frýda, Skalice u České Lípy 432 Svobodná Ves, 47117
Kristína Pňáčková, Okrouhlá 141, Nový Bor 473 01
Ing. Aleš Kunca, Ph.D., Okrouhlá 108, Nový Bor 47301
Filip Houdek, Okrouhlá 92, Nový Bor 47301,
Jaroslav Vaněk, Horní Libchava 46,47111
Ondřej Knol Manušice 50, Česká Lípa 47001
Miroslav Pröller, Náměstí T.G.Masaryka 169, Česká Lípa 470 01
Kateřina Tima, Slunečná 71, Slunečná 473 01
Lenka Hašková, Radeč 65, Žandov 470 02

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
Doporučenou kontaktní osobou je Sdružení Svobodná Ves, ič: 68429258, Skalice u České Lípy č.257, 471 17

více na:

webová stránka Spolku Svobodná Ves

Facebook profil Spolku Svobodná Ves

fcb-skupina spolku Svobodná Ves
jeřáb1.jpg

nahoře:. Jeřáb popelavý je jeden z 6 kriticky chráněných druhů dotčených stavbou, (Celkem je v trase přes 40 chráněných obratlovců v okolí  dvou rezervací).
Dole: V cestě jsou i bežné lokality, např tato louka (čáp bílý) u Okrouhlé zmizí kvůli zvětšení křižovatek pro nové prům. zóny vznikající podél stavby.čap.JPG


Sdružení Svobodná Ves, ič: 68429258, Skalice u České Lípy č.257, 471 17    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Sdružení Svobodná Ves, ič: 68429258, Skalice u České Lípy č.257, 471 17 bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...