Nesouhlas s výstavbou bytového domu "U Libeňského pivovaru“ Praha 8 - Libeň a řešením celkové dopravní situace v okolí stavby

PETICE

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle § 1 a násl. zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění 

proti výstavbě „Bytového domu U Libeňského pivovaru“ Praha 8 - Libeň, při komunikaci U Libeňského pivovaru a Kotlaska

Adresovaná: Úřadu Městské části Praha 8, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky

My, níže podepsaní občané Prahy 8 a další občané Prahy jsme se seznámili se záměrem společnosti Marissa Omikrón, a.s., IČO 24833215, Vladislavova 1390, 110 00 Praha vybudovat při komunikacích U Libeňského pivovaru a Kotlaska, v průčelí náměstí Dr. Václava Holého, na pozemku parc. č. 2823/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2824 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2826 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2982/6 (zahrada), parc. č. 3877 (ostatní plocha), parc. č. 3879/1 (ostatní plocha), parc. č. 3879/5 (ostatní plocha), parc. č. 3886 (ostatní plocha) v katastrálním území Libeň bytový dům. Dosud nepravomocným rozhodnutím č. jedn.: MCP8 422382/2023 bylo rozhodnuto o umístění této stavby.

Nesouhlasíme se zástavbou uvedené plochy v průčelí náměstí Dr. Václava Holého, nacházející se v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. městě Praze, neboť by tak došlo zejména k:

(i)           nevratné změně charakteru náměstí a genia loci historické lokality Staré Libně tvořeného převážně blokovou zástavbou vzájemně si podobných činžovních domů, na něž na východní straně navazují svažité plochy tvořené převážně zahradami. Odstranit se má i funkcionalistická industriální budova někdejší továrny nábytku dokládající průmyslovou minulost této pražské čtvrti. Hmota uličního objektu, která bude definovat a dotvářet celé nároží bloku, má mít 7 typických nadzemních podlaží a 2 horní, ustupující podlaží. Na nároží ulic tak místo stávajícího otevřeného prostoru vznikne dominanta s devíti podlažími, která bude výškově a objemově přesahovat okolní stavby,

(ii)         významnému snížení již nyní naprosto nedostatečné kapacity dopravy v klidu, která je v místě dlouhodobě poddimenzovaná a špatně řešená (na přilehlém náměstí Dr. Holého nejsou modré zóny, ale placené parkování a v noci dokonce parkování zcela volné), takže již nyní nedostačuje ani stávajícím rezidentům. 

(iii)        významnému zhoršení dopravy v pohybu a jejího vlivu na stávající rezidenty a uživatele služeb v bezprostředním okolí (park, školka, škola, komunitní zahrada, cyklostezka, obchody, restaurace). Lokalita leží v dolíku sevřeném okolními kopci (Palmovka, Hájek, Koráb, Bulovka), má historicky úzkou silniční síť a v blízkém okolí plánované stavby se nachází množství jednosměrných komunikací. Zvýšení již nyní intenzivní dopravní zátěže přinese další zvýšení množství polétavého prachu, emisí pevných částic z pneumatik a brzd, hlučnosti, zhoršení smogové situace atd., což bude mít negativní vliv na zdraví místních obyvatel.

Přejeme si propojování starého a nového tak, aby byla zachována paměť míst a povědomí o minulosti a také urbanistický charakter lokality.

Apelujeme proto tímto na Úřad městské části Praha 8, Magistrát hlavního města Prahy i Ministerstvo pro místní rozvoj coby ústřední správní úřad ve věcech územního plánování včetně územního rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), aby došlo k řádnému přezkumu rozhodnutí o umístění předmětné stavby a umístění, tím méně výstavba takto hmotné stavby, nebylo povoleno.

stávající_stav.jpgvizualizace_1.jpgvizualizace_2.jpg


Karin Luftmanová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Karin Luftmanová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...