Nesouhlas s rozšířením výrobní kapacity provozovny - obalovny nacházející se v průmyslové zóně města Lipníka nad Bečvou

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice nesouhlasíme   teď ani v budoucnu s rozšířením současné výrobní kapacity provozovny obalovny nacházející se v průmyslové zóně Města Lipníka nad Bečvou, jejíž vlastníkem je Obalovna Lipník nad Bečvou s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 05637589 a zároveň nesouhlasíme v budoucnu s případným přechodem zkušebního provozu obalovny do řádného užívání stavby (kolaudace stavby).

Důvody nesouhlasu:

Obalovna Lipník nad Bečvou s.r.o. požádala o navýšení výrobní kapacity z 600 t/den na 1920 t/den  ve své žádosti adresované Krajskému úřadu Olomouckého kraje, kdy tato žádost byla tímto úřadem zamítnuta rozhodnutím ze dne 28. 8. 2019 s možností odvolání proti tomuto rozhodnutí. Protože níže uvedení občané mají obavy, že bude podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí nebo v budoucnu bude o rozšíření výrobní kapacity znovu žádáno, tak touto cestou projevujeme zásadní nesouhlas s případným rozšířením výrobní kapacity obalovny živičných směsí v průmyslové zóně Města Lipníka nad Bečvou a dále nesouhlasíme s přechodem zkušebního provozu do řádného užívání stavby, a to z důvodů:  Přestože před zahájením této stavby občané upozorňovali příslušné orgány na ohrožení zdraví obyvatel, znečištění ovzduší okolo obalovny a na zápach, tak se obalovna postavila v blízkosti obytné zástavby, kasáren, kde pracuje nemalé množství vojáků a zejména v blízkosti základní školy. Od počátku zahájení provozu, jsou občané, vojáci a děti, které jsou nevíce ohroženy na zdravém vývoji, obtěžování nemalým zápachem z obalovny, o tom svědčí námi zasílané podněty na Krajský úřad Olomouckého kraje a Českou inspekci životního prostředí. Již současným provozem došlo ke zhoršení životního prostředí, pohody bydlení, a to zejména z důvodu zápachu, který nás citelně zasahuje. Máme důvodné obavy, že navýšením denního výkonu z 600t/dne na 1920t/den by došlo k razantnímu zhoršení životního prostředí v ovzduší, zvýšení nebezpečných toxických látek, které mohou mít vliv na naše zdraví.  Máme za to, že další navýšení výrobní kapacity by bylo další ekologickou zátěží pro Město Lipník nad Bečvou, které se nachází na území Moravské brány, která je zatížena dvěma průmyslovými městy, které mají také vliv na životní prostředí v dané oblasti - cementárna (Hranice na Moravě) a chemické závody v Přerově. Dále se v blízkosti Města Lipníka nad Bečvou nachází další výrobní podnik - cihelna (Jezernice). Při rozhodování o povolení obalovny nebylo vypracováno hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) podle platné české legislativy (zákon č. 100/01 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.)  

Děkujeme.  

Za petiční výbor:

Šárka Kovaříková, M. Alše 1102/2, Lipník nad Bečvou, 751 31

Yvona Bednářová, Na Zelince 1245, Lipník nad Bečvou, 751 31

Vladimír Krejčíř, Loučská 463/32, 751 31 Lipník nad Bečvou


Šárka Kovaříková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Šárka Kovaříková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...